تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر درصدد تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی) بوده و هدف پژوهش ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح متوالی اکتشافی بوده است. لذا از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین در فاز کیفی و از مطالعه پیمایشی در فاز کمی استفاده شده است.
یافته های پژوهش: یافته‌های فاز کیفی نشان داد که مدل نظری مطلوب شبکه‌ای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی از چهار مضمون فراگیر (شامل: الف- افزایش اعتماد نهادی نسبت به دستگاه‌های اجرایی،  ب- بهبود فرآیند مدیریتی، ج- افزایش بهره‌وری سازمانی، د- بهبود قوانین و مقررات مالی)، 9 مضمون سازمان یافته و 43 مضمون پایه‌ای به اشباع نظری رسیده و مدل مفهومی برساخته شده است.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی، مدلی مفهومی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته است، که نتایج موید اثربخشی مطلوب مدل می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Evaluating the Optimal Model of Accrual Accounting System in the Public Sector (Case study: Managers and Accountants of Executive Bodies)

نویسندگان [English]

 • Abdul Rahman Naroui 1
 • Alireza Momeni 2
 • Aziz GORD 3
1 PhD. student in Accounting, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Payam Noor university Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Payam Noor university Tehran, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The present research seeks to develop and evaluate the optimal model of accrual accounting system in the public sector (Case study: managers and accountants of executive bodies). The purpose of this research is to present an optimal model of accrual accounting system in the public sector.
Research Method: The present research has been of sequential exploratory project type. Therefore, theme analysis and the network of themes type in the qualitative phase and survey study in the quantitative phase have been used.
Research Findings: The findings of the qualitative phase showed that the network optimal theoretical model of accrual accounting system in the public sector has been saturated theoretically from 4 comprehensive themes (Including: A- Increasing institutional trust in the executive apparatus,           B- Improving the management process, C- Increasing organizational productivity and D- Improving financial laws and regulations), 9 organized themes and 43 basic themes and a conceptual model has been construct.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: In order to present the optimal model of accrual accounting system in the public sector, a conceptual model has been developed and evaluated.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Accounting
 • Institutional Trust
 • Management Process
 • Organizational Productivity
 • استراوس، آنسلم. کوربین، جولیت ( 1990). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، مترجم: بیوک محمدی (1385)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.  
 • باقر پور ولاشانی، محمدعلی؛ جهانبانی، مصطفی و خلیلیان موحد، سمیه (1391). به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی، فصلنامه حسابداری رسمی، دوره 31 ، شماره 19.
 • حاجیها، زهره و استاد میرزایی، امیر(1392). بررسی و مقایسه نگرش حسابرسان دیوان محاسبات کشور و حسابرسان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تاثیر حسابداری تعهدی بر ارتقای ویژگی های کیفی گزارش عملکرد مالی دولت در ایران . فصلنامه حسابداری سلامت، سال 2، شماره 4، ص 19-39
 • رحمانی، علی و رضایی، مهدی (1390). حسابداری تعهدی، زمینه ساز حسابرسی کارکرد در بخش عمومی، سیاسی – اقتصادی .شماره 283، صص271-262
 • ساروخانی، باقر (1387). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 • صابر، مهدی (1388). بررسی موانع گردشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
 • عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛فقیعی،  ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1395). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره2، صص 198-151.
 • فروغی، داریوش؛ سودانی، احمد (1394). نقش حسابداری در فرایند مسئولیت پاسخگوئی واحدهای بخش عمومی .ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری، شماره 11 صص109-92.
 • فلیک، اووه (2006). درآمدی برتحقیق کیفی. مترجم هادی جلیلی (1388)، تهران:نشرنی،چاپ دوم
 • محمودی،  محمود ؛ میرزایی قره قیه، محمد؛ فرهادیان ،فاطمه ؛ عطایی، یوسف (1396). بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم حسابداری تعهدی درشهرداری ارومیه، دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ایران – تهران .
 • مهدوی خو، مهدی ؛فراهانی، مجتبی؛رستمی ، فاطمه ؛ عیسوی ، هیرو (1394) .حرکت به سمت پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی؛ چالشها و راهکارها؛ کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی ،دبی – امارت
 • ملکی، جلال؛ نظری پور، محمد و امینی، پیمان (1394). بررسی رابطه بین حسابداری تعهدی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ( مطالعه موردی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ) . فصلنامه حسابداری سلامت، سال 3 ، شماره 4 ، صص 59-79.
 • نقی زاده باقی، عباس؛  سلیمانی، سلیمان؛ حسن زاده، محمد و هفشجانی، نسرین (1394). بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران . فصلنامه حسابداری سلامت، سال چهارم ، شماره 1 ، شماره 11، صص  81-94
 • وکیلی فرد، حمیدرضا؛ نظری، فرزاد (1391) .عوامل مؤثربر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی درمؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی . فصلنامه حسابداری سلامت، دوره 1 ، شماره 1 ، صص 111-125.

  Abedi Jafari, Tasleme Moohamad Saeid Fagheihi Abolhasan,Sheikhzadeh Moohamad. (2015). Content analysis and theme network: A simple and efficient method to explain qualitative data models. Strategic Management Thought, 5(2), pp. 151-198.) in persian(

Ahmad, N. (2016). Investigating the Factors Influencing User’s Resistance towards Accrual Accounting. Procedia Economics and Finance.
Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405
Bagherpour Valashani, Mohammad Ali; Jahanbani, Mostafa and Khalilian Movahed, Somayeh (2012). Applying Accrual Accounting to the Public Sector, Official Accounting Quarterly, 31(19) .) in persian(
Christianes, J. and B. Reyniers (2009). “Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Information Systems: A Comparative Study”. Working Paper, Ghent University, Belgium.
Foroughi, Dariush; Sudani, Ahmad (2015). Role of accounting in the process of accountability of public sector units. Management and Accounting Research Monthly, No. 11, pp. 92-109.) in persian(
Flick, Oive (2006). An Introduction to Qualitative Research. Translated by Hadi Jalili (2009), Tehran: Ney Publishing, Second Edition.) in persian(
Hajiha, Zohreh and Ostad Mirzaei, Amir (2013). Investigating the Attitudes of the Auditors of the Court of Audit and Those of the Ministry of Economic Affairs and Finance on the Impact of Accrual Accounting on Strengthening the Quality Features of the Iranian Government's Financial Performance Report. Health Accounting Quarterly, Volume 2(4), pp. 19-39. ) in persian(
Hyndman, N. Connolly, C, “Accruals Accounting in the Public Sector: A Road not always Taken”. Management Accounting Research, 2011:22(1) PP. 36–45.
Hood, C. (1995). The ‘new public management’ in the 1980s: Variations on a theme. Accounting, Organizations & Society, 20(2/3), 93-109. https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W
Khan, F. January (2016)., Comparative Analysis between Accrual Basis and Cash Basis Accounting in the Aspect of Financial Reporting (A Study on Some Selective Local Firms in Bangladesh)”. Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract= ٢ ٧ ٢ ٣ ٨ ٠ ٢ o r h t t p : / / dx.doi.org/١٠٫٢١٣٩/ssrn.٢٧٢٣٨٠٢.
Mahmoudi, Mahmoud; Mirzaei Gharaghyeh, Mohammad; Farhadian, Fatemeh; Ataei; Yousef (2017). Examining the Barriers and Problems to Establishing Accrual Accounting System in Urumia Municipality, The Second International Conference on Management Coherence and Economy in Iran,Tehran Development.) in persian(
Mahdavi Kho, Mehdi; Farahani, Mojtaba; Rostami, Fatemeh; Isavi, Hiro (2015). Moving towards implementing accrual accounting in the public sector; challenges and solutions; International Conference on Management and Humanities, UAE, Dubai.) in persian(
Maliki, Jalal; Nazaripour, Mohammad and Amini, Peyman (2015). Investigating the Relationship between Accrual Accounting and Performance-Based Budgeting (Case Study: Ministry of Health and Medical Education). Health Accounting Quarterly, 3(4), pp. 59-79.) in persian(
Mehadi, M & Nabiha,S& Khalid,A& Mail, R& Noordin,R. Accrual Accounting in Public Sectors: Possible Contextual and Application Gaps for Future Research Agenda. Asian Journal of Finance & Accounting .2017: 9(1).
Naghizadeh Baghi, Abbas, Soleimani, Soleiman; Hassanzadeh, Mohammad and Hafshjani, Nasrin (2015). Investigating the Impact of Accrual Accounting on the managers’s Accountability of Universities of Medical Sciences and Health Services in Northwestern Iran. Health Accounting Quarterly, 4(1,11), pp. 81-94.) in persian(
Nowak W. A. (2017), The relevancy of contingency approach to public sector accounting development: recent evidence from Poland, [in:] S. Jorge (ed.), Implementing Reforms in Public Sector Accounting, Imprensa Da Universidade De Coimbra, Coimbra, Portugal, s. 151–164
Raman G, Ganing B, Whatt G. (1997). Financial reporting by local governments, Australian Accounting Resrearch, july, pp 125-130
Rahmani, Ali & Rezaei, Mehdi (2011). Accrual accounting; a construct for performance auditing in the public, political-economic sector. No. 283, pp.262-271.) in persian(
Sarukhani, Bagher (2008). Research Methods in Social Sciences. Volume 1, Tehran: Institute of Cultural Studies and Research.) in persian(
Saber, Mehdi (2009). Investigating Barriers to Tourism based on Accrual Accounting in the Iranian Public Sector. Master Thesis in Accounting, Tarbiat Modares University.) in persian(
Strauss, Anselm. Corbin, Juliet (1990); Principles of Qualitative Research Methodology, Basic Theory, Translated by: Byook Mohammadi (2006), Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies, First Edition.) in persian(
Toma, C. Carp. M. Bogdan. L. “Harnessing  Financial  In formation in Investors decisions: Accrual Accounting versus Cash Accounting”, Procedia  Economics and Finance, 2015: 26, PP. 1044–1051.
Tri. J., Wahyu. P., Philomena, L. & Guthrie, J. (2017)., Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia,  Confusions in Implementation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, (29),104-137.
Tudor,T."Cash Versus Accrual Accounting in public Sector"2008. www.Ssrn.com
Vakilifard, Hamidreza; Nazari, Farzad (2012). Factors affecting the Implementation  of Accrual Accounting System in Institutions Affiliated With the Ministry of Health and Medical Education. Health Accounting Quarterly, 1(1), pp. 111-125. (in persian