با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: تصمیم‌گیری اخلاقی مفهومی است که ثمرات آن بر مطلوبیت سازمانی و اهداف مربوط به آن مشهود است و از همین رو این پژوهش بررسی پیرامون آن را در حرفه حسابداری و حسابرسی مورد بررسی قرار داده و هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی با توجه به پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده است.
روش پژوهش: روش این پژوهش فراتحلیل و جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل همۀ مقاله‌های متناسب با موضوع تصمیم‌گیری اخلاقی در حرفه حسابداری در مجله های علمی پژوهشی ایرانی و خارجی مشخص‌شده با ضوابط خاص است. 19 مقاله مورد بررسی نهایی قرار گرفت و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار جامع فراتحلیل نسخۀ (CMA2)  مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌های پژوهش: بر اساس بررسی، در حرفه حسابداری و حسابرسی 18 متغیر بر تصمیم‌گیری اخلاقی شامل: سازه فردی، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط محیط کار، سن، عضویت رسمی، جنسیت، فرهنگ‌سازمانی، تجربه، هویت، مهارت کار، آرمان اخلاقی، نسبی‌گرایی، رهبری اخلاقی، قوانین و مقررات، ویژگی کار، تحصیلات و ویژگی شخصیتی اثرگذار هستند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: تمامی عوامل اندازه اثر متوسط و بالا داشتند و از این رو تمامی مقوله‌ها بر تصمیم‌گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی اثرگذارند. در بین عوامل مورد بررسی، آرمان اخلاقی بیشترین اندازه اثر (71/0)، فرهنگ سازمانی بیشترین اندازه اثر (69/0) و قوانین و مقررات بیشترین اندازه اثر (68/0)، مهم‌ترین عوامل اثرگذار برحسب بالاترین ضرایب اثر (بیشتر از 5/0) و اثر تمامی مقوله‌ها مورد تأیید قرار گرفت و این پژوهش با شناسایی شاخص‌های مختلف و مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی می‌تواند راهگشایی مناسب برای رویکرد تصمیم‌گیری مناسب حسابداران و حسابرسان باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Factors Affecting Ethical Decision Making in the Accounting and Auditing Profession

نویسندگان [English]

 • alidad noshfar 1
 • Abdolreza Mohseni 2
 • Mostafa Ghasemi 3

1 Ph.D. Student of Accounting, Department of accounting, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of accounting, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.

3 Assistant Professor, Department of accounting, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

Subject and purpose of the article: Ethical decision-making is a concept that is evident in organizational desirability and related goals. Consequently, this study examines it in line with the accounting and auditing profession, and this study aims to investigate the factors affecting ethical decision-making in the accounting and auditing profession according to domestic and foreign research.
Research method: This research is a meta-analysis, and the statistical population of the present study includes all articles relevant to the subject of ethical decision-making in the accounting profession in Iranian and foreign scientific research journals specified by particular criteria. The articles in its final review included 19 reviewed articles in this field. Data were analyzed using comprehensive version meta-analysis software (CMA2).
Research findings: Regarding the study of factors affecting ethical decision making in the accounting and auditing profession, 18 variables of individual structure, social conditions, economic conditions, working conditions, age, formal membership, gender, organizational culture, experience, identity, work skills, ethical ideal, relativism, moral leadership, rules and regulations, work characteristics, education and personality traits are significant.
Conclusion, originality and its contribution to the knowledge: All factors had a medium and high effect size, and in this regard, all categories affect ethical decision-making in the accounting and auditing profession. Among the studied factors, ethical ideals with the most significant effect size (0.71), organizational culture (0.69), and rules and regulations (0.68) are the most important influencing factors in terms of the highest coefficients of effect (more than 0.5)., and the effect of all categories was confirmed. By identifying different indicators and effective, ethical decision-making, this research can be a good way for the appropriate decision-making approach of accountants and auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical decision making
 • Organizational ethics
 • Accounting
 • Individual characteristics
 • Organizational culture
 • احمدی، شهرزاد و خوزین، علی. (1400). بررسی تأثیر تصمیم گیری اخلاقی، افشاگری و نیم رخ شخصیت آیسنک در شدت اخلاقی ادراک شده توسط حسابداران بخش عمومی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،10(40):217-231.
 • امانی دادگر، بابک؛ بادآور نهندی، یونس و زینالی، مهدی. (1399). مدل‌یابی توسعه اخلاقی و تقوا در حسابداری حوزه سلامت. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 6(2):155-164.
 • انتظاری، علی و مهری، نادر. (1392). درآمدی بر فراتحلیل. تهران. انتشارات جامعه‌شناسان. چاپ اول.
 • بانی، محمود؛ فغانی ماکرانی، خسرو و ذبیحی، علی. (1398). تأثیر تعهد حرفه‌ای و ایدئولوژی اخلاقی بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت‌های دولتی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری.دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی  6(1):81-96.
 • جعفری، علیرضا؛ فروغی، میثم و نادری بنی، رحمت اله (1393). عوامل مؤثر بر قضاوت‌های اخلاقی در بین جامعه حسابداران رسمی ایران. فصلنامه حسابداری مالی، 6(23): 133-114.
 • حسن پور، اکبر؛ عباسی، طیبه و هادی پور، امیر (1396). شناسایی و اولویت‌بندی شیوه‌های نهادینه‌سازی اخلاق در سازمان. اخلاق در علوم و فناوری، 12: 11-1.
 • حسین پور سعید، خردیار سینا، خوزین علی، محمدی نوده فاضل. (1400) بررسی اثر سلامت روانی و کمال‌گرایی بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران با نقش میانجی اهمال‌کاری. دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۶ (۱۱):۹۳-۱۲۱
 • خسروآبادی، حمیدرضا و رضایی منش، بهروز. (1394). طراحی الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه. فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه،3(11):67-94 .
 • درخشان مهر، آرش و همکاران (1397). تحلیل رابطه رهبری اخلاقی و عملکرد حسابرسان مستقل با بررسی نقش تعدیل گری اخلاق حرفه‌ای، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(2): 158-149.
 • رحمانی نیا، احسان و یعقوب‌نژاد، احمد (1396) عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابرسان داخلی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(24): 165-145.
 • رحیمی کاکلی، مینا؛ بنی‌طالبی دهکردی، بهاره و پیک فلک، جمشید (1396) عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق حرفه‌ای حسابداران. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 12: 13-1.
 • رضایی منش، بهروز و عباس‌پور، جعفر، (1394) ، «فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی»، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 78(24): 65-88
 • رضایی، بیژن و تارین، حمد اله (1396). فرا تحلیل مطالعات علمی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران، مدیریت مدرسه، 5(2): 215-193.
 • سازمان حسابرسی (1382). آیین رفتار حرفه‌ای. چاپ دوم، انتشارات سازمان حسابرسی، تهران
 • سلیمان پناه، نجمه و طالب نیا، قدرت اله (1392). بررسی گزیده عوامل مؤثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران. فصلنامه پژوهش حسابداری و مدیریت، 6(18): 96-76.
 • سیاهکل رودی، مژگان؛ فیضی، طاهره؛ رسولی، رضا و حضوری، جواد (1394). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران دانشگاه پیام نور. مجله مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،7(73): 526-525
 • صالح مهدی الجعیفری، مرتضی، (1396)، «بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در کشور عراق»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
 • ضرابی، حمیده؛ معمارزاده طهران، غلامرضا و حمیدی، ناصر. (1400). معیارهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(41): 95-72.
 • عالی، رحمان؛ مهربان پور، محمدرضا؛ جهانگیرنیا، حسین؛ غلامی جمکرانی، رضا و قیوم زاده، محمود. (1399). ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش‌دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی.دوفصلنامه علمی حسابداری دولت، 7(1)، 45-58.
 • قاضی طباطبایی، محمود و دادهیر، ابوعلی. (1389). فرا تحلیل در پژوهش‌های اجتماعی گرفتاری. تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
 • قربانی‌زاده، وجه الله و قربانی پاچی، عقیل، (1399)، «فراتحلیل پژوهش‌های مربوط به عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری مطالعات (IT) در سازمان‌های ایران»، جلد هفتم، شماره دوم، 59-77.
 • کرمی، محمد؛ قلاوندی، حسن و قلعه‌ای، علیرضا (1396). رابطه‌ی بین اخلاق حرفه‌ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 5: 112-93.
 • گلپایگانی، آیدا؛ رحمانی نیا، احسان و پورزمانی، زهرا. (1400). بررسی تأثیرپذیری تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران حرفه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری‌شانفصلنامه پژوهش‌های حسابرسی، (2)1: 57-85.
 • گلدوست، مجید؛ طالب نیا، قدرت الله؛ اسماعیل زاده مقری، علی؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و رویایی، رمضانعلی. (1397). تحلیل رابطه ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی (مطالعه موردی استان گیلان)،دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 5(1):85-98 .
 • محسنی، عبدالرضا؛ قاسمی، مصطفی و کرمی، محسن (1396). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و نیت اخلاقی حسابرسان. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 6(24): 189-177.
 • مرادی، جواد و زکی زاده، زهرا (1393). بررسی نقش مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسان داخلی و گرایش‌های اخلاقی بر عملکرد حسابداری و گزارش مالی. مجله دانش حسابداری، 18: 163-141.
 • مهدوی، غلامحسین و موسوی نژاد، سید روح‌الله (1390). تأثیر میزان و شرایط اخلاقی بر تصمیم‌گیری مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان فارس. فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، 4: 52-41.
 • مهرانی، ساسان و همکاران (1390). عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران رسمی ایران. فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، 3: 7-1.
 • نقش‌بندی، نادر و حبیب طلب، فاطمه (1397). تأثیر جهت‌گیری اخلاقی فرایند تصمیم‌گیری اخلاقی حسابرسان. مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(3): 44-26.
 • نمازی، محمد؛ رجب دری، حسین و روستا میمندی، اعظم (1395). تدوین الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوازدهم، 4: 11-1.
 • Aali, R., Mehrabanpour, M., Jahangirnia, H., gholami jamkarani, R., & Qayyumzadeh, M. (2021). Representing an Appraisal Pattern for the Dimensions of Ethics on the Process of Financial Corruption Reporting of Public Sector Accountants and Auditors Based on a Combined Approach. Journal of Governmental Accounting, 7(1), 45-58. Doi: 10.30473/gaa.2021.56942.1441 (In Persian).
 • Ahmadi, S., khizain, A. (2021). Investigating the Impact of Moral Decision Making, Disclosure and Profile of Eysenck Personality on the Moral Intensity Perceived by Public Accountants. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(40), 217-231(In Persian).
 • Amani dadgar, B., Badavar Nahandi, Y., & Zeinali, M. (2020). Modeling of Ethical Development and Virtue in Health Area Accounting. Journal of Governmental Accounting, 6(2), 155-164. Doi: 10.30473/gaa.2020.53283.1380 (In Persian).
 • Arnaudov K, & Koseska E. (2012). Business ethics and social responsibility in tourist organizations in terms of changing environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences; 44: 387-397.
 • Bangun Y, & Asri M. (2018). Ethical Decision Making in Public Accounting Firm. https://www.researchgate.net/publication/318390887.
 • Bani, M., faghani makrani, K., & zabihi, A. (2020). The Impact of Professional Commitment and Ethical Ideology on Audit Quality by Mediating the Ethical Behavior of Governmental Firms Auditors in Structural Equation Modeling. Journal of Governmental Accounting, 6(1), 81-96. Doi: 10.30473/gaa.2020.50727.1340 (In Persian).
 • Burkholder J, Burkholder D, & Gavin M. (2020). The Role of Decision‐Making Models and Reflection in Navigating Ethical Dilemmas.Counseling and Values; 65(1): 108-121.
 • Casali, G. L., & Perano, M. (2020). Forty years of research on factors influencing ethical decision making: Establishing a future research agenda. Journal of Business Research.
 • Cohen, J.(1998) Statistical power analysis for the behavioral sciences (second edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • Collins SO. (2019). Personal and moral intensity determinants of ethical decision-making. Journal of Accounting in Emerging Economies; 9(2).
 • De Graaf FJ. (2019). Ethics and behavioural theory: how do professionals assess their mental models? Journal of Business Ethics; 157(4): 933-947.
 • Derakhshan Mehr A, Jabbarzadeh K S, & Bahri Sales J. (2018). Analysis of relationship between Ethical Leadership and Certified Public Accountants performance with the role of moderating professional ethics. Journal of Management of Government Organizations; 6(2): 149-158(In Persian).
 • Dunn P, & Sainty B. (2020). Professionalism in accounting: a five-factor model of ethical decision-making. Social Responsibility Journal; 16(2): 255-269.
 • Entezari, A., & Mehri, N. (2013). An introduction to meta-analysis. Sociologists Publications. First Edition (In Persian).
 • Gaffikin, M. (2009). Education for an accounting profession. Pacific Accounting Review, 21(2), 170-170. doi:10.1108/01140580911002080
 • Ghazali, M; Anum, N. (2021). Factors influencing ethical judgements of accounting practitioners: some Malaysian evidence. International Journal of Social Economics, 48(3), 384-398. doi:10.1108/IJSE-07-2020-0473
 • Ghazi tabatabaie M, & Dadhir A. (2010). The applications of meta- analysis in social & behavioral. ۱ Tehran: Sociologists Publication (In Persian).
 • Goldoost, M., Talebnia, G., Esmaelzadeh mogharri, A., Rahnamaye roodposhti, F., & royaee, R. (2019). Analysis of the Relationship between Ethical Awareness and the Ethical Judgment of the Professionals in the public accounting profession to the Whistle-blowing of Financial Violations (Case Study of Guilan Province). Journal of Governmental Accounting, 5(1), 85-98. Doi: 10.30473/gaa.2019.43719.1233 (In Persian).
 • Golpaygani, A., Rahmaninia, E., pourzamani, Z. (2021). Investigating the Effect of Personality and Behavioral Traits on the Ethical Decision-Making Process of Professional Accountants. Audit Research, 1(2), 57-85(In Persian).
 • Ghorbanizadeh V, Ghorbani Paji A. (2020).Meta-Analysis Study of the Effective Factors in the Application of Information Technology in the Iranian Organizations. Human Information Interaction. 7 (2) (In Persian).
 • Haines R, & Leonard LNK. (2007). Situational influences on ethical decision-making in an IT context. Information & Management; 44: 313-320.
 • Hassanpour A, Abbasi T, & Hadipour A. (2017). Identifying & Prioritizing Methods of Ethics Institutionalization within Organization. Ethics in Science and Technology; 12(1): 17- 23 (In Persian).
 • Hijal-Moghrabi I, Sabharwal M, & Berman EM. (2017). The importance of ethical environment to organizational performance in employment at will states. Administration & Society; 49(9): 1346-1374.
 • Hosseinpoor S, kheradyar S, khozain A, mohamadi nodeh F. (2021) The Effect of Mental Health and Perfectionism on Ethical Accounting Decision Making with the Mediating Role of Procrastination. Journal of Value & Behavioral Accounting; 6 (11):93-121URL: http://aapc.khu.ac.ir/article-1-968-fa.html(In Peresian).
 • Idris MH, Jamali H, & Sjahruddin H. (2019). Investigating the moderating role of knowledge: The relationship between auditor’s experience and ethical judgment. Advances in Social Sciences Research Journal; 6(2): 491-503.
 • Iran Audit Organization. (2003). Codes Ethics Professional. Tehran: Audit Organization Publication (In Peresian).
 • Jafari A, Foroughi M, & Naderi Bani R. (2014). Effective Factors Ethical Judgments among the Iranian Society of Certified Public Accountants. Financial Accounting; 6(22): 114-133(In Persian).
 • Karami M, Galavandi H, & Galaeei A. (2017). The Relationship between Professional Ethics, Ethical Leadership and Social Responsibility of High Schools in Kurdistan. Journal of School administration; 5(1): 93-112(In Persian).
 • Kehinde OJ. (2010). Effects of ethical behaviour on organizational performance: Evidence from three service organizations in Lagos, Nigeria. Journal of research in National Development; 8(1): 1-17.
 • Keller AC, Smith KT, & Smith LM. (2007). Do gender, educational level, religiosity, and work experience affect the ethical decision-making of US accountants? Critical Perspectives on Accounting; 18(3): 299-314.
 • Khosroabadi, H., & rezaeemanesh, B. (2015). Designing of Ethical decision making model of managers based on Nahj-al-balaghe Teachings. Quarterly Journal of Nahj al-Balagha Research, 3(11), 67-94(In Persian).
 • Lipsey, W. & Wilson, D. (2001), Practical Meta Analysis (Thousand Oaks, CA: Sage).
 • Little, J.H. Corcoran, J. & Pillai, V; Systematic Reviews and Meta- Analysis. (2008). Published by Oxford University Press
 • Livingston, Ricki. (2021). The Impact of Deliberation Time on Ethical Decision Quality: A Study of Early-Career Professional Accountants, Georgia State University.
 • Liyanapathirana, N. S. (2018). Towards the development of an integrated ethical decision-making framework for Sri Lankan accountants: A developing country context (Doctoral dissertation, The University of Waikato).
 • Macaskill, Petra, Walter, Stephen D, & Irwig, Les. (2001). A comparison of methods to detect publication bias in meta‐ Statistics in medicine, 20(4), 641-654.
 • Madelijne Gorsia, Linda Sleg, Adrian Denkers & Wim Huisnan. (2018). Corruption in Organizations: Ethical Climate and Individual Motives Administrative sciences. www.Mdpi.com.
 • Mahdavi G H, & Mousavinejad S R. (2012). Impact of Moral Intensity and Ethical Climate on the Decision-Making of Financial Managers in Governmental Organizations in Fars Province. Ethics in science and Technology; 6 (4):42-53(In Persian).
 • Martin KD, & Cullen JB. (2006). Continuities and extensions of ethical climate theory: A meta-analytic review. Journal of Business Ethics; 69(2): 175-194.
 • Mehrani S, Saghafi A, Musikhani M, & Sepasi S. (2011). Factors Affecting Iranian Certified Public Accountant's Ethical Decision Making. Ethics in science and Technology; 6 (3):6-12(In Persian).
 • Metwally D, Ruiz-Palomino P, Metwally M, & Gartzia L. (2019). How ethical leadership shapes employees’ readiness to change: The mediating role of an organizational culture of effectiveness. Frontiers in Psychology; 10: 2493.
 • Mohseni A, Ghasemi M, & Karami M. (2017). A study of the relationship between personality traits and auditors ethical intention. Management Accounting and Auditing Knowledge; 6(24): 177-189(In Persian).
 • Moradi J, & Zakizadeh Z. (2014). The Effect of Ethical Leadership, Internal Audit Function and Moral Intensity on Financial Reporting Decisions. Journal of Accounting Knowledge; 5(18):141-163(In Persian).
 • Morteza Saleh Mahdi Al-Jaifari, Morteza, (2017), "Study of Factors Affecting the Ethical Decision Making of Accountants in Iraq", M.Sc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad (In Persian).
 • Namazi M, Rajabudari H, & Rousta Meymandi A. (2016). Codifying Sustainable Development Pattern of Accounting Professional Ethics. Ethics in science and Technology; 12 (4):70-80(In Persian).
 • Naqshbandi N, & Habib Talab F. (2018). The Impact of Ethical Orientation The auditors' ethical decision-making process. Management and Accounting Studies; 4(3): 26-44(In Persian).
 • Noval LJ, & Stahl GK. (2017). Accounting for proscriptive and prescriptive morality in the workplace: The double-edged sword effect of mood on managerial ethical decision making. Journal of Business Ethics; 142(3): 589-602.
 • Paterson TA, & Huang L. (2019). Am I expected to be ethical? A role-definition perspective of ethical leadership and unethical behavior. Journal of Management; 45(7): 2837-2860.
 • Payne DM, Corey C, Raiborn C, & Zingoni M. (2019). An applied code of ethics model for decision-making in the accounting profession. Management Research Review; 43(9): 1117-1134.
 • Rahimi Kakalki M, Bani Talebi Dehkordi B, & Peyk Falak J. (2017). Effective Factors on Performing Professional Ethics by Accounts. Ethics in science and Technology; 12 (1):75-87(In Persian).
 • Rahmaninia E, & Yaghoubnejad A. (2017). Effective Factors on Ethical Decision Making in Internal Audit. Management Accounting and Auditing; 6(24): 145-166(In Persian).
 • Reidenbach, R., & Robin, D. (1990). An Application and Extension of a Multidimensional Ethics Scale to Selected Marketing Practices and Marketing Groups.Journal of Academy Science, 19, 83-92.
 • Rezaei B, &Tarin H. (2017). A meta-analysis on researchs on effective factors on the performance. School principals; 5(2): 215-193(In Persian).
 • Rezaei Manesh, Behrouz & Abbaspour, Jafar, (2015), "Meta-analysis of the relationship between quality of work life and organizational commitment", Quarterly Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), Year 24, No. 78, pp. 65-88(In Persian).
 • Seleiman Panah N, & Talibnia G. (2013). Factors affecting Iranian CPA's ethical judgment. Journal of Accounting and Management Research; 6(18): 76-96(In Persian).
 • Siahkalroudi, M., Feizi, T., Rasoli, R., & Hozoori, M. (2015). Identifying Factors Affecting Payame Noor University Managers' Ethical Decisions. Journal of Public Administration, 7(3), 525-546(In Persian).
 • Sulaiman, R., Toulson, P., Brougham, D., Lempp, F and Haar, J.(2021) The Role of Religiosity in Ethical Decision-Making: A Study on Islam and the Malaysian Workplace. J Bus Ethics.
 • Thompson B, & Snyder PA. (1997). Statistical significance testing practices in the Journal of Experimental Education. The Journal of Experimental Education;66(1): 75-83.
 • Valentine S, & Godkin L. (2019). Moral intensity, ethical decision making, and whistleblowing intention. Journal of Business Research;98: 277-288.
 • Whitaker T. (2010). Healthy or hostile? Environment [NASW Lunchtime Series webinar]. The importance of the workplace Retrieved from lunchtime/lcourses/home.aspx The importance of the workplace
 • Widyani AAD, Landra N, Sudja N, & Ximenes M, Sarmawa IWG. (2020). The role of ethical behavior and entrepreneurial leadership to improve organizational performance. Cogent Business & Management;7(1): 1747827.
 • Wooten KC. (2001). Ethical dilemmas in human resource management: an application of a multidimensional framework, a unifying taxonomy, and applicable codes. Human Resource Management Review; 11: 159-175.
 • Zarabi, Hamideh; Memarzadeh Tehran, Gholamreza; & Hamidi, Nasser (2021). Presenting the ethical decision-making model of managers of Iranian government organizations. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4 (41): 95-72(In Persian).