با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
ارائه مدل حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران با رویکرد فازی

محمدرضا مهربان پور؛ حسین علی‌پور لندی

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 183-222

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.62979.1546

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه‌های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی‌سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به ...  بیشتر

ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی

هادی طالعی؛ عزیز گرد؛ محمد خراشادی زاده

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 255-286

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.64538.1588

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان‌های دولتی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین بیمارستانهای تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق کشور و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه ...  بیشتر

مدل‌سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تحلیل سوات

امیرحسین باوفا؛ مهدی مرادی؛ اسداله کردنائیج؛ حسین خنیفر؛ فاطمه صراف

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 395-420

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.59922.1501

چکیده
  حسابرسی عملکرد نقش مؤثری در ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفة اقتصادی دارد. نتایج مطالعات نشان‌می‌دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. در این پژوهش، مدل‌سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها با هدف تحقق اهداف آن در دیوان محاسبات ...  بیشتر

بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری

هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 135-154

چکیده
  ‌هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش به‌صورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخش‌های مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 به‌عنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسش‌نامه‌ ارسال و پس از حذف پرسش‌نامه‌‌های تکمیل‌نشده، ...  بیشتر

ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

محمد نظری پور

دوره 3، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 79-92

چکیده
  حسابرسی عملکرد از طریق ارائه تجزیه و تحلیل های عینی و بی طرف از عملکرد مقامات و کارکنان بخش عمومی تلاش دارد به آن ها در مواردی همچون بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و اتخاذ تصمیمات داده محور و آگاهانه کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی عملکرد در بهبود عملکرد بخش عمومی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در بخش عمومی است. داده ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی

محمود لاری دشت بیاض؛ کامران قائم مقامی؛ علی ملکی

دوره 3، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 59-68

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی-استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سؤال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری ...  بیشتر

تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور

احمد خدامی پور؛ روح اله کفاش پور

دوره 2، شماره 1 ، آذر 1394، ، صفحه 41-52

چکیده
  حسابرسی عملکرد به دلیل ناتوانی حسابرسی های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها، به منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها می باشد. هدف پژوهش حاضر ...  بیشتر