شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

موضوع و هدف مقاله: گزارش های حسابرسی عملکرد نقش مهمی را در اجرای مسئولیت پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی ایفاء می‌کند و از طریق ارائه رهنمود برای بهبود عملکرد و روش ها، دستیابی به اهداف را تسهیل می کند.
روش پژوهش: برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین اطلاعات مورد انتظار جهت ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد (سطح مطلوب) و اطلاعات ارائه شده در گزارش های حسابرسی عملکرد مورد عمل در بخش عمومی (وضع موجود) تفاوت معنیداری وجود دارد، یک طرح پیمایشی تدوین و بر مبنای تعداد 65 پرسشنامه که توسط صاحب‌نظران حوزه حسابرسی عملکرد تکمیل شد، تحلیل های لازم صورت گرفت.
یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش های حسابرسی عملکرد تفاوت معنی‏دار وجود دارد و ارائه اطلاعات مربوط به سه مؤلفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها در گزارشها به بهبود پاسخگویی در بخش عمومی کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ماهیت بخش عمومی ایجاب می‌کند که گزارش‌های حسابرسی عملکرد مفاهیمی فراتر از سه مؤلفه اساسی را شامل شود و انتظار می‌رود با بهبود گزارش‌های حسابرسی عملکرد، جایگاه حسابرسی عملکرد و به دنبال آن پاسخگویی در بخش عمومی ارتقاء یابد. این پژوهش به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه‌های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش‌ها کمک می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The gap between the current situation and the desired level of Performance Audit Report from the perspective of public sector auditors

نویسندگان [English]

  • afshin nokhbeh fallah 1
  • gholamreza kordestani 2
  • Nezamoddin Rahimian 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Parand Branch, Parand, Iran
2 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Finance, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Performance audit reports play an important role in fulfilling the responsibility of accountability and transparency in the public sector and facilitate the achievement of goals by providing guidelines for improving performance and methods.
Research Method: To answer the research question as to whether there is a significant difference between the information expected to be presented in performance audit reports (desired level) and the information provided in performance audit reports in the public sector (current situation), A survey plan was developed and the necessary analyzes were performed based on 65 questionnaires that were completed by experts in the field of performance auditing.
Research Findings: The results indicated that there is a significant difference between the current and desirable situation in performance audit reports and respondents believe that presenting information on three key elements and sustainable development and systems and controls in reports will contribute to improve public sector accountability.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The nature of the public sector require that performance audit reports include concepts beyond the three key elements and it is expected that with the improvement of performance audit reports, the position of performance auditing and accountability in the public sector will be          improved. This research helps to develop performance audit literature and better understand the content of reports.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Auditing Report
  • Accountability
  • Sustainable Development
  • Systems and Controls
آقاجانی، معصومه؛ خیری دوست، زهرا .(1394). توسعه پایدار در کنار عدالت و اخلاق در اقتصاد اسلامی. اقتصاد و بانکداری اسلامی،10، صص 111-146.
احمدی، سیدعلی اکبر؛ روزبهانی، علیرضا.(1397). طراحی و تدوین مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک­های دولتی. حسابداری دولتی، 8 ، صص 41-54.
اسعدی، عبدالرضا.(1395). حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های هلدینگ و تابعه در بورس اوراق بهادار. راهبرد مدیریت مالی، 15، صص 129-151.
اسمعیل­پور زنجانی، سعید.(1393). مقایسه تطبیقی میزان اثربخشی و کارایی حسابرسی عملکرد استفاده از چارچوب کنترل­های داخلی کوزو در قیاس با مدل تعالی سازمانی. حسابرس،71،صص92-98.
الوانی، سیدمهدی؛ مجیبی، تورج.(1384). الگوی جامع ارزیابی عملکرد سازمان­های دولتی. مطالعات علوم اجتماعی ایران ، 7، صص 28-50.
ایمانی برندق، محمد.(1394). چالش‌های پیشروی الزامی شدن حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های دولتی ایران. حسابداری سلامت،10، صص1-19.
باباجانی، جعفر؛ برزیده، فرخ؛ایمان زاده،پیمان.(1398). ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن.مطالعات تجربی حسابداری مالی،61،صص 1-26.
باباجانی، جعفر؛ قربانی زاده، وجه اله ؛ پیمان ایمان زاده.(1398).الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران. دانش حسابرسی ،شماره 76 ،صص 39-58.
باباجانی، جعفر؛ جواد دوست جباریان.(1396).الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 21 ، صص 143-155.
باباجانی، جعفر.(1389).مزایای اجرای حسابرسی عملکرد در کشور و نقش آن در پاسخگویی. دیوان محاسبات کشور، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش حسابرسی عملکرد پاسخگویی و ارتقای  بهره وری، صص 16-45. 
بنی فاطمی­کاشی، سیدمحمد رضا.(1384).آشنایی با برخی مفاهیم حسابرسی عملیاتی: گزارشگری. حسابرس، 29، صص 73-77.
حساس یگانه،یحیی.(1383). حسابرسی عملیاتی.حسابدار، 160.
حسن آبـادی، محمـد؛نجـار صراف، علیرضا.(1387).مـدل جـامع نظـام بودجـه ریـزی عملیاتی. تهران ،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
حسینی، سیدعلی؛ گرامی راد، فاطمه.(1397). مفاهیم نظری حاکمیت شرکتی در بخش عمومی.همایش حسابداران و بخش عمومی، دانشگاه الزهرا.تهران.
حسینی، سید عبدالرضا؛ حسینی،سید محمد حسین؛ سید مطهری،سید مهدی. (1393). رابطه‌ استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال صنایع غذایی. پژوهش های تجربی حسابداری،13،صص 45-60.
دوشابی، بهروز.(1394).برآورد هزینه فعالیت‌های مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه خوارزمی.
داودی، کیومرث؛ایزدی،حسین ؛ خردیار،سینا.(1398).نقش حسابرسی عملکرد در بهبود پاسخگویی مدیران بخش عمومی. دانش حسابرسی، 76، صص 127-145.
دیوان محاسبات کشور.(1390).راهنمای حسابرسی عملکرد. کمیته اجرائی حسابرسی عملکرد.
دیوان محاسبات کشور.(1388).حسابرسی عملکرد و چارچوب گزارشگری آن. صص1-39.
رایــدر، هــری.(1380).راهنمای جامع حسابرســی عملیاتی.ترجمــه مهیمنی، محمد و  محمد عبداله پور، سازمان حسابرسی.
رحیمیان، نظام الدین؛ منتی،وحید؛ غواصی کناری، محمد.(1398). حسابرسی عملیاتی: اصول و شیوه هایی برای دنیای در حال تغییر.تهران، انتشارات کیومرث.
رحیمیان، نظام الدین.(1382).حسابرسی عملیاتی ابزاری برای پاسخگویی و کمک به مدیریت.حسابرس، 20، صص 33-26.
رضایی، مهدی.(1395). الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران.پژوهش حقوق عمومی، 51،صص 80-55.
مرادی، محمد؛ صفی خانی، رضا.(1395). تحلیل پژوهش های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت گیری تحقیقات آتی. بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 23 ، شماره 4 ، صص 547-574.
زارعی، محمدحسین؛ فاضلی نژاد،جواد.(1395).الزامات حقوقی تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور. دانش حسابرسی، 63، صص 269-288.
سازمان حسابرسی.(1394).دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرسی عملیاتی.واحد حسابرسی عملیاتی.
سلیمانی امیری، غلامرضا ؛ صادقی عسکری، سمانه .(1393). مفهوم‌سازی مجدد حسابرسی عملکرد در بخش عمومی.حسابرس،71 ، صص 106-115.
سهرابی، بابک ؛ رئیسی، ایمان.(1395).طبقه بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر استفادة کارآمد از سیستم‏های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان­های دولتی.مدیریت دولتی، 3، صص 459-486.
صفار، محمد جواد؛ صابری سرابی ، فرهود.(1394). کوزو در گذر سالها. حسابرس،  78 ، صص 82-86.
طاهری، اصغر؛ شاه مرادی، نسیم؛ معین الدین، محمود.(1397). شناسایی شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب ساختار کنترل­های داخلی دستگاه­های اجرایی استان فارس. دانش حسابرسی ، 70 ، صص 105-130.
فتحی عبدالهی، احمد؛ آقایی، محمد علی.(1396).بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمانهای دولتی.مدیریت سازمانهای دولتی ، 19، صص 81-94.
فتوره بنابی، امین؛ دارابی، رویا. (1396).حسابداری و حسابرسی محیط زیست. مطالعات مدیریت و حسابداری،شماره 1، صص  44-51.
قادرزاده، سیدکریم؛ کردستانی غلامرضا؛ حقیقت، حمید.(1396). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده‌کاوی. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی،11، صص 46-7.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393.
قانون برنامه پنجساله پنجم  و ششم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سالهای 1389و 1395.
کاروان، احمد؛ مرادی، علی.(1397).شناخت رابطه بین درک عدالت سازمانی و اخلاق کاری. پژوهش­های جامعه شناسی معاصر، 13، صص 183-208.
کامیابی، یحیی؛ ملکیان، اسفندیار ؛ خانلاری، مرتضی.(1397). تبیین مؤلفه های حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با تأکید بر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی. دانش حسابرسی،71 ،صص 57-76.
کثیری، حسین؛ صبری، رضا.(1398).چارچوب کنترل داخلی برای حسابرسان مستقل.مرکز آموزش حسابداران رسمی(ماحر)،تهران.
کردستانی، غلامرضا؛ پارسیان، حسین؛ جمشیدی کلانتری، فرشاد.(1395).بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی.حسابداری دولتی،5، صص 67-78.
محمدی، جمال.(1393). عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت گزارش حسابرسی عملکرد.حسابرس،71،صص110-116.
محمودخانی، مهناز ؛ ریحانه احمدی.(1397). حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی. پژوهش حسابداری، 29، صص 71-98 .
مهدوی،غلامحسین ؛محمدیان، محمد .(1396). چالش‌های اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی. پژوهش های‌حسابداری‌مالی ‌و‌ حسابرسی ، 36، صص 27-48.
نخبه فلاح، افشین؛ کردستانی، غلامرضا؛ رحیمیان،نظام الدین؛ رضازاده ، جواد.(1398). تحلیل محتوای گزارش­های حسابرسی عملکرد؛ بر اساس مولفه های قانون برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه. دانش حسابرسی، 76، صص 5۹-۸۵.
نخبه فلاح، افشین؛ کردستانی،غلامرضا؛ رحیمیان ،نظام الدین؛ رضازاده ،جواد.(1398).حسابرسی عملکرد  و بهبود پاسخگویی در بخش عمومی. رساله دکتری رشته حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
نظری پور، محمد. (1396).ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی. حسابداری دولتی، 6 ، صص 79-92.
Ahmadi, S.A, Roozbahani, A. (2018). Design and Compilation of the Audit Model of Performance of Executive Directors of Public Banks. Governmental Accounting, Vol. 4, No. 8, pp. 41-54.(In Persian).
Aghajani, M., Kheiry Doust, Z. (2016). Sustainable development along with justice and ethics in Islamic economics. Islamic Economics and Banking, No.10, pp. 111-146.(In Persian).
Alvani, S.M, Mojibi, T. (2005). Comprehensive model for evaluating the performance of government organizations. Iranian Social Science Studies, No.7, pp. 28-50.(In Persian).
Amara,Salem.(2015). Improving Performance Auditing Practice in the Libyan Public Sector, Athens Journal of Business & Economics, Athens Institute for Education and Research (ATINER), vol. 1(4), pp. 311-324, April.
Arthur, A. Rydland, L. T. & Amundsen, K,.(2012)."The User Perspective in Performance Auditing – A Case Study of Norway", American Journal of Evaluation, 33 (1), PP. 44-59.
Asadi, A. (2016). Corporate governance and performance of holding and subsidiary companies in the stock exchange. Financial Management Strategy, No.15, pp. 129-151. (In Persian).
Auditing organization. (2015). Instruction for preparing and submitting operational audit report. Operational audit unit.(In Persian).
Babajani, J.,Barzideh, F., Imanzadeh, P. (2019). Assessing the current status of performance auditing in public sector institutions in Iran and providing solutions to improve it. Empirical Studies in Financial Accounting, No. 61, pp. 1-26. (In Persian).
Babajani, J., Ghorbanizadeh, V.Imanzadeh,P. (2019). A model for establishing a performance audit system in public sector institutions in Iran. Audit Knowledge, No. 76, pp. 39-58.(In Persian).
Babajani, J., Doust Jabarian,J. (2017). A model for establishing a performance audit system in public sector institutions in Iran. Management Accounting and Auditing Knowledge, No.21, pp. 143-155.(In Persian).
Babajani, J. (2009). The Benefits of Implementing Performance Audit in the Country and its Role in Accountability, 1stEdition, Tehran: The Supreme Audit Court Publications.(In Persian).
Banifatemi Kashi, S.M. (2005). Familiarity with some concepts of operational auditing: reporting. Auditor, No.29, pp.73-77.(In Persian).
Brenninkmeijer, Alex. & Gaston Moonen, et. Al.(2018). Auditing Standards and the Accountability of the European Court of Auditors (ECA), Utrecht Law Review, Volume 14, Issue 1.
Bringselius, L.(2018). Efficiency, Economy and Effectiveness –but What about Ethics? : Supreme Audit Institutions at a Critical Juncture, Public Money & Management, Vol.38(2), pp.105-110.
Broadus,W.A. and Joseph D.comtoic.(1998).Performance Auditing، AICPA.
Bulcha, Zerihun Muleta, Obo, Degefe Duressa, (2019), Role of Performance Audit on Performance Improvement and Accountability in the Audited Public Sectors of City Government of Addis Ababa, A Research Project Paper, Addis Ababa University.
Davoodi, K., Izadi, H., Kheradyar, S. (2019). The role of performance auditing in improving the accountability of public sector managers. Audit Knowledge, No.76, pp. 127-145.(In Persian).
Daujotait. D & Macerinskien. I .(2008).Development of performance audit in public sector, 5 th International Scientific Conference Bussiness and management , pp.177- 185.
Daujotaitė, D., & Adomaviciute, D.(2017). “The Role and Impact of Performance Audit in Public Governance”. In Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and Management, pp. 29-44. Springer, Cham.
Dushabi, B. (2015). Estimating the cost of activities of government service centers using activity based costing method on time-oriented. Master's thesis, Faculty of Economics, Kharazmi University.(In Persian).
Fathi Abdollahi, A., Aghaei, M.A.(2017). Investigating the effectiveness of internal audit in the performance of risk management and control of government organizations. Management of government organizations, No.19, pp. 81-94.(In Persian).
Fatoreh Bonabi, A., Darabi, R.(2017).Accounting and environmental auditing. Management and Accounting Studies, No.1, pp. 44-51.(In Persian).
Ferdousi, N.(2012). “Challenges of Performance Audit in the Implementation Phase: Bangladesh Perspective”, M. A. Thesis in Public Policy and Governance Program, Department of General and Continuing Education North South University, Bangladesh.
Funnell. W .(2015). "Performance Auditing and Adjudicating Political Disputes" ,Financial Accountability & Management,Vol 31 (1),pp. 92-111.
Gildenhuis. E & Roos. M .(2015). «The performance audit: Are there differences in the planning approach and practices followed within the South African public sector?» Southern African Journal of Accountability and Auditing Research,Vol 17 (1): 2015,pp. 49-60.
Hassanabadi, M.,Najjar Sarraf, A.(2008). Comprehensive model of operational budgeting system. Tehran, Iran Industrial Training and Research Center Publications. (In Persian).
HassasYeganeh, Y.(2005). Operational Audit. Accountant, No.160. (In Persian).
Hosseini, S.A, Hosseini, S.H.(2014). The relationship between the use of risk management techniques and the performance of companies active in the food industry. Empirical Accounting Research, No.13, pp. 45-60.  (In Persian).
Hosseini, S.A, Geramirad, F. (2018). Theoretical concepts of corporate governance in the public sector. Conference of Accountants and the public sector, Al-Zahra University. Tehran.(In Persian).
Imani Barandagh, M. (2014). The Challenges Beyond the Obligation of Performance Audit in the Government Agencies of Iran, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 4,pp. 1-19.(In Persian).
International Organization of Supreme Audit Institutions، INTOSAI. The International Standards of Supreme Audit Institutions، ISSAI 3000 – 3100، Standards and guidelines for performance auditing based on INTOSAI’s Auditing Standards and practical experience.
Irawan, A.B. (2015). Evaluation of performance auditing in Indonesia: A Critical Systemic Approach to Addressing Public Accountability, Flinders Institute of Public Policy and Management, School of Social and Policy Studies, Flinders University, South Australia, Ph D Thesis.
Irawan، A.B.، & McIntyre-Mills، J. (2014). Application of Critical Systems Thinking to Performance Auditing Practice at the Indonesian Supreme Audit Institution: Issues and Challenges. Systems Research and Behavioral Science، DOI: 10.1002/sres.2325.
Ismailpour Zanjani, S. (2015). Comparative comparison of the effectiveness and efficiency of performance auditing using the COSO internal control framework in comparison with the organizational excellence model(EFQM). Auditor, No.71, pp. 92-98.(In Persian).
Ghaderzadeh, S.k, Kordestani, Gh., Haghighat, H.(2017). Identifying and ranking Factors Influencing Levels of Corporate Social Responsibility Disclosure using Data Mining. Applied Research in Financial Reporting, No.11, pp. 7-46.(In Persian).
Kamyabi, Y., Malekian, E., Khanlari, M. (2018). Explain the components of performance auditing in the public sector of Iran with emphasis on environmental and social performance. Audit Knowledge, No.71, pp. 57-76 .(In Persian).
Karvan,A., Moradi, A. (2018). Recognition of the relationship between understanding organizational justice and work ethic. Contemporary Sociological Research, No.13, pp. 183-208 .(In Persian).
Kasiri, H., Sabri, R. (2019). Internal control framework for independent auditors. Certified Public Accountants Training Center, Tehran .(In Persian).
Kordestani, Gh., Parsian, H., Jamshidi Kalantari, F. (2016). Performance-based budgeting and accountability in the public sector. Governmental Accounting,No. 5, pp. 67-78 .(In Persian).
Mahdavi, Gh. H. and M. Mohammadian .(2017). Executive Challenges of Performance Audit in Administrative Agencies, Financial Accounting and Auditing Researches, Vol. 9, No.36, pp. 27-47.(In Persian).
Mahmoudkhani, M. , Ahmadi,R. (2018). Performance auditing with emphasis on the public sector. Accounting Research, No.29, pp. 71-98 .(In Persian).
Mohammadi, J. (2014). Factors affecting the quality improvement of performance audit report. Auditor, No. 71, pp. 110-116 .(In Persian).
Moradi, M., Safikhani, R. (2016). Analysis of Public Sector Accounting Research in Iran and Orientation of Future Research. Accounting and Auditing Reviews, Volume 23, No. 4, pp. 547-574.(In Persian).
Nalewaik. A, Mills. A .(2015). "Project Performance Audit: Enhanced Protocols for Triple Bottom Line Results". 28th IPMA World Congress, IPMA 2014, 29 September – 1 October 2014, Rotterdam, The Netherlands. Procedia – Social and Behavioral Sciences 194 (2015). pp. 134 – 145.
Nazaripour, M. (2017). The necessity to establishment of performance auditing from the viewpoint of public sector auditors. Governmental Accounting, No.6, pp. 79-92 .(In Persian).
Nokhbeh Fallah, A.,Kordestani, Gh.,Rahimian, N., Rezazadeh, J. (2019). Content analysis of performance audit reports; According to the law components of the fifth and sixth five-year development plans. Audit Knowledge, No.76, pp. 59-85.(In Persian).
Nokhbeh Fallah, A.,Kordestani, Gh. ,Rahimian, N., Rezazadeh, J. (2020). Performance auditing and improving accountability in the public sector. PhD Thesis in Accounting, Imam Khomeini International University.(In Persian).
Nokhbeh Fallah, A.,(2005), Investigating the Obstacles in Implementing the Audit of Management Performance in the National Petrochemical Company and Its Subsidiaries from the Viewpoint of the Company's Managers, Audit Knowledge,No.17 and 18, pp. 79-84.(In Persian).
Odia،J.O.(2014).“Performance Auditing and Public Sector Accountability in Nigeria: The Roles of Supreme Audit Institutions (SAIs)”، Asian Journal of Management Sciences & Education Vol. 3(2), pp.102-109.
Parker. L. D& Jakobs. K.(2014). “Public sector Performance audit: A Critical Review of scope and practice in the contemporary Australian Context”,www. cpaaustralia. com. au.
Pontones R.C., Perez M.R. (2015). The audit report as an instrument for accountability in local governments: a proposal for Spanish municipalities, International Review of Administrative Sciences, Vol. 82(3), 536–558.
Pratama, W.S.(2019). Perception of Auditors and Auditee on Public Sector Performance Audits, Policy & Governance Review, Vol. 3, Issue 1, 60-72.
Rahimian, N., Menati, V., Ghavaskenari, M. (2019). Operational Auditing: Principles and Methods for a Changing World. Tehran, Kiomars Publications. (In Persian).
Rahimian, N. (2003). Operational auditing is a tool for accountability and assistance to management. Auditor, No.20, pp. 33-26.(In Persian).
Raudla,R  .Douglas, J.(2015). ‘The Impact of Performance Audit on Public Sector Organizations: The Case of Estonia’, Public Organization Review,pp1-17.
Reichborn, K.(2013). Does Performance auditing Matter? (Doctoral dissertatio), University of Bergen, Norway.
Reichborn, K. (2013) ‘Political Accountability And Performance Audit: The Case Of The Auditor General In Norway’, Public Administration , Vol 91, Issue 3, pages 680–695.
Reider, H. (2001). The Complete Guide to Operational Auditing. Translated by Mahimani, M. and Abdollahpour, Auditing Organization. (In Persian).
Rezaei, M. (2016). Operational budgeting requirements in Iran. Public Law Research, No.51, pp. 80-55. (In Persian).
Ronald, C. Foster, Tomas F. O’ Connor .(2014). “Emerging Strategies for Performance Auditing Insights from City Auditors in Major Cities in the U.S. and Canada”, The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF(.
Rosa, Carolina P., Morote, R.P,(2015). The audit report as an instrument for accountability in local governments: a proposal for Spanish municipalities, International Review of Administrative Sciences. journals.sagepub.com.
Rosa, C. Morote,R. Prowle,M. ( 2014). ‘Developing performance audit in Spanish local government: an empirical study of a way forward’, Public Money & Management , Published online: 07 Apr 2014,pp189-196.
Saffar, M.J, Saberi, F. (2015). COSO over the years. Auditor, No.78, pp. 82-86.(In Persian).
Sandra, T. Henk,J. (2010). ‘Performance auditing Improving the quality of political and democratic processes?’, Critical Perspectives on Accounting ,Vol21 ,pp754–769.
Sarker, Abu Elias & Hassan, Mostafa.(2010). "Civic Engagement And Public Accountability:An Analysis with Particular Reference to Developing Countries", 14th Annual IRSPM Conference At The University Of  Bern, April 7 - 9, Switzerland.
Schmitz, Jana.(2019). Public Sector Performance Audits: Stakeholder Interpretations of Impact, Doctoral dissertation, RMIT University,Australia.
Soleimani, Gh.,Sadeghi Askari, S. (2014). Re-conceptualizing performance auditing in the public sector. Auditor, No.71, pp. 106-115. (In Persian).
Sohrabi, B., Raeisi, I. (2016). Classification and analysis of factors affecting the efficient use of integrated information systems in government organizations. Government Management, No.3, pp. 459-486.(In Persian).
Taheri, A., Shah Moradi, N., Moinoddin, M. (2018). Identifying the gap between the current situation and the desired level of the internal control structure of the executive organizations of Fars province. Audit Knowledge, No. 70, pp. 105-130.(In Persian).
The law of the fifth and sixth five-year development plans of the Islamic Republic of Iran, approved in 2010 and 2016.(In Persian).
The law of annexing some articles to the law regulating a part of government financial regulations, approved in 2014 .(In Persian).
The Supreme Audit Court. (2011). Performance Auditing Guide. Executive Committee Performance Audit.(In Persian).
The Supreme Audit Court. (2009). Performance auditing and its reporting framework pp. 1-39.(In Persian).
Torres,Lourdes,Yetano, Ana, Pina,v.(2016). Are Performance Audits Useful? A Comparison of EU Practices, Administration & Society, University of Zaragoza, Spain,pp.1–32
Waring, C.G., & Morgan, S.L. (2007). Public Sector Performance Auditing in Developing Countries. In A. Shah (Ed.), Public Sector Governance and Accountability Series: Performance Accountability and Combating Corruption. Washington, DC.
Weihrich, D.(2018). Performance auditing in Germany concerning environmental issues, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol. 9 ,29-42.
Zarei, M.H, Fazelinejad, J. (2016). Legal requirements for performance auditing in The Supreme Audit Court. Audit Knowledge, No.63, pp. 269-288.(In Persian).