مدل‌سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تحلیل سوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 رئیس دانشگاه فرهنگیان و استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

حسابرسی عملکرد نقش مؤثری در ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفة اقتصادی دارد. نتایج مطالعات نشان‌می‌دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. در این پژوهش، مدل‌سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها با هدف تحقق اهداف آن در دیوان محاسبات کشور ارائه شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی - پیمایشی و زمان انجام پژوهش زمستان سال 1400 می‌باشد. برای انجام آن از ابزار پرسشنامه مقیاس زوجی بر اساس استاندارد ساختاری – تفسیری استفاده شده است. نمونۀ پژوهش نیز 14 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور دارای تخصص و تجربه کافی در حوزة حسابرسی عملکرد می‌باشد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، ارتباط میان عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد با رویکرد ساختاری – تفسیری تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن در قالب مدل‌های نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها و کلیة عوامل راهبردی ارائه گردیده است. نتایج پژوهش، رابطة میان نقاط قوت‌، نقاط ضعف‌، فرصت‌ها و تهدیدهای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور را به صورت کلی و جزئی نشان می‌دهد که برای سیاست‌گذاری‌های و تصمیم‌گیری مدیران دیوان محاسبات کشور با جهت حل مشکلات اجرایی حسابرسی عملکرد و تحقق اهداف آن در کشور قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling Strategic Factors of Performance Audit in the Supreme Audit Court Based on SWOT Analysis

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Bavafa 1
  • Mehdi Moradi 2
  • Asadolah Kordnaeege 3
  • Hossein Khanifar 4
  • Fatemeh Saraf 5
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Prof, Faculty of Accounting, Ferdosi Mashahad University, Mashhad, Iran.
3 Prof, Faculty of Management and Economics, University of Tarbiyat Modarres, Tehran, Iran.
4 President of Farhangian University and Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Assistant Prof., Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Auditing performance plays an effective role in evaluating efficiency, effectiveness and economic mere. The results of the studies show that performance audit implementation in the country was not desirable and its goals have not been met. In this study, the structural modeling of the strategic factors of performance auditing in the form of strengths, weaknesses, opportunities and threats is presented in the country's accounting Court. This research is applied and the method of conducting a descriptive survey and the time of winter research of 2022. To do it, a couple's scale questionnaire tool is based on structural -interpretive standards. The research sample also has 14 auditors of the country's Accounting Court with sufficient expertise and experience in the performance audit field, which were selected by targeted sampling method. In this study, the relationship between the strategic factors of performance auditing with the structural -interpretive approach was analyzed and its results are presented in the form of models of strengths, weaknesses, opportunities, threats and all strategic factors. The results of the study show the relationship between strengths, weaknesses, opportunities and threats of performance audit in the country's accounting Court in general and partially, which for policies and decisions of the country's accounting courts by resolving performance auditing problems and achieving its goals in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Audit
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)
  • Strategic factors
  • SWOT
آذر، عادل و حبشی، نعمت. (1396). ارائۀ الگوئی مؤثر برای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران. دانش حسابرسی، (17) 66، 5-41.
آذر،‌ عادل ‌و معماریانی، عزیزاله. (1373). AHP تکنیکی ‌نوین ‌برای‌ تصمیم‌گیری ‌گروهی.‌ ‌دانش ‌مدیریت‌، شمارۀ (27) 2، 21-42.
ارضاء، امیرحسین ‌و ‌قاسمپور، شیوا. (1396). رتبه‌بندی ‌بانک‌های ‌خصوصی‌ ایران ‌بر اساس ‌مدل ‌کملز ‌با ‌استفاده ‌از‌ رویکرد ترکیبی ‌فرآیند ‌تحلیل ‌سلسله‌‌مراتبی ‌و ‌آراس. راهبرد‌ مدیریت ‌مالی، (18) 2، 99-118.
آروین، حسین و یزدانی، حمیدرضا. (1397). طراحی ‌مدل‌ ارزیابی‌ عملکرد ‌حسابرســان ‌دیوان ‌محاسبات‌ کشور: بخش‌ تعریف ‌عملکرد. ‌دانش ‌حسابرسی، (73) 12، 103-121.
اکبرپور، محمد؛ غلامی، علی و محمدزاده لاریجانی، فاطمه. (1397). طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعۀ گردشگری شهر بابلسر. دانش شهرسازی، (2) 4، 67-81.
باوفا، امیرحسین؛ چاهخوئی‌نژاد، الهام و باوفا، ابوالفضل. (1399). مدل‌سازی عوامل مؤثر بر ارتقای رضایتمندی مؤدیان مالیاتی. فرهنگ ایلام، (21) 96، 158-187.
ثقفــی،‌ فاطمه‌ و محامدپور، مریم. (1388). مدل‌ ارزیابی‌ متوازن ‌عملکرد‌ پروژه‌های ‌آینده‌نگاری ‌فناوری ‌اطلاعات. ‌سیاست‌ علم ‌و ‌فناوری،‌ سال‌ دوم،‌ (2) 2، 15-28.
رضایی، عباس و محمدی ملقرنی، عطاءالله. (1399). بررسی توانایی فرایندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت مسئولیت پاسخگویی استفاده‌کنندگان. حسابداری دولتی، (1) 7، 59-78.
زارع، پریسا؛ آذر، عادل و زارعی، علیرضا. (1399). طراحی نظام تصمیم‌گیری در حوزۀ نظارت بخش عمومی با رویکرد الکترونیکی در دیوان محاسبات کشور. حسابداری دولتی، (2) 7، 43-58.
‌زارع، هادی؛ شــهرکی، ‌علی‌رضا؛،‌ صفــری، فاطمه‌ و خلیل‌زاده‌سلماســی، مرضیه‌. (1391). طراحی ‌الگوی ‌تدوین‌ راهبرد‌ در ‌بنگاه‌های ‌تولیدی. کاوش‌های‌ مدیریت ‌بازرگانی، ‌(8)1، ‌114-141.
زارعی، محمدحسین و فاضلی‌نژاد، جواد. (1395). الزامات حقوقی تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور. دانش حسابرسی، (16) 63، 269-290.
ستوده، رضا؛ فغانی، مهدی و پیفه، احمد. (1399). بررسی توانایی فرایندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت مسئولیت پاسخگویی به استفاده‌کنندگان. حسابداری دولتی، (1) 7، 193-208.
علی‌احمدی، علیرضا و سعید نهایی، وحید. (1386). توصیفی از روش‌های تحقیق. تهران: تولید دانش.
فاوچی، هادی. (1387). رهنمودهای اجرای استاندارهای حسابرسی عملکرد. تهران: دیوان محاسبات کشور.
کامیابی، یحیی؛ ملکیان، اسفندیار و خانلاری، مرتضی. (1397). تبیین مؤلفه‌های حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با تأکید بر عملکرد زیست‌محیطی و اجتماعی. دانش حسابرسی، 18 (71)، 57-76.
کردنائیج، اسداله. (1399). تفکر و مدیریت استراتژیک: تئوری و عمل. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
لاری دشت بیاض، محمود؛ قائم‌مقامی، کامران و ملکی، علی. (1395). بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی. حسابداری دولتی، (3) 5، 59-68.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ کرمی، غلامرضا و جندقی‌قمی، محمد. (1400). تحلیل SWOT برای حرفۀ حسابرسی مستقل در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دورۀ (28)2، 359-397.
‌مهرگان، ‌محمدرضا. (1393). پژوهش ‌عملیاتی ‌پیشرفته.‌ تهران: کتاب ‌دانشگاهی.
مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1390). تحلیل‌های آماری نرم‌افزار SPSS. تهران: گنج شایان.
نارویی، عبدالرحمن؛ مؤمنی، علیرضا و گرد، عزیز. (1399). تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعۀ موردی: مدیران و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی). حسابداری دولتی، (2) 6، 47-60.
نخبه فعال، افشین؛ کردستانی، غلامرضا و رحیمیان، نظام‌الدین. (1401). شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی. حسابداری دولتی، (8) 1، 213-240.
نظرپور، محمد. (1396). ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی. حسابداری دولتی، (3) 6، 79-92.
نعمتی کشتلی، رضا. (1400). تأثیر استراتژی‌های یادگیری شناختی کرتون بر برآورد خطر تقلب (مطالعۀ موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران). حسابداری دولتی، (1) 8، 94-79.
یزدان‌شناس، محمد و ایمانی، حمیدرضا. (1399). بررسی حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور. حسابداری سلامت، 9 (1)، 140-159.
Ali Ahmadi, A. & Saeed Nahaee, V. (2007). A comprehensive description of research methods. Tehran: Knowledge Production. (In Persian).
Arvin, H. & Yazdani, H. (2018). Design, evaluation model, performance, auditors, Court of Accounts, country, definition, performance. Auditing Knowledge, (12)73, 103-121. (In Persian).
Attri, R., Dev, N. & V., Sharma. (2013). Interpretive Structural Modeling (ISM approach: An Overview) Research. Management Sciences, (2)2, 3-8.
Azad, N. (1994). Operational Auditing in US Colleges and Universities. Managerial Auditing, (2)9, 12 -19.
Azar, A. & Abyssinia, N. (2017). Provide an effective model for auditing the public sector of the Court of Audit of the Islamic Republic of Iran. Auditing Knowledge, (17)66, 5-41. (In Persian).
Azar, A. & Meamariani, A. (1994). AHP New Technique for Group Decision Making. Management‌ Knowledge, (2)27, 21-42. (In Persian).
Bavafa, A. H., Chakhouinejad, E. & Bavafa, a (2020). Modeling Factors Affecting the Satisfaction of Tax­payers. Ilam Culture, (96)21, 158-187. (In Persian).
Boonyarat, P., M., Crowdera & B., Willsa. (2019). Importance performance analysis based SWOT analysis. Information Management, (49)10, 159-169.
Busemeyer, R., & A., Diederich. (2010). Cognitive Modeling. Canada: Publication Data.
Daujot, D. & I., Macerins. (2008). Development of Performance Audit in Public Sector, The 5th international conference management.
Emet, G. & T., Merba. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. International Social Research Cilt, (10)51, 990-1008.
Engstrom, S. (2004). Does Active Portfolio Management Create Value?. Fund Managers' Decision, (6)19, 114-146.
Erzaa, A. H. & Qasempour, S. (2017). Ranking Private Banks of Iran Based on Models Complex Using Composite Approach Process Analysis Hierarchy Regular Aras. Financial Strategy, (2)18, 99-118 (In Persian).
Faochi, H. (2008). Guidelines for the implementation of performance auditing standards. Tehran: Divan Mohasebat Keshvar. (In Persian).
Jharkharia, S. & R., Shankar. (2005). IT Enablement of supply chains: Understanding the barrier. Information Management, 18(1), 11-27.
Kamyabi, Y., Malekian, E. & Khanlari, M. (2018). Explain the components of performance auditing in the public sector of Iran with emphasis on environmental. Auditing Knowledge, (18)71, 57-76. (In Persian).
Kannan, G., & W., Aulbur. (2004). Intellec capital: measure effectiveness. Intellectual capital, (3)5, 38-43.
Kennedy, HP. (2004). Enhancing Delphi research: methods and results. JAdvNurs Mar, (5)45, 791-809.
Kordnaeege, A. (2020). Strategic thinking and management theory and practice. Tehran: Tarbiat Modares University. (In Persian).
Kumar, S., Rakesh, D. & Raut, V. (2021). Implementation barriers of smart technology in Indian sustainable warehouse by using a Delphi, ISM & ANP approach. International Performance Management, (5)33, 132-149.
Lari Dasht Bayaz, M., Ghaem Maghami, K. & Maleki, A. (2016). Investigating the effective factors in determining the performance audit criteria in executive bodies. Public Accounting, (3)5, 59-68. (In Persian).
Mandal, A. & S., Deshmukh. (1994). Vendor selection using interpretive structural modelling. International Production Management, (6)14, 52-59.
Marilyn, M. & J., Nixon. (2010). Exploring SWOT an­a­lysis – where are we now? Strategy & Management, (4)10, 124-145.
Mehrabanpour, M. R., Karami, G. & Jandaghi Qomi, M. (2021). SWOT analysis for the independent audit­ing profession in Iran. Accounting and Auditing Reviews, (2)28, 359-397. (In Persian).
Mehregan, M. R. (2014). Research Operation Advanced.‌ Tehran: Ketab ‌Daneshgahi. (In Persian).
Momeni, M. & Faal Qayyumi, A. (2011). Statistical an­a­lysis using SPSS. Tehran: Ganj Shayan Publication. (In Persian).
Naroie, A., Momeni, A. & Gord, A. (2020). Development and evaluation of the optimal model of accrual accou­nting system in the public sector. Public accounting, (2)6, 47-60. (In Persian).
Nazarpour, M. (2017). The need to establish perfor­mance auditing from perspective of public audi­tors. Public Accounting, (3)6, 79-92. (In Persian).
Nemati Keshtali, R. (2021). The effect of Carton cog­nitive learning strategies on estimating the risk of fra­ud (Case study: Auditors of the Court of Audit of Iran. Public Accounting, (1)8, 79-94. (In Persian).
Nokhbeh Faal, A., Kurdistani, G. & Rahimian, N. (2021). Gap between the status quo and the desired level of performance audit report from the perspective of public auditors. Public Accounting, (1)8, 213-240. (In Persian).
Nurmukha, N. & A., Alibekova. (2020). International Experience of Risk Management in Perfo­rmance Audit. Human Sciences, (9)32, 184 – 190.