با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
مقاله پژوهشی
ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه‌های فعلی قیمت‌گذاری بنگاه‌های مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و شیوه‌های نوین قیمت‌گذاری بنگاه‌ها

ساسان مهرانی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ فرهاد فرقانی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 9-32

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.48400.1305

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه‌های فعلی قیمت‌گذاری بنگاه‌های مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و شیوه‌های نوین قیمت‌گذاری بنگاه‌ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش‌بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور

محمد کاشانی پور؛ نظام الدین رحیمیان؛ محمدحسین رحمتی؛ منصور محمدی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 33-46

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.50448.1338

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی بخش عمومی، بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب اعتماد عمومی باید تصمیم‌گیری‌های حسابرسان این سازمان در چارچوب جو اخلاقی سازمانی مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تشکیل دهنده  جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور و ارائه مدلی مناسب در این زمینه است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی)

عبدالرحمن نارویی؛ علیرضا مومنی؛ عزیز گرد

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.54322.1403

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر درصدد تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی) بوده و هدف پژوهش ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح متوالی اکتشافی بوده است. لذا از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین در فاز کیفی و از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب‌های حسابداری و حسابرسی دولتی در ایران

شهناز مشایخ؛ فاطمه گرامی راد؛ مهناز محمودخانی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 61-80

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.47710.1295

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت چاپ و نشر کتب حسابداری و حسابرسی دولتی است. روش پژوهش: برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش کتاب‌سنجی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کل کتاب‌های حوزه حسابداری و حسابرسی دولتی در آخرین کتابشناسی توصیفی کتابخانه ملی تا تیرماه 1399 است. یافته های پژوهش: یافته‎ها نشان داد از مجموع 265 کتاب، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدلی برای حسابرسی عملیاتی پروژه‌ها در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه

مهسا قاسمی؛ رضوان حجازی؛ آزاده مداحی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 81-96

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.55817.1421

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه مدلی برای اجرای حسابرسی عملکرد پروژه‌ها با تمرکز بر پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه می‌باشد. روش پژوهش: به موجب رویکرد اکتشافی تحقیق و اجرای محدود حسابرسی عملکرد در ایران، از روش تحقیق کیفی و نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان استفاده می‌شود. یافته های پژوهش: طبق نتایج تحقیق الزامات قانونی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر‌ نوع فعالیت اشخاص حقوقی بر اختلاف بین مالیات ابرازی و مالیات قطعی (مطالعه موردی: امور مالیاتی خراسان جنوبی)

مسعود نیک اندیش؛ محمدعلی مرادی؛ علی پایان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.55916.1424

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر اختلاف بین مالیات ابرازی و مالیات قطعی، تأثیر‌ نوع فعالیت مؤدیان بر این عوامل با هدف کاهش اختلاف مذکور موردبررسی قرارگرفته است. روش پژوهش: داده‌های پژوهش از طریق بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مراجعه به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان، گردآوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین مدل کمّی حاکمیت سازمانی در بخش عمومی؛ آزمون تجربی تأثیر حاکمیت سازمانی بر بی انضباطی مالی

ایمان کارنما؛ ایمان داداشی؛ محمود یحیی زاده فر؛ حمیدرضا غلام نیا روشن

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 115-130

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.50294.1333

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: حاکمیت‌ سازمانی مناسب بخش ‌عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش‌فرض‏های توسعه پایدار می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر‌ امتیاز حاکمیتی بر بی‌انضباطی ‌مالی وزارتخانه‌های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی وضع موجود عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران

جعفر باباجانی؛ جواد دوست جباریان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 131-144

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.47916.1297

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام‌های فعال در نظام پاسخگویی است که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می‌کند. حسابرسی عملکرد به‌عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع، از شیوه‌های نوین برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کند تا در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر‌ تیپ شخصیتی بر کیفیت حسابرسی (مطالعه موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران)

محمدحسین صفرزاده؛ سید حسین سجادی؛ محیا شعبانی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 145-154

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.50765.1341

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: کیفیت حسابرسی به عنوان تابعی از عملکرد حسابرس، تحت تأثیر‌ نوع شخصیت وی است. کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افزایش آن منجر به بهبود عملکرد دولت می‌گردد. در پژوهش حاضر، تأثیر‌ نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان بررسی شده است. روش پژوهش: این پژوهش از منظر نحوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل یابی توسعه اخلاقی و تقوا در حسابداری حوزه سلامت

بابک امانی دادگر؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 155-164

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.53283.1380

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: اخلاق در مطالعات پژوهش گران از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بررسی تأثیر‌ شاخصه های فردی، سازمانی، رهبری موثق و روانشناختی به معرفی الگویی برای توسعه اخلاقی و تقوا درحسابداری سلامت پرداخته است. روش پژوهش: برای این مطالعه از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. جامعه آماری، متمرکز بر مدیران مالی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی پیشنهادی کیفیّت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران

علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 165-174

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.51580.1354

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگوی مطلوب کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، اکتشافی است که داده‏های آن از طریق مصاحبه از  27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تلفیق نقشه شناخت، تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در سازمان تأمین اجتماعی

عزیز رشیدی؛ ابراهیم عباسی؛ مصطفی جعفری؛ نبی اله محمدی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 175-184

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.44987.1246

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: سازمان تأمین اجتماعی همانند هر سازمان انتفاعی وغیرانتفاعی دیگر همواره با مسئله تخصیص بودجه روبروست. این مقاله با هدف طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید بر مبنای مدل مورد استفاده در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامد) درسازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. روش پژوهش: عناصر ...  بیشتر