دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، مهر 1400، صفحه 9-246 
آینده پژوهی نظام مالیاتی در ایران: از منظر فرهنگی- اجتماعی

صفحه 97-114

10.30473/gaa.2021.57082.1442

عین اله زمانی اسکندری؛ محمدرضا مهربان پور؛ آزیتا جهانشاد


ارایه مدل شفافیت مالی در شهرداری

صفحه 195-212

10.30473/gaa.2021.59613.1494

سمیه حسینی عقدایی؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ حسین پناهیان