دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، فروردین 1401، صفحه 1-300 
ارائه الگوی پاسخگویی در حسابداری از منظر رویکردهای اسلامی-اجتماعی

صفحه 37-58

10.30473/gaa.2022.61148.1519

ایمان زارع؛ محمد مرادی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ اسدالله بابایی فرد؛ حسین جهانگیرنیا


الگوریتم ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی در طراحی و تبیین سرمایه ارتباطی بانک‌ها

صفحه 81-90

10.30473/gaa.2022.59805.1498

اتابک بایبوردی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ اکبر زواری رضایی


بررسی تاثیرجنسیت بر رابطه بین استرس و کیفیت حسابرسی

صفحه 101-112

10.30473/gaa.2022.58900.1478

پرویز حق بین؛ کیهان آزادی هیر؛ محمد رضا پورعلی لاکلایه؛ محمود صمدی لرگانی