با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

چکیده

حسابرسی عملکرد به دلیل ناتوانی حسابرسی های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها، به منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد. برای این منظور، اثرات بودجه ریزی عملیاتی از سه منظر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد بر بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه پژوهش توصیفی- پیمایشی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد تأثیر دارد و پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند تا حد زیادی منجر به بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Performance Budgeting Main Elements on Performance Auditing Implementation from the View Point of Experts and Auditors of Supreme Audit Court

نویسندگان [English]

 • ahmad Khodami pour 1
 • rohalla Kafashpour 2

1 Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

2 M.A. Student in Accounting, Islamic Azad University of Kerman Branch, Iran

چکیده [English]

Performance auditing since of traditional audit inability to perfect respond to the needs, is a suitable criterion to evaluat the efficiency, effectiveness and economy of activities, in order to targeted and systematic survey to provide an evaluation independent of performance and activities of public organizations to improve public accountability as well as the easiness of units decision making. The object of this study is to survey the impact of performance budgeting main elements on performance auditing implementation from the view point of experts and auditors of supreme audit court. For this purpose, the performance budjeting impacts is studied from three perspectives of planning, cost analysis, and performance management on assessment improvement in implementation of performance audit. This Research, is an applied research with a descriptive method, and in order to hypotheses testing, data were collected through questionnaire. The researche population is comprised the Supreme Audit Court auditors and experts. To test the hypotheses, t test was used.
Research findings show that the elements of planning, cost analysis, and performance management in performance budgeting have impacts on improvement of performance auditing and implementing of performance Budgeting system can greatly lead to improving the performance evaluations in performance auditing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Budgeting
 • Performance Audit
 • The Supreme Audit Court
 • باباجانی، جعفر. (1388). ”تحلیل مبانی نظری و قانونی رویکرد جدید بودجه ریزی سال 1387 از منظر مسؤولیت پاسخگویی“. حسابدار، 22(194).
 • حسن آبادی، محمد؛ نجار صراف، علیرضا. (1388). مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • خدامی پور، احمد، و مهدی زینالی. (1386). ”سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تأثیر آن بر عملکرد و مسؤولیت پاسخگویی دولت“. حسابرس، شماره 37.
 • عبدالهی، ذبیح ا.... (آبان ماه، 1380). ”مشکلات ساختاری نظام بودجه نویسی کشور“. ماهنامه دام وکشت و صنعت، شماره 23.
 • فرج وند، اسفندیار. (1383). فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه. تبریز: فروزش.
 • قدیم پور، جواد، و علیرضا طریقی. (1388). ”بودجه ریزی عملیاتی و رابطه آن با حسابرسی عملیاتی“. دانش حسابرسی، شماره 28.
 • نقیبی، حسینعلی. (1379). ”حسابرسی عملکرد“. تحول اداری، شماره 27 و 28.
 • Funnel, W. (1994). “Independence and the State Auditor in Britain: A Constitutional Keystone or a case of Reified Imagery?”. Abacus, 30(2).
 • Hamburger, P. (1989). “Efficiency auditing by the Australian Audit Office: Reform and Reaction under Three Auditors-General”. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 2(3).
 • Jordan, M.M. & Hackbart, M. (2005) “The Goals and Implementation Success of State Performance Based Budgeting”. Accouting and Financial Management.
 • Radcliffe, V.S. (1998). “Efficiency Audit: An Assembly of Rationalities and Programs”. Accounting Organisations and Society, 23(4).
 • Thompson, K. (1996). “Performance Auditing: What is it?”. The Government Accountants Journal, 45(1).
 • Yamamoto, K. & Watanabe, M. (1989). “Performance Auditing in the Central Government of Japan”. Financial Accountability and Management, 5(4).
 • Young, R.D. (2003). “Performance Based Budgeting Systems: Public Policy and Practice”. An Electronic journal Devoted to Govermance an public policy in south Carolina, 2(20), 1-24.