با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.

چکیده

حسابرسی عملکرد از طریق ارائه تجزیه و تحلیل های عینی و بی طرف از عملکرد مقامات و کارکنان بخش عمومی تلاش دارد به آن ها در مواردی همچون بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و اتخاذ تصمیمات داده محور و آگاهانه کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی عملکرد در بهبود عملکرد بخش عمومی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در بخش عمومی است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی همچون میانگین و رتبه بندی میانگین استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش توجه به هر سه مؤلفه حسابرسی عملکرد (صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی) در انجام حسابرسی عملکرد ضروری است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد علاوه بر حرفه حسابرسی به تخصص سایر حرفه ها در انجام حسابرسی عملکرد نیاز است. مهم ترین محدودیت حسابرسی عملکرد، عدم همکاری و تعهد مدیران ارشد در فرایند اجرای این نوع حسابرسی تشخیص داده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسی عملکرد می تواند باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی و استفاده اقتصادی، کارآمد و اثربخش از منابع بخش عمومی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Establishment of Performance Audit from the Viewpoint of Public Sector Auditors

نویسنده [English]

 • Mohammad Nazaripour

Assistant Professor of Accounting, Faculty of Humanities and Social, Kordestan, Iran.

چکیده [English]

Performance audits provide elected officials and government employees with an objective, third-party analysis of their operations to help them improve performance, reduce costs, and make informed, data-driven decisions. The purpose of this study is to investigate the role of performance audit in improving public sector’s performance. The population of this study is the auditors and accountants working in the public sector (Supreme Audit Court). The needed data was gathered through questionnaire. Descriptive statistical analysis including mean score and mean score ranking was used to analyze data. According to the research findings, paying attention to all three elements of performance audit (economy, efficiency, and effectiveness) is necessary. In addition, the results show that the public auditor is not the only profession that can carry out performance audit, but can team up with other professions. “Lack of cooperation and commitment from top managers in conducting a performance audit” was recognized as the top most constraint. Furthermore, performance audit was claimed to be able to enhance public accountability, as well as to enable more economical, efficient and effective utilizing of public resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Audit
 • Economy
 • Efficiency
 • Effectiveness and Public Sector
 • آقاجانی، مهدی. (1387). اصول حسابرسی 1 (چاپ هفدهم). تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • برادران حسن زاده، رسول؛ محبوبی بناب ؛معصومه؛ رحیمی، غلامرضا. (1391). ”بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت (مطالعه موردی دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی)“. فراسوی مدیریت، 6(22)، 167-194.
 • دیوان محاسبات کشور. (مرداد، 1390). راهنمای حسابرسی عملکرد، کمیته اجرایی حسابرسی عملکرد.
 • خدامی پور، احمد؛ روح الله، کفاش پور. (1394). ” تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور“. فصلنامه حسابداری دولتی، 3(3)، 41-52.
 • فرج وند، اسفندیار. (1388). فراگرد بودجه از تنظیم تا کنترل (چاپ دهم). تهران: انتشارات سمت.
 • فرزانه، حیدر. (1386). ”بررسی موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان محاسبات کشور“. دانش حسابرسی، 24، 28-41.
 • قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب 11 بهمن 1361). مجلس شورای اسلامی
 • محمدی، معبود. (1387). ”برخی چالش های حسابرسی عملیاتی در بخش دولتی ایران“. مجله دانش حسابرسی، 25 و 26، 53-47.
 • مرکز تحقیقات و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور. (1388). آشنایی با قوانین و مقررات ویژه مدیران، ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی. تهران.
 • منصور، جهانگیر. (1387). قوانین، مقررات و آیین نامه های دیوان محاسبات، محاسبات عمومی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. تهران: دیدار.
 • نخبه فلاح، افشین. (1384). ”بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه از دید مدیران شرکت“. دانش حسابرسی، 17 و 18، 84-79.
 • نصیری، صادق. (1395). ”حسابرسی عملیاتی و الزامات آن در بخش عمومی“. چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت، مرکز همایش های بین المللی سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
 • نیکبخت، محمدرضا؛ موسوی سنگ چشمه، سید عسگری. (1391). ”بررسی موانع و مشکلات دیوان محاسبات در حسابرسی دستگاههای دولتی از دیدگاه مدیران مالی و ذیحسابان“.  فصلنامه علمی پژوهش دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1(3)، 117-128.

 

 • Glendinning, R. (2007), “The Concept of Value for Money”. International Journal of Public Sector Management, 1(1), 42-50.
 • Glynn, J.J. (1985), “Value for Money Auditing an International Review and Comparison”. Financial Accountability and Management, 1(2), 113-128.
 • Grimwood, M. & Tomkins, C. (1986). “Value for Money Auditing-Towards Incorporating a Naturalizing Approach”. Financial Accountability and Management, 2(4), 251-272.
 • Gronlund, A., Svardsten, F. & Ohman, P. (2011), “Value for Money and the Rule of Law: the (new) performance audit in Sweden”. International Journal of Public Sector Management, 24(2), 107-121.
 • Jones, R. & Pendlebury, M. (2000). Public sector accounting. London: Pearson Education Ltd.
 • Lapsley, I. & Pong, C.K.M. (2000). “Modernization Versus Problematization: Value for Money Audit in Public Services”. The European Accounting Review, 9(4), 541-567.
 • Levy, G. (1996). “Managing Value for Money Audit in the European Union: The Challenge of Diversity”. Journal of Common Market Studies, 4(34), 521-529.
 • Loke, C., Ismail, S. & Abdul Hamid, F. (2016). “The Serception of Public Sector Auditors on Performance Audit in Malaysia: An Exploratory Study”, Asian Review of Accounting, 24(1), 90-104.
 • Morin, D. (2001), “Influence of Value for Money Audit on Public Administrations: Looking Beyond Appearances”, Financial Accountability and Management, 17(2), 99-117.
 • Nyland, K. & Pettersen, I. (2015). “Hybrid Controls and Accountabilities in Public Sector Management: Three Case Studies in a Reforming Hospital Sector”. International Journal of Public Sector Management, 28(2), 90-104.
 • Pendlebury, M. & Shreim, O. (1990). “UK Auditor’s Attitudes to Effectiveness Auditing”, Financial Accountability & Management, 6(3), 177-189.
 • Pendlebury, M. & Shreim, O. (1991). “Attitudes to Effectiveness Auditing: Some Further Evidence”, Financial Accountability & Management, 7(1), 57-63.
 • Pollitt, C. (2003), “Performance Audit in Western Europe: Trends and Choices”. Critical Perspectives on Accounting, 14(1-2), 157-170.
 • Roberts, S. & Pollitt, C. (1994). “Audit or Evaluation? A National Audit Office VFM Study”. Public Administration, 72(4), 527-549.