شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در حوزه راه سازی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری ، گروه حسابداری، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

2 استادیار ، گروه حسابداری، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

چکیده

این مطالعه به‌دنبال شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر نقش‌های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در بخش راه‌سازی کشور خواهد بود. برای دستیابی به این هدف سعی گردید تا از روش نظریه‌سازی داده بنیاد بر پایه مدل الماس در سه بعد برنامه‌ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و مدیریت عملکرد استفاده شود. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می‌باشد و به‌منظور دستیابی به پاسخی برای سوالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان‌های متولی پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش کدگذاری در نرم افزار اطلس.تی و تکنیک تاپسیس مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از کاربرد تکنیک تاپسیس حاکی از آن بود که از بین 32 چالش مورد بررسی، چالش‌هایی که مربوط به فضای عمومی کشور و التهابات اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور می‌گردید از نظر نمونه آماری به مراتب نسبت به چالش‌هایی که مختص بخش راه‌سازی کشور بود، از درجه اهمیت بالایی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking the Performance-Based Budgeting Challenges with Emphasis on Cost and Accrual Accounting in The Road Construction sector in Iran

نویسندگان [English]

  • seyednader mousavi 1
  • keyhan azadi 2
  • Mohammad Reza Watanparast 2
1 PhD Student, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

This Study Aims to Identify and Rank the Importance Degree of Performance-Based Budgeting Challenges With Emphasis on The Role of Cost and Accrual Accounting in The Country's Road Construction Sector. In order to achieve this goal, it was tried to use The Grounded Theory Approach based on the diamond model in the three dimensions of planning, cost analysis and performance management. The present research is practical and descriptive and in order to obtain an answer to the research questions, the required information has been collected through interviews and questionnaires. The statistical sample of the research, according to the subject and objectives of the research, includes academic experts and experts from organizations in charge of implementing the performance-based budgeting system. Research data were analyzed using coding method in Atlas.T software and TOPSIS technique.
.The Results of Using This Technique Showed an Interesting Result that among the 32 Challenges Studied, The Challenges Related to The Macro-Economic Environment of The Country and Those Related to Country's Economic and Policy-Making Instability, Were More Important than the Challenges specifically Related to The Country's Road Construction Sector Itself in Establishing Performance-Based Budgeting System.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Accounting
  • Cost Accounting system
  • Performance Budgetting
  • TOPSIS
آذر، عادل؛ دولت‌خواهی، کسری و گودرزی، غلامرضا (1394)، "ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی بر پایه عملکرد". فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. شماره 24. صص 15-33.
باباجانی، جعفر و خدا رحمی، بهروز (1393)، "مدلی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال یازدهم. شماره 41. ص 36.
باباجانی، جعفر و استا، سهراب (1394)، " مطالعه تطبیقی بودجه‌بندی عملکرد در ایران و کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: کشور کانادا)"، فصلنامه حسابداری دولتی، سال دوم، شماره3، صص. 16-7.
بدیعی، حسین؛ دهقان دهنوی، حسن و اعرابی، مهران (1394)، "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی با استفاده از مدل الماس و تجزیه‌وتحلیل سلسله مراتبی فازی"، فصلنامه حسابداری دولتی. سال اول. شماره 2. صص 31-40.
حاجیها، زهره و سالاروند، علی (1392)، "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران". مجله حسابدار. شماره 2. صص 33-50.
حکیمیان، محمدحسین (1382)، "طرح‌های عمرانی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران"، فصلنامه مدیرساز، شماره 12، صص.58-43.
ذبیح اله نژاد، وحید (1398)، "ضرورت بکارگیری و پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن در سطح پاسخگویی و گزارشگری مالی برای استفاده در بخش عمومی ایران"، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، دوره 16، شماره 68، صص 121-97.
رئیسی سرکندیز، ابراهیم (1382)، "بودجه‌ریزی عملیاتی". ماهنامه تدبیر. سازمان مدیریت صنعتی. شماره 140.
کرباسی یزدی، حسین و طریقی، علی (1388)، "ارزیابی مزایای سامانه های حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران"، دانش حسابرسی، شماره 30 (پیاپی 37)، صص. 27-16.
کردستانی، غلامرضا و ایرانشانی، علی‌اکبر (1388)، "بررسی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی". فصلنامه دانش حسابرسی. شماره 28.
کلانتری، نورالدین؛ محمدی پور، رحمت اله؛ صیدی، مسعود؛ شیری، اردشیر و عزیزخانی، مسعود (1398)، " مدل بودجه ریزی بر پایه عملکرد با رویکرد بهره وری (مطالعه موردی: شرکت های پالایش گاز کشور)، حسابداری مدیریت، دوره 12، شماره 43، صص. 127-117.
فرزاد، محبوبه؛ قاسمی، محمد؛ اعراب اول، مهرداد و رمضانی، عباسعلی (1393)، "موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان". مجله حسابدار. شماره 6. صص 44-53.
محمدی پور، رحمت اله و احمدی، زهرا (1392)، "بررسی نقش حسابداری تعهدی در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و جایگاه حسابرسی عملیاتی". فصلنامه حسابرس. شماره 67. صص 106-115.
مرادی، جواد؛ ولی‌پور، هاشم؛ راضی، محمدعلی؛ منصور آبادی، علیرضا و زارع، رضا (1391)، امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره چهارم، زمستان، صص 65-83.
ملک‌الساداتی، سیدسعید؛ سلیمی‌فر، مصطفی و لطفعلی‌پور، محمدرضا (1393)، "نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاء در بودجه‌ریزی عمرانی کشور"، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره 12، صص. 13-1.
مهرتک، محمد؛ حضوری، محمدجواد؛ مقرب، سید مهدی؛ جنتی، علی؛ درویش، حسن و سعادتی، مهدی (1395)، " تبیین موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور: یک مطالعه کیفی"، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دوره 5، شماره 4، صص. 375-363
وکیلی فرد، حمیدرضا و نظری، فرزاد (1391)، "عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش". مجله حسابدار، شماره 1. صص 111-125.
Andrews, M. (2004). “Authority, acceptance, ability and performance-based budgeting reforms”. International Journal of Public Sector Management, 17(4), 332–344.
Azar, A. and Dolatkhahi, K. and Goodarzi, Gh. (2015), "Presenting a Conceptual Model of Performance-Based Budgeting". Public Management Perspectives Quarterly. No. 24. pp. 15-33. (In Persian).
Babajani, J. and Khoda Rahmi, B. (2014), "A Model for Establishing an Operational Budgeting System in the Government of the Islamic Republic of Iran". Quarterly Journal of Experimental Studies in Financial Accounting. Eleventh year. No. 41. p.36. (In Persian.)
Babajani, J. and Sta, S. (2015), "Comparative Study of Performance Budgeting in Iran and Developed Countries (Case Study: Canada)", Public Accounting Quarterly, Second Year, No. 3, pp. 7-16. (In Persian).
Badiei, H. and Dehghan Dehnavi, H. and erabi, M. (2015), "Identification and ranking of factors affecting the implementation of operational budgeting system using diamond model and fuzzy hierarchical analysis", Governmental Accounting. First year. No. 2. pp. 31-40. (In Persian).
Farzad, M. and Ghasemi, M. and Erabeavval, M. and Ramezani, A. A. (2014), "Obstacles to the establishment of operational budgeting in the executive organs of Sistan and Baluchestan province." Journal of Accountants. No. 6. pp. 44-53. (In Persian).
Fouri, Hamidreza and Ahmadi Fini, Alireza and Khosravi, Khosro and Hatemzadeh, Yaser (1400), "Evaluation of the 1400 budget bill of the whole country, transportation sector", Islamic Council Research Center, second year, number eleven, serial 18091. (In Persian).
Grossi, G. & Reichard, C. and Ruggiero, P. (2016). “Appropriateness and Use of Performance Information in the Budgeting Process: Some Experiences from German and Italian Municipalities”. Public Performance & Management Review 39: 581–606.
Hajiha, Z. and Salarvand, A. (2013), "Identification and ranking of factors affecting the establishment of operational budgeting in Iran." Journal of Accountants. No. 2. pp. 33-50. (In Persian).
Hakimian, M. H. (2003), "Development Plans, the Achilles Heel of Iran's Economy", Managing Director Quarterly, No. 12, pp. 43-58. (In Persian).
Haranto M (2018). Implementation of Performance-Based Budgeting: A Phenomenological Study on National Land Agency. International Journal of Scientific Research and Management, 6(02).
International Monetary Fund. (2001), “Government finance statistics manual & manual on fiscal transparency”, Washington.
Kalantari, N. and Mohammadipour, R. and Seidi, M. and Shiri, A. and Azizkhani, M. (1398), "Performance-Based Budgeting Model with Productivity Approach (Case Study: Gas Refining Companies), Management Accounting, Volume 12, Number 43, pp. 117-127. (In Persian).
Karbasi Yazdi, H. and Tarighi, A. (2009), "Evaluation of the benefits of accrual accounting systems in Tehran University of Medical Sciences and Health Services", Auditing Knowledge, No. 30 (37 consecutive), pp. 16-27. (In Persian).
Kim, J. M. and N. Park (2007). “Performance Budgeting in Korea, OECD Journal on Buddgeting, Vol. 7,No. 4, pp. 1-11.
Kurdistani, Gh. and Iranshani, A. A. (2009), "Study of factors affecting the use of accrual accounting in the public sector". Quarterly Journal of Auditing Knowledge. Issue 28. (In Persian).
Malek Al-Sadati, S.and Salimifar, M. and Lotfalipour, M. R. (2014), "Electoral Institutions and the Problem of Peripatetic Source in Civil Budgeting", Applied Economic Studies of Iran, Third Year, No. 12, pp. 1-13. (In Persian).
Mehrtak, M. and Hozuri, M. J.and Moghrab, M. and Jannati, A. and Darvish, H. and Saadati, M. (2016), "Explaining the barriers to operational budgeting in medical universities: a qualitative study", Research Journal Qualitative in Health Sciences, Volume 5, Number 4, pp. 363-375. (In Persian).
Mohammadipour, R. and Ahmadi, Z. (2013), "Study of the role of accrual accounting in the implementation of operational budgeting and the position of operational auditing." Auditor Quarterly. No. 67. pp. 106-115. (In Persian).
Moradi, J. and Valipour, H. and Razi, M. A. and Mansour Abadi, A. and Zare, R.(2012), Feasibility study of implementing operational budgeting based on the Shah model, Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, No. 4, Winter, pp. 65-83. (In Persian).
Nemec, J. and De Vries, M. (2019). “E_ectuating Performance-Based Budgeting Takes Time. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector”. Edited by Michiel de Vries, Juraj Nemec and David Špaˇcek. Basingtoke: Palgrave MacMIillan, pp. 257–70.
OECD. (2018). “OECD best practices for performance budgeting”, GOV/PGC/SBO (2018) 7.
Pakmaram, A.; Esgandari, K.; Babaei, K. and M. Khalili (2012). “Identifying and Prioritizing Effective Factors in the Performance Based Budgeting in Elecommunications Company with TOPSIS Method”, African Journal of Business Management, Vol. 6, No. 24.Pp. 7344-7353.
Posner, P.L., and Fantone, D.M. (2007). “Assessing federal program performance: Observations on the U.S. Office of Management and Budget's Program Assessment Rating Tool and its use in the budget process”. Public Performance & Management Review, 30(3), 351-368.
Raisi Sarkandiz, E. (2003), "Operational Budgeting". Tadbir Monthly. Industrial Management Institute. Issue 140. (In Persian).
Robinson, M. and Brumby, J. (2005). “Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature”. IMF Working Paper No. 05/210. Washington: IMF, pp. 1–76.
Robinson, M. and Brumby, J. (2005). “Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature”. IMF Working Paper No. 05/210. Washington: IMF, pp. 1–76.
Schick, A. (2003), “The performing state: reflection on an idea that whose time has come but whose implementation has not”, journal of budgeting, vol.3. no.2. pp. 71-103.
South Asian Federation of Accountants (SAFA), “A Study on Accrual-Based Accounting for Government and PSEs in SAARC Countries”, September, 2006.
Strauss, A. and Corbin, J. (1998), “Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, (2nd Edition), Thousand Oaks, CA, Sage.
Vakilifard, H. R. and Nazari, F. (2012), "Factors affecting the implementation of accrual accounting system in institutions affiliated to the Ministry of Health, Treatment and Education". Journal of Accountant, No. 1. pp. 111-125. (In Persian).
Van Helden, J. and Reichard, C. (2016). “Commonalities and Di_erences in Public and Private Sector Performance Management Practices: ALiterature Review”. In Performance Management and Management Control: Contemporary Issues. (Studies in Managerial and Financial Accounting vol. 31). Edited by Marc Epstein, Frank Verbeeten and SallyWidener. Bingley: Emerald Publishers.
Zabihollahnejad, V. (1398), "The need to use and implement accrual accounting in the public sector and evaluate it at the level of accountability and financial reporting for use in the public sector of Iran", Quarterly Journal of Police Organizational Development, Volume 16, Number 68, pp. 97-121. (In Persian).