با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه‌های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی‌سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به مدلی برای کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی عملکرد نائل گردید.
روش پژوهش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد ترکیبی و از نوع کاربردی با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی است. ابعاد، مؤلفه و شاخص‌های مدل با استفاده از روش‌های مصاحبه با پنل خبرگان، پرسشنامه و دلفی فازی مثلثی شناسایی گردید.
یافته‌های پژوهش: نتایج حاکی از شمول تأمین پاسخگویی و تهدید آن در قالب ناکارآمدی‌ها و کژکارکردهای در مدل پژوهش بوده و متعاقباً توجه به محیط بخش عمومی و ویژگی‌های محصولات و خدمات بخش عمومی، سودمندی ادراک شده در سطح عوامل دورنی و بیرونی، تضادهای نقش بالقوه در حسابرسی عملکرد، پیامدهای ناخواسته حین ارزیابی عملکرد، عارضه‌های مبتلابه ارزیابی و انتقادهای به نفس حسابرسی عملکرد سایر اجزای مدل در سطح ابعاد را تشکیل می‌دهند.
نتیجه‌گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: ضرورت توجه به ابعاد مختلف اثرگذار بر حسابرسی عملکرد و لحاظ عوامل محیطی و محاطی و امعان شرایط بخش عمومی ایران می‌تواند زمینه انجام اثربخش آن را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Performance Auditing Model in Public Sector Organizations with Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • Hosein Alipour Landi 2

1 Department of Accounting and Finance, Faculty of management and accounting, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran

2 Ph.D. Candidate in Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to presentation of performance auditing model in Iranian public sector organizations.In the present study, an attempt has been made to go beyond the components of performance auditing, including economic efficiency, efficiency and effectiveness, and to explain and quantify them, and to examine the principle of performance auditing along with the requirements and factors involved in its implementation. The auditors achieved performance audits.
Research Method: The present study is based on mixed approach and practical type with adopting a descriptive-survey research. Model dimensions, components and indicators identified with use of panel expert interview, questionnaire and fuzzy triangular Delphi.
Research Findings: Results indicate that the model dimensions include: inefficiencies and dysfunctions of responsibility, nature of public sector environment and characteristics of service products, perceived usefulness, potential role conflicts, unintended consequences and critiques of performance auditing.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The need to pay attention to various dimensions affecting on performance auditing with respecting to environmental and inscribed factors and reviewing the conditions of the Iranian public sector can be basis for its effective implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Auditing
  • Public Sector
  • Mixed Approach
  • Fuzzy Delphi
آقانوری کوپایی، علیرضا؛ کریمی، اوژن و هاشم نیا، شهرام. (1400). ارائه مدلی برای شناسایی چالش‌های ارز‌های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8 (1)، 153-172. doi: 10.30473/gaa.2021.60433.1510
ایمان، محمدتقی. (1393). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.
باباجانی، جعفر؛ برزیده، فرخ و ایمان‌زاده، پیمان. (1398). ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 15، شماره 61، 26-1.
باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد. (1396). الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ششم، شماره 21، 155-143.
براتی، روشنک؛ محمدی ملقرنی، عطااله و نوروش، ایرج. (1401). ارائه مدلی جهت حسابرسی عملکرد (مورد مطالعه وزارت بهداشت، درمان و آوزش پزشکی ایران). فصلنامه دانش حسابداری مالی، دوره 9، شماره 1، 159-133.
پاشایی‌زاد، حسین. (1387). نگاهی اجمالی به روش دلفی. پیک نور، دوره (6)، شماره (2)، 63-79.
حکیم‌زاده، فرزاد و عبدالملکی، جمال. (1390). پروپزال‌نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبی. انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ اول.
خدامی‌پور، احمد و کفاش‌پور، روح‌اله. (1394). تأثیر عناصر اصلی بودجه‌ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 2(1)، 41-52.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1394). روش‌‌شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات صفّار، چاپ دهم.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل‌‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌‌افزار PLS. انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
عبدی‌پور، سجاد؛ شاه‌ویسی، فرهاد؛ خیرالهی، فرشید و طاهرآبادی، علی‌اصغر. (1399). اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 12، شماره 48، 266-229.
کامیابی، یحیی؛ ملکیان، اسفندیار و خانلاری، مرتضی. (1397). تبیین مؤلفه‌های حسابرسی عملکرد در بخش عمومی با تأکید بر عملکرد زیست‌محیطی و اجتماعی. فصلنامه دانش حسابرسی، سال هجدهم، شماره 71، 76-57.
گرد، عزیز؛ مومنی، علیرضا و صفایی‌نسب، عبدالله. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی. فصلنامه دانش حسابرسی، سال نوزدهم، شماره 77، 189-166.
لاری دشت بیاض، محمود؛ قائم‌مقامی، کامران و ملکی، علی. (1395). بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، سال سوم، شماره 1(5)، 68-59.
محرمی، مژگان و باباجانی، جعفر. (1396). تعیین شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد مالی و قابلیت‌‌های سیستم حسابداری جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی در شهرداری تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال 14، شماره 55، صص 1-30.
محمودخانی، مهناز و احمدی، ریحانه. (1397). حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی. فصلنامه پژوهش حسابداری، شماره 29، 98-71.
مؤمنی، منصور و فعّال قیومی، علی. (1391). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. انتشارات گنج شایگان، چاپ ششم.
مهدوی، غلامحسین و محمدیان، محمد. (1396). چالش‌های اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال نهم، شماره 36، 47-27.
نیک‌روش، مهدی. (1399). مدل سنجش بیش‌‌اطمینانی مدیریتی و بکارگیری آن در واکاوی پیش‌‌بینی‌‌های سود. صابر شعری آناقیز، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
هومن، حیدرعلی. (1393). راهنمای عملی پژوهش کیفی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ پنجم.
یزدان‌شناس، محمد و ایمانی، حمیدرضا. (1399). بررسی حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور. حسابدری سلامت، سال نهم، شماره اول، پیایی 23، 159-140.
 
References
Abdipour, S.; Shahveisi, F.; Kheirolahi, F. and Taherabady, A. (2021). Investigating the Effect of Organizational Culture on the Effectiveness of Management Performance Audit by Using Structural Equation Model. The Financial Accounting and Auditing Research, Vol. 12, No. 48. 229-266 (in Persian).
Aghanoori kopaei, A., Karimi, O., Hashemnia, S. (2021). Provide a Model for Identifying the Challenges of Virtual Currencies in the Marketing of the Iranian Banking Industry. Journal of Governmental Accounting, 8(1), 153-172. Doi: 10.30473/gaa.2021.60433.1510 (in Persian).
Alwardat, Y. A.; Benamraoui, A. and Rieple, A. (2015). Value for Money and Audit Practice in the UK Public Sector. International Journal of Auditing, 19, 206-217, doi:10.1111/ijau.12037.
Babajani, J., Doust Jabbarian, J. (2017). A Performance Auditing Implementation Model for Institutions of the Public Sectors in Iran. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(21), 143-156 (in Persian).
Babajani, J.; Barzideh, F. and Imanzadeh, P. (2019). Study of the Present Situation of Performance Audit in Iranian Public Sector Institutions and Presentation of Strategies for its Improvement. Empirical Studies in Financial Accounting, No. 61, No. 61, pp. 1-26 (in Persian).
Barati, R.; Mohammadi Malqarani, A. and Noravesh, I. (2022). A Model for Performance Audit (Case Study of the Iranian Ministry of Health and Medical Education). Journal of Financial Accounting Knowledge, Vol.9, NO.1, 133-159 (in Persian).
Benamraoui, A.; Chatzivgeri, E.; Jory, S. R. and Ajay, R. (2022). VfM Audit and the UK Public Sector: A Critical Review of the VfM Reports. Financial Accountability and Management, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4132584.
Chen, I. and Lin, SH. (2013). Managerial Optimism, Investment Efficiency, and Firm Valuation. Multinational Finance Journal, 17(3-4): 295-340.
Creswell, J., W. and V. L Plano Clark. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, London: Sage Publication Inc.
Danaeifard, H., Alvani, S. M. and Azar, A. (2015). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Saffar, 10th Publication. (In Persian).
Daujotaite, D. & Macerinskiene, I. (2008). Development of performance audit in public sector. 5 International scientific conference, Vilnius, Lithuania, 16-17 May 2008, pp.177-185. Faculty of business management: Vilnius University.
Davari, A. and Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling with PLS. Iranian Student Book Agency, 1st publication. (In Persian).
Dormer, R. and Ward, S. (2018). Accountability and Public Governance in New Zealand. Working paper series, www.ssrn.com.
Federation of European Accountants (2015). Performance Audit in the Public Sector, available at: www.fee.be/images/publications/Information paper performance audit in the public sector.pdf.
Habibi, A., Firouzi Jahan Tigh, F., and Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5 (2): 130-143.
Hakimzadeh, F. and Abdolmaleki, J. (2011). Proposal writing in qualitive and mixed method researches. Jameshenasan, 1st Publication. (In Persian).
Haliah, S.E.; Nirwana, S.E. and Akhzan, F. H. (2022). Role of Performance Audit in Public Sector Organization. Available at: https://ssrn.com/abstract=3743077.
Hooman, H. A. (2015). Handbook of Qualitative Research. SAMT, 5th Publication. (In Persian).
Hsu, T. H., and Yang, T. H. (2000). Application of fuzzy analytic hierarchy process in the selection of advertising media. Journal of Management and Systems, 7(1): 19-39. Quoted in Kuo, Y. and Chen, P. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method. Expert Systems with Applications, 35: 1930-1939.
Iman, M. T. (2015). Philosophy of Human Research Methods. Research Institute of Hawzah and University, 2nd Publication. (In Persian).
INTOSAI. (2013). Fundamental Principles of Performance Auditing (ISSAI 300), INTOSAI, Vienna.
Kardaras, D. K., Karakostas, B. & Mamakou, X.J. (2013). Content presentation personalization and media adaptation in tourism web sites using Fuzzy Delphi Method and Fuzzy Cognitive Maps. Expert Systems with Applications, 40, 2331-2342.
Kells, S. (2011). The seven deadly sins of performance auditing: implications for monitoring public audit institutions. Australian Accounting Review, Vol. 21 No. 4, pp. 383-396.
Khodami pour, A., Kafashpour, R. (2015). The Impact of Performance Budgeting Main Elements on Performance Auditing Implementation from the View Point of Experts and Auditors of Supreme Audit Court. Journal of Governmental Accounting, 2(1), 41-52. (In Persian).
Kuo, Y. and Chen, P. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method. Expert Systems with Applications, 35: 1930-1939.
Lari dasht bayaz, M., Ghaem maghami, K., Maleki, A. (2016). Investigation of Factors Affecting in Determination of Performance Audit Criteria in Governmental Executive Agencies. Journal of Governmental Accounting, 3(1), 59-68. (In Persian).
Lee D. Parker, Kerry Jacobs, Jana Schmitz, (2018). New Public Management and the rise of public sector performance audit: Evidence from the Australian case. Accounting, Auditing & Accountability Journal, https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2017-2964.
Loots, J.A.J. (1989). An evaluation of the applicability of comprehensive auditing in the South African context. Pretoria: University of Pretoria. PhD thesis.
Mahdavi, Gh. and Mohammadian, M. (2018). Challenge of Executing Audit Performance in Governmental Operational Organization. The Financial Accounting and Auditing Researches, 9 (36), 27-48 (in Persian).
Mahmoudkhani, M., Ahmadi, R. (2018). Performance Auditing: A Public Sector Approach. Journal of Accounting and Social Interests, 8(2), 71-98. doi: 10.22051/ijar.2017.15594.1302. (In Persian).
Marchi, L. and Bertei, M. (2016). Performance Audit in the Public Sector: What is the contribution to the Performance Management? www.ssrn.com.
Moharrami, M., Babajani, J. (2017). Determination of financial performance measurement indicators and accounting system capabilities for financial accountability in Tehran Municipality. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(55), 1-30. doi: 10.22054/qjma.2018.28756.1738. (In Persian).
Momeni, M. and Ghayoumi, A. F. (2011). Statistical Analysis with SPSS. Ganj Shayegan, 6th publication. (In Persian).
Morin, J. (2001). Influence of value for money audit on public administrations: Looking beyond appearances. Financial Accountability and Management, 17 (2), 99-117.
Morin. A. (2014). Auditors General’s Impact on Administrations: A Pan-Canadian Study (2001-2011). Managerial Auditing Journal. 29(5), 395-426.
Murray, T. J., Pipino, L. L., and Van Gigsh, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification of Delphi. Human Systems Management, 5(1): 76-80.
Nacanieli, R. and Kerry, J. (2019). Reputational risk and environmental performance auditing: A study in the Australian commonwealth public sector. Financial Accountability & Management, 35(2).
Nikravesh, M. (2020). A Model for Managerial Overconfidence Assessment and its Applying for Analysis of Earnings Forecasts. Sheri Anaghiz, S. Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University. (In Persian).
Pashaeizad, H. (2008). A Glance to Delphi Method. Journal of Peyk Noor (Humanities), 6(2), 63-79. (In Persian).
Pollitt, C. & Summa, H. (2002). Performance audit and public management reform. New York: Oxford University Press, p.1-10.
Raudla, R. & Taro, K. & Agu, Ch. & Douglas, J. W. (2015). The Impact of Performance Audit on Public Sector Organizations: The Case of Estonia. Public Organization Review, DOI 10.1007/s11115-015-0308-0.
Reichborn-Kjennerud, K. (2013). Performance audit: accountability and usefulness: the case of the auditor general in Norway. Public Administration, Vol. 91 No. 3, pp. 680-695.
Svärdsten, F. (2019). The ‘front stage’ of substance auditing: A study of how substance auditing is presented in performance audit reports. Financial Accountability & Management, Volume 35, Issue 2.
Trivedi, P. (2016). Performance Management and Accountability for Effective implementation of SDGs, Discussion Paper # 1, Discussion Paper Series, Bharti Institute of Public Policy, Indian School of Business, Mohali, India.
Wu, C. H., & Fang, W. C. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality & Quantity, 45(4), 751-768.
Yazdanshenas, M. and Imani, H. (2020). Evaluating Performance Audit from the Perspective of Auditors of the Supreme Audit Court of Iran. Journal of Health Accounting, Vol. 9, No. 1, Ser. 23, 140-159. (In Persian).