تحلیل کیفی/تعاملی (IQA) علل ایجاد الیناسیون رفتاری در کار راهه حرفه‌ای حسابرسان (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.30473/gaa.2020.49841.1325

چکیده

در طول چند دهه گذشته با رشد حیطه‌های علوم رفتاری و اجتماعی، توجه و تمرکز بر توسعه کار راهه حرفه‌ای منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم مدیریت منابع انسانی در مشاغل پرتنش و فشار همچون حرفه حسابرسی مورد تمرکز بوده است. الیناسیون به عنوان یک مفهوم همراستا با سرخوردگی‌های اجتماع، در قالب نقش‌های وظیفه‌ای باعث ایجاد بی‌هویتی در مسیر کار راهه حرفه‌ای حسابرسان شده است که لزوم توجه به آن می‌تواند به توسعه کارکردهای عملکرد و اثربخش رفتاری حسابرسان مؤثر باشد. هدف این پژوهش تحلیل کیفی/تعاملی (IQA) علل ایجاد الیناسیون رفتاری در کار راهه حرفه‌ای حسابرسان دیوان محاسبات می‌باشد. این پژوهش از روششناسی دوفازی مبتنی بر تحلیل کیفی/تعاملی (IQA) با مشارکت اعضای بخش کیفی و حسابرسان دیوان محاسبات بهره برده است. به طوری که در بخش تحلیل کیفی از نظریه زمینه‌ای با مشارکت ۱۷ نفر از جامعه جامعه حسابداران رسمی و اساتید دانشگاه در حوزه‌های حسابداری و مالی، استفاده شد. در بخش تحلیل تعاملی یعنی بخش کمی نیز از مشارکت ۲۰ نفر از حسابرسان دیوان محاسبات به عنوان اعضای پانل برای مشارکت در تحلیل پیوندی استفاده است. نتایج در بخش کیفی و تحلیل نظریه زمینه‌ای وجود ۳ طبقه اصلی شامل ابعاد فرهنگی، ابعاد اجتماعی و ابعاد ساختاری و ۷ طبقه فرعی شامل فقدان ارزش‌های اخلاقی در حیطه‌های کاری، فقدان نمادهای رفتار حرفه‌ای، وجود آسیب‌های تبعیض‌آمیز، تعارض‌های اجتماعی، فقدان تقویت‌های رفتاری، فقدان برابری و عدالت و فقدان آموزش‌های شغلی را که باعث ایجاد الیناسیون رفتاری در حرفه حسابرسی دیوان محاسبات می‌شوند، را تأیید نمود. نتایج در بحش تحلیل تعاملی نشان داد، فقدان نمادهای رفتار حرفه‌ای به عنوان مقوله مؤلفه ابعاد فرهنگی، محرک مهم و اولیه ایجاد الیناسیون رفتاری در کار راهه حرفه‌ای حسابرسان دیوان محاسبات می‌شود و این موضع تعارض‌های اجتماعی به عنوان مقوله ابعاد اجتماعی ایجاد کننده الیناسیون رفتاری در کار راهه حرفه‌ای حسابرسان دیوان محاسبات را به همراه دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Qualitative Analysis (IQA) Causes of Behavioral Alienation in the Professional Career of Accounting Court Auditors

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezayee 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
  • hasan Valiyan 3
1 PhD student accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Accounting Department, Shahroud Unit, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
3 Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Over the past few decades, with the growth of the areas of behavioral and social sciences, attention has been focused on developing the HR professional workforce as one of the most important HR strategies in stressful and pressing jobs such as auditing. Alienation As a concept congruent with the frustrations of community, role-playing roles have created a lack of identity in their professional career paths, which necessitates attention to the development of auditors' functional and effective performance behaviors. The Purpose of this research is Interactive Qualitative Analysis (IQA) Causes of Behavioral Alienation in the Professional Career of Accounting Court Auditors. This study utilized a two-phase methodology based on Qualitative / Interactive Analysis (IQA) with the participation of 17 members of the Qualification Division and Auditors of the Accounting Court. So, in the qualitative analysis section, the field theory was used with the participation of 20 members of the community of accountants and university professors in the fields of accounting and finance. In the interactive analytics section, the quantitative part, the participation of 20 auditors of the Court of Auditors as panel members is used to contribute to the link analysis. Results in qualitative section and contextual theory analysis of existence; 3 main category including cultural, social and structural dimensions; and 7 subcategory including lack of ethical values in the workplace; Endorsed the lack of equity and fairness and the lack of job training that creates behavioral alignment in the accounting profession's accounting profession. The results of the interactive analysis showed that the lack of professional behavior symbols as a component of cultural dimensions is an important and primary driver of behavioral alignment in the career path of the accounting court auditors and this position of social conflicts as a social dimension issue. Provides behavioral alignment to the professional work of the Court of Auditors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive Qualitative Analysis (IQA)
  • Behavioral Alienation
  • Professional Career
پورعزت، علی اصغر.، شامی‌زنجانی، مهدی.، رئیسی‌فر، کامیار. (1397). بررسی داستان‌های مسیر‌شغلی با رویکرد تحلیل روایت (ساختاری و محتوایی)، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 6، 3(2): 65-82.
راجی‌زاده، سپیده.، زنگی‌آبادی، حجت‌اله. (۱۳۹۴). فرسودگی شغلی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت های دولتی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره هفتم، ۲۴(۳): ۷۳-۹۲.
شیخ‌اسماعیلی، سامان.، حزباوی، سنا. (1395). ارائه الگوی عوامل مؤثر بر جهت گیری‌های کارراهه شغلی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هشتم، 1(23): 55-78.
غفوری کله، سیده معصومه.، محسنی تبریزی، علیرضا. (1397). تبیین جامعه‌شناختی تاثیر دینداری بر اشکال و موضوعات بیگانگی (از خود، از جامعه و از سیاست) در نزد شهروندان بالغ تهرانی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، 9(2): 185-208.
فرهی، علی.، سلطانی، محمدرضا.، نصراللهی، محمد. (1397). ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(4): 51-78.
گودرزوند چگینی، مهرداد.، نویان اشرف، اعظم.، علوی صائب، فرداد. (1393). عوامل تاثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها، فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(17): 55-80.
مشایخی‌فرد، سعید.، پورزمانی، زهرا، جهانشاد آزیتا. نقش میانجی ذهنیت فلسفی حسابرس بر تأثیر اعتماد اجتماعی و هویت اجتماعی روی قضاوت حرفه‌ای حسابرس. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. ۱۳۹۸; ۴ (۷) :۲۳-۶۲
نادری، نیلوفر.، حصارزاده، رضا.، نصیرزاده، فرزانه. (۱۳۹۷). بررسی تعارض کار-خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۳(۵): ۲۳۳-۲۶۲.
ولیان، حسن.، صفری گرایلی، مهدی.، حسن پور، داوود. (۱۳۹۸). توسعه کارراهه حرفه‌ای حسابرسان‌داخلی با توجه به ویژگی‌های یادگیری سازمانی، دانش حسابرسی، آماده انتشار.
Amarat, M., Akbolat, M., Unal, O., Karakaya, B, G. (2018). The mediating role of work alienation in the effect of workplace loneliness on nurses’ performance, Journal of Nursing Management, 27(3): 553-559.
Baker, C. R. (2014). An examination of the ethical discourse of the US publicaccounting profession from a Foucaultian perspective. Journal of Accounting &Organizational Change, 10(2), 216–228
Barrainkua, I., Espinosa-Pink, M. (2018). The influence of auditors’ professionalism on ethical judgement: Differences among practitioners and postgraduate students, Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review, 21(2): 176–187. https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2017.07.001
Belhassen, Y., Shani, A. (2013). Substance abuse and job attitude among hotel workers: Social labeling perspectives, Tourism Management, 34(2): 47-49 https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.008
Carette, B., Anseel, F., Lievens, F. (2013). Does career timing of challenging job assignments influence the relationship with in-role job performance?, Journal of Vocational Behavior, 83(1): 61-67. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.03.001
Chang, H., Ittner, C. D., & Paz, M. T. (2014). The multiple roles of the finance organization: Determinants, effectiveness, and the moderating influence of information system integration. Journal of Management Accounting Research, 26(2): 1-32
Chiaburu, D., Diaz, I. and De Vos, A. (2013). Employee alienation: relationships with careerism and career satisfaction, Journal of Managerial Psychology, 28(1): 4-20. https://doi.org/10.1108/02683941311298832
Dahling, J. J., Melloy, R., & Thompson, M. N. (2013). Financial strain and regional unemployment as barriers to job search self-efficacy: a test of social cognitive career theory. J Couns Psychol, 60(2): 210-218.
Draz, A. (2010). The meaning of career success a closer Inspection of Historical cultural, and Isdeological contexts. career development International, 16(4): 364 – 384.
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis, NewYork: Norton
Espinosa-Pike, M., & Barrainkua, I. (2016). An exploratory study of the pressures andethical dilemmas in the audit conflict. Spanish Accounting Review, 19(7): 10–20
Everett, J., Tremblay, M, S. (2014). Ethics and internal audit: Moral will and moral skill in a heteronomous field, Critical Perspectives on Accounting, 25: 181–196
Fedi, A., Pucci, L., Tartaglia, S. and Rollero, C. (2016). Correlates of work-alienation and positive job attitudes in high- and low-status workers, Career Development International, 21(7): 713-725. https://doi.org/10.1108/CDI-03-2016-0027
Goretzki, L., Messner, M. (2018). Backstage and frontstage interactions in management accountants' identity work, Accounting, Organizations and Society, 74(3): 1-20 https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.09.001
Goretzki, L., Messner, M. (2019). Backstage and frontstage interactions in management accountants' identity work, Accounting, Organizations and Society, 74(3): 1-20
Guthrie, C. P., Ambrose, J. (2012). Job burnout in public accounting: understanding gender differences. Journal of Managerial Issues, 24(4), 390-411.
Helliar, C., & Bebbington, J. (2004). Taking Ethics to Heart: A Discussion Documentby the Research Committee of the Institute of Chartered Accountants of Scotland.Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.
Hindi al-Shawi, Fayyah, Nima (2013). A survey of the career path of female managers in Lebanon (Case Study of Beirut University). Senior Thesis. University of Beirut Faculty of Management
Kerse, G., Babadag, M. (2019). A path from bullying at work to alienation: a multi-level view, Management Research Review, 42(10): 1201-1215. https://doi.org/10.1108/MRR-11-2018-0412
Kerse, G., Babadag, M. (2019). A path from bullying at work to alienation: a multi-level view, Management Research Review, 42(10):1201-1215. https://doi.org/10.1108/MRR-11-2018-0412
Kerse, G., Babadag, M. (2019). A path from bullying at work to alienation: a multi-level view, Management Research Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRR-11-2018-0412
Kossek, E, E., Ollier-Malaterre, A. (2019). Desperately seeking sustainable careers: Redesigning professional jobs for the collaborative crafting of reduced-load work, Journal of Vocational Behavior, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.06.003
Kumar, S. (2010). Principals' management styles and their effect on teachers' alienation, International referred research journal, 2(2): 121-155.
Lee, Y. and Lee, J. (2018). A multilevel analysis of individual and organizational factors that influence the relationship between career development and job-performance improvement, European Journal of Training and Development, 42(5/6): 286-304. https://doi.org/10.1108/EJTD-11-2017-0097
Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). Social cognitive model of career self-management: Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of Counseling Psychology, 60(4): 557-568
Lenz, R. Hahn, U. (2015). A synthesis of empirical internal audit effectiveness literature pointing to new research opportunities, Managerial Auditing Journal, 30(1): 5-33.
Liguori, E. W., Bendickson, J. S., & McDowell, W. C. (2018). Revisiting entrepreneurial intentions: a social cognitive career theory approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(1): 67-78.
Mclachlan, J, E. (1990). Philosophy and principles of auditing, The British Accounting Review, 21(2): 190-202. https://doi.org/10.1016/0890-8389(89)90203-5
Nair, N. and Vohra, N. (2012). The concept of alienation: towards conceptual clarity, International Journal of Organizational Analysis, 20(1): 25-50. https://doi.org/10.1108/19348831211215641
Nair, N., Vohra, N. (2010). An exploration of factors predicting work alienation of knowledge workers, Management Decision, 48(4): 600-615. https://doi.org/10.1108/00251741011041373
Nehme, R., AlKhoury, C. and Al Mutawa, A. (2019). Evaluating the performance of auditors: a driver or a stabilizer of auditors’ behaviour, International Journal of Productivity and Performance Management, https://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2018-0306
Pejuskevic, B., Lecic-Tosevski, D., Priebe, S., & Toskovic, O. (2011). Burnout syndrome among Physician: The role of personality dimention and coping styles. Psychiatric Danubina, 23(4): 383-389
Plant, K., Barac, K., De Jager, H. (2017). Developing early career professional auditors at work, Meditari Accountancy Research, 25(3): 368-390. https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2017-0119
Samuel, S., Covaleski, M. A., & Dirsmith, M. W. (2009). On the eclipse of professionalism in accounting: An essay. In C. S. Chapman, D. J. Cooper, & P. Miller (Eds), Accounting, organizations and institutions (pp. 367–395). Oxford: Oxford University Press.
Svanberg, J., Öhman, P. and Neidermeyer, P. (2018). Client-identified auditor’s initial negotiation tactics: a social-identity perspective, Managerial Auditing Journal, 33(6/7): 633-654. https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2016-1467
Tummers, L, G., Dulk, L, D. (2013). The effects of work alienation on organizational commitment, work effort and work‐to‐family enrichment, Journal of Nursing Management, 21(6):850-859.
Young, M., Schieman, S. (2017). Scaling Back and Finding Flexibility: Gender Differences in Parents Strategies to Managen Work-Family Conflict, Journal of Marriage and Family. DOI:10.1111/jomf.12435