تبیین مدل کمّی حاکمیت سازمانی در بخش عمومی؛ آزمون تجربی تأثیر حاکمیت سازمانی بر بی انضباطی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: حاکمیت‌ سازمانی مناسب بخش ‌عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش‌فرض‏های توسعه پایدار می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر‌ امتیاز حاکمیتی بر بی‌انضباطی ‌مالی وزارتخانه‌های منتخب است.
روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار‌ گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی ‌و اثربخشی و باز‌بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص‌های مرتبط هر یک از مولفه‌ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر‌ هر یک بر بی‌انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.
یافته های پژوهش: براساس تجزیه‌ ‌و ‌تحلیل نظرات ارائه ‏شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه‌ و ‌تحلیل داده‌های مربوط مشخص گردید دو مولفه‌ پاسخگویی و کارایی‌‌ و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی‌انضباطی ‌مالی دستگاه‏های مورد بررسی شده‌اند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص‌ها، می‏تواند به‌ عنوان مبنای استقرار حاکمیت ‌سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش‌تر وجوه عمومی را به همراه دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Quantitative Model of Public Sector Governance; Experimental Test of the Effect of Public Sector Governance on Financial Discipline

نویسندگان [English]

 • iman karnama 1
 • iman dadashi 2
 • mahmood yahyazadefar 3
 • hamid reza gholamnia roshan 2
1 PhD student of accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Associate Professor Department of Accounting, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Professor Department of Management, Mazandran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

 
Subject and Purpose of the Article: Proper governance in the public sectors is one of the preconditions for good governance and one of the basic preconditions for sustainable development. The purpose of this study is to explain the governance model of the public sector and to investigate the effect of governance privilege on the financial indiscipline of selected ministries.
Research Method: Theoretical foundations and research background of relevant domestic and international principles and standards were examined and presented in the form of four components of transparency, responsiveness, efficiency, effectiveness and openness, and by analyzing the relevant indicators of each component.
Research Findings: Based on the analysis of the opinions provided by the experts, the generality of the proposed model model consisting of 4 components and 110 related indicators was confirmed. By analyzing the relevant reports, it was found that the two components of accountability and efficiency and effectiveness have caused a significant reduction in financial indiscipline in the studied devices.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The research model, considering the scope of the indicators, can be used as a basis for establishing appropriate governance in the public sector and assessing its status, which leads to a more effective use of public funds.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial discipline
 • Accountability
 • Public Sector Governance
 • Transparency
 • Efficiency
 • دباغ، سروش؛ نفری، ندا؛ (1388)، تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3، ۳-۱۸
 • دهنوی, محمدعلی؛ پاک­نیت، یکتا؛ (۱۳۹۷)، نقش حاکمیت ­شرکتی در رشد و توسعه اقتصادی،  سومین همایش بین­المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم­اجتماعی، همدان، دبیرخانه دائمی همایش.
 • رحمانی، علی؛ کدخدایی الیادرانی، مژده؛ (1396)، ارزیابی راهبری شرکتی توسط حسابرسان داخلی در ایران، دانش حسابرسی، شماره 67، 99 تا 122.
 • حساس­یگانه، یحیی؛ الماسی، محمدرضا، (1386)، حاکمیت شرکتی در شرکت­های دولتی، ماهنامه حسابدار شماره 190، 72-80.
 • فیاض، علی؛ قاسمی، حمیدرضا؛ زحمتکش، ابوذر؛ (1397)، نقش وابستگی به دولت در تحلیل کارایی و شفافیت شرکت، دوفصلنامه حسابداری دولتی، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، 1397، 84-69.
 • قلی­پور،رحمت اله؛ مشایخی، بیتا؛  ناصری، امین؛ (1395)، حاکمیت شرکتی در بخش عمومی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی  فصلنامه سیاست­های مالی واقتصادی دوره ۴ شماره۱۴، ۱۰۷-۱۳۰.
 • کرمانی، مجید؛ باسخا، مهدی؛ (1388)، نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت ­و آموزش­کشورهای اسلامی؛ تحقیقات اقتصادی;شماره 44، ۱۰۹-۱۳۰
 • مقیمی، محمد؛ پورعزت، علی­اصغر؛ دانایی­فر، حسن؛(1395)، تبیین عناصر حکمرانی خوب درسیاستگذاری نطام بودجه کشور، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، دوره ششم، شماره21، ۳۱-۵۳
 • Australian National Audit Office, (1997), Applying principles and practice of corporate governance in budget funded agencie, ANAO.
 • Barrett, P., (2002), Achieving better practice corporate governance in the public sector. In Address to international Quality and Productivity Centre Seminar, 26th June.
 • Barrett, P. (2002), Expectation, and perception, of better practice corporate governance in the public sector from an audit perspective. In Address to CPA Australia's Government Business Symposium, Melbourne 20th September.
 • Benz, M. and Frey, B. S. (2007). Corporate governance: what can we learn from public governance? Academy of Management Review, 32(1): 92-104.
 • Dabbagh, S., Nafari, N., (2009), Explanation of Goodness Concept in Good Governance, Iranian Journal of Public Administration, Volume 1_Issue 3, 3-18 (in persian).
 • Dehnavi, M., Pakneiat, Y., (2019) The role of corporate governance in economic growth and development, Third International Management Conference, Accounting, Economics and Social Sciences, Iran, Hamedan (in persian).
 • Edwards, M. & Clough R. (2005). Corporate Governance and Performance: An Exploration of the Connection in a Public Sector Context, Corporate Governance ARC Project, University of Canberra, Australia.
 • Edwards M. & Halligan J. & Horrigan B. & Nicoll G. (2002) Public Sector Governance in Australia.
 • Fayaz, A., ghasmi, H., zahmatkesh, A., (2019), role of government dependence analyzing the efficiency and transparency of the company, Iranian Journal of Govermental Accounting and Auditing, Volume 5, Issue 1 -Serial Number 9, 69-84 (in persian).
 • Ferlie, E. & Ashburner, L. (1995). Corporate Governance and the Public sector: Some Issues and evidence from the NHS. Public Administration, 73 (3), 375–392. Retrieved from EBSCO host.
 • Georgios K. Papachristou (2014) “The Worthness   Of Corporate Governance Public Sector. The Case   Of   Public Healthcare Sector Greece” Corporate Ownership & Control / Volume 12, Issue 1, 2014, Continued – 5.
 • Gholipour, R., Mashayekhi, B., Naseri, A., (2016), Corporate Governance in Public Sector and Its Role in Economy of Resistance, Iranian quarterly journal of fiscal and Economic policies; 4 (14): Pages 107-130(in persian).
 • Gunawan, I., (2019), Effective Corporate Governance to Prevent Fraud in Public Sector in Indonesia, Asia Pacific Fraud Journal, Volume 4, Nomor 1 (January-June 2019).
 • Hassas Yeganeh, Y., Almasi, M., (2007) Corporate governance in state-owned companies, Iranian Journal of hesabdar, Volume 6- Issue 190, 72-80 (in persian).
 • Hodges, R., Wright, M. and Keasey, K. (2006). Corporate governance in the public services: concepts and issues. Public Money and Management, April-June: 7-13.
 • Kermani, M., Basakha, M., (2009), Good Governance and Efficacy of Public Spending: Case of OIC Healthcare and Education Expenditures, Iranian journal of Economic Reserch, Volume 44, Issue 1, 86-109 (in persian).
 • Lynn Jr., & Heinrich, C. J., & Hill, C. J. (2000). Studying Governance and Public Management: Challenges and Prospects. Journal of Public Administration Research & Theory, 10 (2), 233. Retrieved from EBSCO host.
 • Moghimi, M., pourezat, A., Danaeifar, H., (2017), Describing Elements of Good Governance in Policy Making of Budgeting System in Iran, Iranian journal of  Stratgic studies of public policy, Volume 6, Issue 21, 31-53 (in Persian).
 • Mulyadi, M. & Anwar, Y. (2012).” The importance of corporate governance in public sector”. Global Business and Economics Research Journal ISSN: 2302-4593 Vol. 1 (1): 25-31.
 • Percy, I. (1994). Principles of corporate governance and the public services. London: British Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.
 • Rahmani, A., Kadkhodaei, M., (2017), The role of corporate governance in economic growth and development, Iranian Journal of Auditing knowledge, Volume 17 - Issue, 99-122 (in persian).
 • Ryan, C. M. and Ng, C. (2000). Public sector corporate governance disclosures: an examination of annual reporting practices in Queensland. Australian Journal of Public Administration, 59(2): 11-23.
 •  Stafford, A & Stapleton, P (2017). Examining the Use of Corporate Governance Mechanisms in Public–Private Partnerships: Why Do They Not Deliver Public Accountability? Australian Journal of Public Administration, 76 (3):378-391.
 • Sukmadilagaa, C. & Pratamab A. & Prof. Mulyanic (2016) Good Governance Implementation Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries” 2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015, 17-18 September 2015, Bali, Indonesia.
 • Tricker, R. I. (1984). Corporate governance: practices, procedures and powers in British companies and their board of directors. Vermont: Gower Publishing Company.
 • Whiteoak, J. (1994). CIPFA Kickstarts Corporate Governance Debate.Local Government Chronicle.