با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد زاهدان،ایران

2 استادیار‌حسابداری،‌دانشگاه‌پیام‌نور‌تهران‌غرب،‌،‌تهران، ایران

3 دانشیارگروه آمار،دانشکده گروه ریاضی وآمار،دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان‌های دولتی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین بیمارستانهای تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق کشور و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه داشت و نمونه‌های بخش کمی براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه‌ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه‌ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه‌های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم‌ترین مولفه‌های حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص‌ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می-تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی فراهم نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a performance audit model for executive managers of public hospitals

نویسندگان [English]

  • hadi TALEI 1
  • Aziz gord 2
  • Mohammad Kharashadizadeh 3

1 phd.student of accountinng,islami azad university,,zahedanbranch,zahedan, iran

2 Assistant Professor of Accounting, Payame Noor Univesity - Western Tehran Branch, Tehran, Iran,

3 Associate Professor, Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences and Statistics, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

The present study aimed to provide a performance audit model for executive managers of public hospitals with a mixed approach. In the qualitative stage with 15 people, who were mainly managers and deputies of hospitals affiliated to medical universities in the east of the country and university professors and experts in the field of finance and auditing, the interviews continued until the achievement of theoretical saturation in a targeted manner and quantitative samples were randomly selected based on the Cochran's formula.The research tool was a semi-structured exploratory interview in the qualitative part, and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used to evaluate the performance audit for the executive managers of public hospitals, which was designed based on the codes obtained in the qualitative stage.In the qualitative part, the analysis of the interviews was performed using the foundation data analysis method. The validity and reliability of the components were examined and Cronbach's alpha of all the above components was 0.7 during it; the most important components of performance auditing for executive managers of public hospitals were assessed.In the quantitative part, through structural equation method, the accuracy of the research model was confirmed and it was found that the selection of concepts, dimensions and indicators is very accurate and can provide a good framework for developing a performance audit vision document for hospital executives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance auditing
  • executive managers
  • public hospitals
احمدی، سید علی‌اکبر و روزبهانی، علیرضا. (1397). ‌‌‌‌طراحی و تدوین مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک‌های دولتی. دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی، 4(2)، 54-41.
امجدی، اکبر؛ گرکز، منصور؛ بخارائیان خراسانی، مریم و معطوفی، علیرضا. (1399). تأثیر تخصص حسابرسان بر اعتماد اجتماعی با نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد (مطالعه موردی دیوان محاسبات). دانش حسابرسی، ۲۰ (80)، 32-20.
امرایی، حافظ؛ اسماعیل‌زاده، علی و خسروی پور، نگار. (1399). بررسی عوامل مؤثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با رویکرد فراترکیب. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 10(37)، 335-296.
باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد. (1396). الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(21)، 156-143.
باباجانی، جعفر؛ برزیده، فرخ و ایمان زاده، پیمان. (1398). ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(61)، 26-1.
بخشانی، صفیه و دژکام، جاسم. (1396). هموارسازی مسیر حسابرسی عملکرد با شناخت موانع اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی (مطالعه موردی در دانشگاه ها). دانش حسابرسی، 17(69)،282-263.
برگلاند، ناتان و کنگ، تونی. (۱۳۹۷). آیا اعتماد اجتماعی در گزارش مالی مهم است؟ شواهدی از قیمت‌گذاری حسابرسی، تحقیقات حسابداری، 12, 1۲۱-۱۱۹.
برگلاند، ناتان و کنگ، تونی. (۱۳۹۷)، آیا اعتماد اجتماعی در گزارش مالی مهم است؟ شواهدی از قیمت‌گذاری حسابرسی، 16، 316-301.
پارکر، لی؛ جیکوبز، کری و اشمیتز، جانا. (۱۳۹۸)، مدیریت عمومی جدید و ظهور حسابرسی عملکرد بخش عمومی: شواهدی از پرونده استرالیا، حسابداری، حسابرسی و حسابدهی، ش۳۲، ۳۰۶ـ۲۸۰.
پارکر، لی؛ جیکوبز، کی و اشمیتز، جی. (۱۳۹۷)، مدیریت عمومی جدید و ظهور حسابرسی عملکرد بخش عمومی: شواهدی از پرونده استرالیا، حسابداری، حسابرسی و حسابدهی.
حجازی، رضوان و نیک‌خواه میلاد. (1399). تبیین ابعاد پاسخگویی دولتی مؤثر بر عملکرد. حسابداری و بودجه‌ریزی بخش عمومی سال اول زمستان، 2، 32-17.
داودی، کیومرث؛ ایزدی، حسین و خردیار، سینا. (1398). نقش حسابرسی عملکرد در بهبود پاسخگویی مدیران بخش عمومی. دانش حسابرسی، 19(76)، 145-127.
دیتمار، و. (1397). حسابرسی عملکرد در آلمان در مورد مسائل زیست محیطی، دوام حسابداری، مدیریت و سیاست، ۹، 32-29.
کرســول، جان. (2005). پویش کیفی و طــرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکــرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قومنگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی فرد، حسین کاظمی. انتشارات صفار. ویرایش دوم. تهران. 320.
گرد، عزیز؛ مومنی، علیرضا و صفایی نسب، عبدالله. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی، دانش حسابرسی، 19(77)، 189-166.
لاری دشت بیاض، محمود؛ قائم‌مقامی، کامران و ملکی، علی. (1395). بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی. دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی، 3(1)، 68-59.
محمود خانی، مهناز و احمدی، ریحانه. (1397). حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی. حسابداری و منافع اجتماعی، 8(2)، 98-71.
مشتری دوست، تورج و اسناد، فاطمه. (1399). جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(45)، 200-187.
نخبه فلاح، افشین؛ کردستانی، غلامرضا و رحیمیان، نظام‌الدین. (1400). شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی. دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8 (1)، 240-213.
نخبه فلاح، افشین؛ کردستانی، غلامرضا؛ رحیمیان، نظام‌الدین و رضازاده، جواد. (1398). تحلیل محتوای گزارش‌های حسابرسی عملکرد، بر اساس مؤلفه‌های قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه. دانش حسابرسی، ۱۹ (76)، 85-59.
ونگ، تی. (۱۳۹۷). ابعاد هویت اجتماعی و رفتار مصرف کننده در رسانه های اجتماعی بررسی مدیریت آسیا و اقیانوسیه. 22(1): ۵۱- ۴۵.
ویهریچ، د. (۱۳۹۶)، حسابرسی عملکرد در آلمان در مورد مسائل زیست محیطی. دوام حسابداری، مدیریت و سیاست.
یزدان‌شناس، محمد؛ ایمانی، دکتر حمیدرضا. (1399). بررسی حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور. حسابداری سلامت، 9(1)، 159-140.
Ahmadi, A. & Roozbahani, A. (2018). Design and Compilation of the Audit Model of Performance of Executive Directors of Public Banks. Bi-quarterly scientific journal of government accounting, 4(2), 41-54. (In Persian).
 Amjadi, A. Garkaz, M. Bokharaiyan Khorasani, M & Matofi, A. (2020). The impact of auditors' expertise on social trust with the mediating role of performance audit quality (a case study of the Court of Accounts). Audit knowledge, 20(80)، 20-32.(In Persian).
Amraei, H. Esmaeilzadeh, A & Khosravi pour, N. (2020). The Effective Factors in the Efficiency of Monitoring and Evaluating the Financial Performance of the Public Sector in Performance-based Budgeting with a Hybrid Approach, 10(37)، 296-335. (In Persian).
Babajani, J. & Doust Jabbariyan, J. (2017). A model for establishing a performance audit system in public sector institutions in Iran. Knowledge of management accounting and auditing, 6(21), 143-156. (In Persian).
Babajani, J. Barzideh, F. & Imanzadeh, P. (2019). Assessing the current state of performance audit in Iran's public sector institutions and providing solutions to improve it. Empirical studies of financial accounting, 16(61), 26-1. (In Persian).
Bakhshani, S. & Dezhkam, J. (2017). Smoothing the path of performance audit by recognizing the barriers to implementation of operational budgeting (case study in universities), audit knowledge, 17(69)،263-282. (In Persian).
Berglund, N. & Kang, T. (2018). Does Social Trust Matter in Financial Reporting? Evidence from Audit Pricing, Issue: 16, pp.301-306.
Berglund, N., & Kang, T. (2013). Does social trust matter in financial reporting? Evidence from audit pricing. Journal of Accounting Research, 12, 119-121.
Creswell, J. (2005), Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Translated by: Danaee Fard, H. & Kazemi, H., 2nd edn. Tehran: saffar, p: 320. (In Persian).
Dietmar, W. (2018). "Performance auditing in Germany concerning environmental issues", Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol. 9 Issue: 1, pp.29-42.
Davoudi, K. Izadi, H. & Kheradyar, S. (2019). The role of performance audit in improving the accountability of public sector managers. Audit knowledge, 19(76) ، 127-145. (In Persian).
Hejazi, R & Nikkhah, M. (2020). Explain the dimensions of governmental accountability affecting performance. Accounting and budgeting of the public sector in the first year of winter, 2، 32-17. (In Persian).
Gord, A. Momeni, A. & Safaienasab, A. (2019). Investigating the effective factors on the success of the performance audit in the National Accounts Court with a fuzzy approach. Audit knowledge, 19(77)، 166-189. (In Persian).
Lari Dasht Bayaz, M. Ghaemmaghami, K. & Maleki, A. (2016). Investigation of Factors Affecting in Determination of Performance Audit Criteria in Governmental Executive Agencies. Bi-quarterly scientific journal of government accounting, 3(1), 59-68. (In Persian).
Lee D. Parker, Kerry Jacobs, Jana Schmitz. (2019). "New public management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 32 Issue: 1, pp.280-306.
Mahmoudkhani, M. & Ahmadi, R. (2018). Performance Auditing: A Public Sector Approach. Accounting and social benefits, 8(2)، 71-98. (In Persian).
Moshtaridoust, T. & Asnad, F. (2020). The position of internal audit and its functioning in Iran's banking system. Accounting and auditing research, 12(45)، 187-200 (In Persian).
Nokhbeh Fallah, Kordestani, GH. & Rahimiyan, N. (2021). The gap between the current situation and the desired level of Performance Audit Report from the perspective of public sector auditors. Biـquarterly scientific journal of government accounting, 8 (1)، 213-240. (In Persian).
Nokhbeh Fallah, Kordestani, GH. Rahimiyan, N. & Rezazadeh, J.(2019). Analysis of the content of performance audit reports, based on the components of the fifth and sixth five-year development plan law, audit knowledge, 19(76)، 59-85. (In Persian).
Parker, L. D., Jacobs, K., & Schmitz, J. (2018). New public management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Weihrich, D. (2017). Performance auditing in Germany concerning environmental issues. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal.
Wang, T. (2018). Social identity dimensions and consumer behavior in social media. Asia Pacific Management Review, 22(1): 45- 51.
Yazdanshenas, M. & Imani, H. (2020). Review of the performance audit from the perspective of the auditors of the National Accounts Court. Health accounting, 9(1)، 159-140. (In Persian).