گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دانش، معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور

2 دکتری حسابداری، مدیر کل اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

تعیین دوره زمانی غیرواقع بینانه، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی تلقی می شود، بنابراین تعیین بازه زمانی مناسب برای این امر بسیار با اهمیت است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عملی بودن اجرای کامل گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در بازه زمانی تعیین شده در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. در این پژوهش با بررسی شرایط و منابع لازم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی، عوامل مؤثر بر دوره گذار و مرور تجربه برخی کشورها در این زمینه، چنین نتیجه گیری شد که بازه زمانی تعیین شده در قانون یاد شده با توجه به گسترده بودن بخش عمومی ایران، محدودیت منابع و زیرساخت ها واقع بینانه نیست. از آن جا که استمرار حرکت به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و اجرای کامل آن می تواند دولت را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه کشورهای دیگر، بازه زمانی مناسب و واقع بینانه ای برای اجرای کامل حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition from Cash to Accruals Accounting in Iran Public Sector:The Required Time Period

نویسندگان [English]

 • S.R Akrami 1
 • Ali Faal Ghayoumi 2
 • M.H Ghadirin Arani 3
1 PhD. in Science Management, Deputy Economy Minister for Financial Supervision and Treasury Affairs, Iran.
2 PhD. in Accounting, Head of Coordination and Integration Department for Accounts and Accounting Methods, Iran.
3 PhD. student in Accounting, Shiraz University, Iran.
چکیده [English]

Since unrealistic timescales were identified as one of the reasons for accounting reform failures in the public sector, determining the appropriate timeframe for implementation of accrual accounting is very important. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the feasibility of the full implementation of accrual accounting in Iran public sector within the timeframe determined in the law of the regulation of part of the governmental financial rules. In this study, conditions and resources required for implementation of accrual accounting in the public sector, affecting factors in the transition period, and experience of some countries in adopting accrual accounting are reviewed and then, on that basis, it’s concluded that the determined timeframe in above law is not realistic and practicable due to constraints of resources, insufficient infrastructure, and size of Iran public sector. As the continuation of the move towards accrual accounting in the public sector to full implementation can help the government to achieve the goals of the resistive economy, it is suggested that by considering the existing conditions and experiences of other countries, a reasonable and realistic timeframe to be determined for full implementation of accrual accounting in Iran public sector

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Sector Accounting
 • Cash Basis
 • Accrual Basis
 • Transition Period
 • اکرمی، سید رحمت الله؛ فعال قیومی، علی؛ قدیریان آرانی، محمدحسین. (1396). ”تبیین نقش حسابداری تعهدی در تحقق اقتصاد مقاومتی“. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 5 (1)، 73-96.
 • طالب نیا، قدرت اله؛ البرزی، محمود؛ زارعی، بتول. (1390). ”ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران“. دانش حسابداری، 2 (2)، 73-51.
 • کردستانی، غلامرضا؛ ایرانشاهی، علی اکبر. (1388). ”بررسی عوامل مؤثر بر به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی“. فصلنامه دانش حسابرسی، 28، 10-21.
 • کردستانی، غلامرضا؛ رحیمیان، نظام الدین؛ ایرانشاهی، علی اکبر (1393). ”رویکردها و عوامل مؤثر بر تدوین برنامه گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی“. دوفصلنامه حسابداری دولتی، 1(1)، 9-20.

 

 • Argento, D., Grossi, G. & Vollenweider, P. (2012). Explaining the consolidation of financial statementsin the Swiss Federal Government. Yearbook of Swiss Administrative Sciences, Winterthur: Swiss Society of Administrative Sciences SSAS, 11-22.
 • Biondi, L. & Lapsley, I. (2014). “Accounting, Transparency and Governance: The Heritage Assets Problem”. Qualitative Research in Accounting & Management, 11(2), 146-164.
 • Cangiano, M. (1996). “Accountability and Transparency in the Public Sector: The New Zealand Experience”. International Monetary Fund Working Paper.
 • Carlin, T.M. (2005). “Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in the Public Sector”. Financial Accountability & Management, 21(3), 309-336.
 • Cavanagh, j., Flynn, S. & Moretti, D. (2016). “Implementing Accrual Accounting in Public Sector”. International Monetary Fund (Fiscal Affair Department).
 • Chow, D.S., Humphrey, C. & Moll, J. (2007). “Developing Whole of Government Accounting in the UK: Grand Claims, Practical Complexities and a Suggested Future Research Agenda”. Financial Accountability & Management, 23(1), 27-54.
 • Christensen, M. (2002). “Accrual Accounting in the Public Sector: The Case of the New South Wales Government”. Accounting History, 7(2), 93-124.
 • Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB). (2007). “Road Map and Transition Path for Accrual Accounting”. Government Accounting Standards Advisory Board.
 • Heald, D., & Georgiou, G. (2009). “Whole of Government Accounts Developments in the UK: Conceptual, Technical and Timetable Issues”. Public Money & Management, 29(4), 219-227.
 • Hughes, J. & Minovski, Z. (2004). “A Plan for Implementation of International Public Sector Accounting Standards in Developing Countries and Economies in Transition”. Public Fund Digest, 4(1), 32-51.
 • International Federation of Accountants (IFAC). (2011). Transition to the accrual basis of accounting: Guidance for public sector entities (3rd ed). International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), Study14.
 • International Federation of Accountants (IFAC), (2002). Resource accountin framework of accounting standard setting in the UK central government sector. IFAC Occasional Paper 7, New York: IFAC.
 • International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). (2013). A closer look at: Malaysia, IFAC, From: https://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/A-Closer-Look-At-Malaysia-2013.pdf.
 • International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). (2014). A closer look at: Switzerland, IFAC, From: https://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/IPSASB-A-Closer-Look-At-Switzerland2.pdf.
 • Khan, A. & Mayes, S. (2009). Transition to accrual accounting. International Monetary Fund, Fiscal Affair Department.
 • McPhee, I. (2006). Financial management in the public sector: how accrual accounting enhances governance and accountability.
 • Monteiro, B.R.P. & Gomes, R.C. (2013). “International Experiences with Accrual Budgeting in the Public Sector”. Revista Contabilidade & Finanças, 24(62), 103-112.
 • Pretorius, C. & Pretorius, N. (2008). A review of PFM reform literature. London: DFID.
 • Pricewater., House. & Coopers. (2014). Collection of information related to the potential impact, including costs of implementing accrual accounting in the public sector and technical analysis of the suitability of individual IPSAS Standards. 2013/S107-182395.
 • South Asian Federation of Accountants. (2006). A study on accrual-based accounting for government and PSEs in SAARC countries.
 • Schumesch, P. (2013). Towards a new era in government accounting and reporting. Pricewaterhouse Coopers (PwC).
 • Tickell, G. (2010). “Cash to Accrual Accounting: One Nation’s Dilemma”. The International Business & Economics Research Journal, 9(11), 71-78.