با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی ، واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران.

2 دانشیاروعضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهراء ( س) ،گروه مدیریت ، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت وحسابداری، دانشگاه زنجان ، زنجان ، ایران.

4 استادیارگروه مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: سازمان تأمین اجتماعی همانند هر سازمان انتفاعی وغیرانتفاعی دیگر همواره با مسئله تخصیص بودجه روبروست. این مقاله با هدف طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید بر مبنای مدل مورد استفاده در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامد) درسازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است.
روش پژوهش: عناصر این مدل با استفاده از تکنیک نقشه شناخت، نظر خبرگان سازمانی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته، شناسایی، براساس فن تحلیلی سلسله مراتبی سطح بندی، با استفاده از مقایسات زوجی تعیین ضریب اهمیت و با به کارگیری تکنیک تاپسیس در هر سطح اولویت بندی شدند.
یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان برای بقای خود باید توجه ویژه ای به پایداری فعالیت های اقتصادی در کشور داشته و از طرفی جهت انجام امورات بهینه سازمانی، کاهش ترددهای غیرضروری و... تامین اجتماعی مجازی گسترش و توسعه یابد.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: سازمان باید برای رهایی از رکود فعلی از وابستگی صرف به وصول حق بیمه به عنوان منبع اصلی خودداری نموده و بیشترین اعتبارات صرف امورکلانی نظیر تدوین برنامه‌های ملّی سازمانی، عملیاتی و ارزیابی برنامه ها گردد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Performance Based Budgeting Model by combine Cognitive Map, Hierarchical Analysis and TOPSIS in Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • AZIZ RASHIDI 1
  • Ebrahim Abbasi 2
  • Mostafa Jafari 3
  • Nabioallah Mohammadi 4

1 PhD. student ,Department of Management Administration, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Management, Alzahra University,Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Zanjan Branch,Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The Social Security Organization, like any other for-profit and non-profit organization, is always faced with the issue of budget allocation. This article aims to design a performance-based budgeting model with an emphasis on the model used in performance based budgeting (input, process, output and outcome continuum) in the Social Security Organization.
Research Method: The elements of this model are identified using cognitive mapping technique, organizational experts' opinions and semi-structured interviews, identification, based on hierarchical analytical technique of leveling, using pairwise comparisons to determine the coefficient of importance and using TOPSIS technique at each priority level. Were classified.
Research Findings: The research findings show that the organization for its survival should pay special attention to the sustainability of economic activities in the country and on the other hand to perform optimal organizational affairs, reduce unnecessary traffic… Virtual social security should be expanded and developed.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: In order to get rid of the current recession, the organization should refrain from relying solely on receiving premiums as the main source and spend most of its funds on major matters such as developing national organizational, operational and evaluation plans.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Based Budgeting
  • TOPSIS
  • Hierarchical Analysis
  • Social Security Organization
  • Cognition Map
-          آذر، عادل؛ رجب‌زاده، علی(1393). " تصمیم‌گیری کاربردی، رویکرد MADM" (چاپ ششم)، انتشارات نگاه دانش
-          آذر، عادل، بیات، کریم(1394). «مدل اجرایی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در سازم آن‌های خدماتی (بانکداری و بیمه)»، انتشارات راه ثریا، چاپ اول
-          امیرخانی، طیبه (1389). " مدلی برای پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در ایران» ، دانشگاه علامه طباطبایی . رساله دکتری تخصصی (PHD).
-          امیر، بهمنیار. 1392. " طراحی مدل ریاضی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد شبیه‌سازی (مورد کاوی: دانشگاه تربیت مدرس) "، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده امور اقتصادی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد])
-          شباهنگ، رضا(1379)، «حسابداری مدیریت»، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ ششم.
-          شفیعی، سید مصطفی. 1393. " بررسی عوامل مؤثر بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در وزارت نیرو با استفاده از مدل الماس "، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)
-          خدا رحمی، بهروز. 1390. " مدلی برای استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران "، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری. (رساله دکتری تخصصی (PHD))
-          خدیور، آمنه. 1390. " طراحی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیان تصمیم هوشمند "، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده امور اقتصادی. (رساله دکتری تخصصی (PHD))
-          رحمانی، نوشین. 1395. " طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد مدل‌سازی عامل   بنیان "، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده امور اقتصادی. (رساله دکتری تخصصی (PHD))
-          مصطفائی، خدیجه. 1390. " طراحی مدل ریاضی بودجه‌ریزی عملیاتی با رویکرد تلفیقی انگاره نگاره شناختی و فنون تحلیل سلسله مراتبی "، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی وبودجه ، سال شانزدهم، شماره 3- پاییز 1390 ، صص 22-3.
-          مقدونی، الهام (1394). بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر در بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، دانشگاه اراک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
-            میرزائی نظام‌آبادی، مهدی، قدیم خانی، ابراهیم (1396). بررسی بودجه بودجه‌ریزی عملیاتی و تأثیر آن در پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری در اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن‌آوری.
-          غلامعلی زاده، ابوذر. 1388. " طراحی مدل ریاضی اعتبارات عمرانی وزارت راه ترابری "، دانشگاه تربیت مدرس.(پایان‌نامه کارشناسی ارشد)
-          ولی پور خطیر، محمد. 1392. " طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد تعالی سازی(مورد کاوی: بیمارستان‌های علوم پزشکی تهران)"، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده امور اقتصادی.(رساله دکتری تخصصی (PHD))
-          نجار صراف، علیرضا. 1386. " طراحی مدل جامه نظام بودجه‌ریزی عملیاتی "، دانشگاه امام صادق. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)
-          نجفی، سجاد. 1389. " طراحی مدل بودجه‌ریزی در بخش عمومی رویکرد استوار "، دانشگاه شاهد. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)
-          -  نیک‌دل نادی، کیهان (1392). بررسی موانع استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
  -          Amirkhani,Tayebeh(1389)."A Model for Implementing Performance-Based Budgeting in Iran", Allameh Tabatabaei University, PhD Thesis (PHD).(in Persian)
-          Andrews, M., and H. Hill (2003), “The Impact of Traditional Budgeting Systems on the Effectiveness of Performance‐Based Budgeting: A Different Viewpoint on Recent Findings”, International Journal of Public Administration 26(2), pp.135-155.
-          Azar, Adel;Rajabzadeh, Ali (1393). "Applied Decision Making, MADM Approach" (Sixth Edition), Negah Danesh Publications ( in Persian)
-          Azar, Adel;Bayat, Karim (1394). "Executive Model of Budgeting System Based on Performance in Service Organizations (Banking and Insurance)", Rah-e Soraya Publications, First Edition (in Persian)
-          Bahmanyar,Amir. (1392), "Designing a performance-based mathematical model of budgeting with a simulation approach (case study: Tarbiat Modares University)", Tarbiat Modares University, Faculty of Economics. (Master Thesis)(in Persian)
-          Behn, R.D. (2003). “Why Measure Performance? Different purposes require different measures”, Public Administration Review Volume 63(5), pp.586-606.
-          Eden,C.(2004).Analyzing Cognitive Maps to help structure issues or problems.European Journal of Opetational Research,159,673-686. .(journal)
-           Jordan& Hockbart.(2005). “The Advantage of Using Operational Budgeting”. Management Science Letters,2,101-106. .(journal)
-          Har ary, F. (1972). Graph Theory. Addison-Wesley, Reading.
-          Har ary, F., Norman, R. & Cartwright, D. 1965. Structural Models: An Introduction to the Theory of Directed Graphs. Wiley, New York.
-          Hawke, Lewis (2007), “Performance Budgeting in Australia”, OECD   Journal on Budgeting, Vol. 7/3.  http://dx.doi.org/10.1787/budget-v7-art17-en
-          Hou, Y., R.S. Lunsford, K.C. Sides, and K.A. Jones (2011), “State Performance‐ Based Budgeting in Boom and Bust Years: An Analytical Framework and Survey of the States”, Public Administration Review, 71(3), pp.370-388.
-          Gholam Ali Zadeh, Abuzar (2009). "Designing a Mathematical Model of Civil Credits of the Ministry of Transportation Road", Tarbiat Modares University. (Master Thesis)(in Persian)
-          Khadivar,Ameneh. (2011). "Designing a performance-based budgeting system with an intelligent decision support system approach", Tarbiat Modares University, Faculty of Economics. (PhD Thesis (PHD))(in Persian)
-          Khan, M. & Quaddus, M. (2004). Group Decision Support using Fuzzy Cognitive Maps for Causal Reasoning. Group Decision and Negotiation Journal, 13(5), 46–3480 .(journal)
-          Khoda rahmi, Behrooz. (2011). "A Model for Establishing Operational Budgeting System in the Government of the Islamic Republic of Iran", Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting.( PhD Thesis (PHD)(in Persian)
-          Kos ko B., (1986). Fuzzy Cognitive Maps. International Journal of Man-Machine Studies, vol. 24, pp. 6–575. .(journal)
-          Maghdoni, Elham (1394). Investigating the internal organizational factors affecting the operational budgeting in the Social Security Organization of Markazi Province, Arak University, M.Sc. Thesis.(in Persian)
-          Mercer,John, (2002). “ performance Budgeting for federal Agencies:Aframe Work”. Retrieved December12.WWW.John_mercer.com.(Website)
-          Mirzaee Nezamabadi, Mehdi, Ghadim Khani, Ebrahim (1396). A Study of Operational Budgeting and Its Impact on the Implementation of Accrual Accounting in the Social Security Organization of West Azerbaijan, The First National Conference on the Role of Accounting in Economics and Management, Tabriz, Institute of Higher Education, Science and Technology.(in Persian)
-          Mostafaee, Khadijeh. (2011). "Designing a Mathematical Model of Operational Budgeting with an Integrated Approach to Cognitive Imagination and Hierarchical Analysis Techniques", Quarterly Journal of Planning and Budgeting, Year 16, Issue 3, Fall 2011, pp. 22-3.(in Persian)
-          Najafi, Sajjad. (2010). "Designing a budgeting model in the public sector of a stable approach", Shahed University. (Master Thesis)(in Persian)
-          Najjar Sarraf, Alireza (2007). "Designing a Model for Operating Budgeting System", Imam Sadegh University. (Master Thesis)(in Persian)
-          Nikudel Nadi, Kayhan (1392). Investigating the Barriers to Establishing an Operational Budgeting System in Civil Hospitals of Tehran Social Security Organization, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, M.Sc. Thesis.(in Persian)
-          OECD.(2007).Performance Budgeting in OECD Countries,(OECD publishing,Paris.
-          Rahmani, Noushin. (2016). "Designing a performance-based budgeting model with a factor-based modeling approach", Tarbiat Modares University, Faculty of Economics. (PhD Thesis (PHD))(in Persian)
-          Shabahang, Reza (2000), "Management Accounting", Auditing Organization Publications, sixth edition.(in Persian)
-          Shafiee, Seyed Mostafa. 2014. "Study of effective factors on the establishment of operational budgeting in the Ministry of Energy using the diamond model", Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran Branch. (Master Thesis) (in Persian)
-          Sta ch, W., Kurgan, L. A., & Pedrycz, W. (2010). Expert-based and Computational Methods for Developing Fuzzy Cognitive Maps. In Glykas, M., Fuzzy Cognitive Maps. Advances in Theory, Methodologies, Tools  and Applications, Springer.
-          Zaltsman, A. (2009), “The Effects of Performance Information on Public Resource Allocations: A Study of Chile’s Performance-Based Budgeting System”,International Public Management Journal Volume 12(4), pp.450–483.
-          Valipour Khatir, Mohammad (2013). "Designing a Performance-Based Budgeting Model with Excellence Approach (Case Study: Tehran Medical Hospitals)", Tarbiat Modares University, Faculty of Economics. (PhD Thesis)(in Persian)
-          Wellman,m.(1994). Inference in cognitive maps. Mathematical and coputers in simulation,PP.36,1-12(journal)