با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشکده شهید رجایی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان خراسان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه بجنورد، ایران

4 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بجنورد، ایران

چکیده

‌هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش به‌صورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخش‌های مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 به‌عنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسش‌نامه‌ ارسال و پس از حذف پرسش‌نامه‌‌های تکمیل‌نشده، 120 پرسش‌نامه‌ به‌عنوان نمونه نهایی استفاده شد. از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS برای تجزیه‌وتحلیل استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی تأثیر معناداری دارد. حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی را تعدیل می‌کند. به‌کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی موجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار می‌گردد. حسابرسی عملکرد در بخش دولتی، گذشته از کامل کردن سیستم گزارشگری در مورد منابع مالی، به گزارشگری در مورد کل منابع اقتصادی در اختیار دولت نیز توجه می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the Moderating Role of Performance Audit on Impact Accrual Accounting on Public Sector Accounting Using Structural Equation

نویسندگان [English]

 • hoda majbori yazdi 1
 • Sh M 2
 • A T 3
 • N k 4

1 PhD. student of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 M.A. in Accounting, Rajaei College, Technical University, Korasan Razavi, Iran.

3 Assistant Professor in Accounting, Bojnoord University, Iran.

4 Assistant Professor in Accounting, Bojnoord University, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of performance audit in the impact of accrual accounting on public sector accounting in Iran. This research is an applied survey. 200 employees of the financial and accounting departments of Mashhad University of Medical Sciences in 2012 were selected as the statistical population and 131 questionnaires were sent by Cochrane method and 120 questionnaires were used as the final sample after removal of unplanned questionnaires. Structural equations and PPL software were used for analytical analysis. The results show that accrual accounting has a significant effect on public sector accounting. Performance audit modifies the effect of accounting accrual on public sector accounting. The use of accrual accounting in the public sector increases the efficiency of reporting in this section, providing more useful information for improving resource allocation, increasing accountability, increasing information transparency and raising awareness of the  economic effects and better understanding of the performance of managers in resource utilization. Performance auditing in the public sector, besides completing the reporting system on financial resources, also gives the government an overview of all economic resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Accounting
 • Accountability
 • Decision Makers
 • Performance Audit
 • Reporting Transparency
 • اکرمی، سید رحمت‌اله، فعال قیومی، علی؛ قدیریان آرائی، محمدحسین. (1396). ”تبیین نقش حسابداری بخش عمومی در تحقق اقتصاد مقاومتی“. فصلنامه ‌سیاست‌های مالی و اقتصادی، ۵(۱۷)، ۷۳-۹۶.
 • آذر، عادل. (1389). ”بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابرسی عملکرد“. مجموعه مقالات همایش حسابرسی عملکرد، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری، مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور.
 • باباجانی، جعفر؛ باغومیان، رافیک. (1386). ”ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران“. پیک‌نور، 4، 26-4.
 • باباجانی، جعفر؛ قنبریان، رضا. (1390). ”ارزیابی فرایند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها“. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 3(10)،             55-36.
 • خدامی‌پور، احمد؛ کفاش‌پور، روح‌اله. (1394). ”تأثیر عناصر اصلی بودجه‌ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور“. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 1(3)، 52-41.
 • زارعی، محمدحسین؛ فاضلی‌نژاد، جواد. (1395). ”الزامات تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور“. دانش حسابرسی، 63.
 • زارعی،بتول؛ مهر اندیش، بتول. (1395). ”ارزیابی تأثیر به‌کارگیری اطلاعات حاصل از اجرای نظام حسابداری بخش عمومی بر ‌‌‌تصمیم‌گیری و پاسخگویی مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه‌های ع‍لوم پزشکی استان تهران)“. 1(17)، 43-25.
 • طالعی، هادی؛ محمودرضا، شفیع‌نیا. (1394). ”بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند)“. چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، آزادشهر، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر.
 • کردستانی، غلامرضا؛ رحیمیان، نظام‌الدین؛ شهرابی، شاهرخ. (1395). ”شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی“. دانش حسابرسی، 16(65)، 75-47.
 • کردستانی، غلامرضا. (1386). ”پاسخگویی در بخش عمومی

و اطلاعات حسابداری“. دوماهنامه حسابرس، 39.

 • معینیان، داوود؛ پورزمانی، زهرا. (1396). ”بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات“. 2(6)،            104-93.
 • لاری دشت بیاض، محمود؛ قائم‌مقامی، کامران؛ ملکی، علی. (1395). ”بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی“. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 5(3)، 68-59.
 • نظری‌پور، محمد. (1396). ”ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی“. دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7(4)، 92-79.
 • هادوی، علیرضا. (1395). ”جایگاه حسابداری تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی و حسابرسی عملکرد“. ششمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.

 

 • Champoux, M. (2006). “Accrual Accounting in New Zealand and Australia: Issues and Solutions”. Paper Presented at Federal Budget Policy Seminar, Briefing Paper, 27.
 • Chukwunedu, Okaro Sunday & Okoye. (2012). “Emmanuel Ikechukwu, The Introduction of Accrual Accounting in the Public Sector of Nigeria - The Perception of Auditors”. Preparers of Financial Statements and Accounting Academic, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 2042234 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2042234.
 • Cordery, C. (2010). “The Sectoral Focus of Financial Accounting and Auditing Teaching New Zealand and the Readiness for an Accounting Framework Change”. Presented at the Financial Reporting and Auditing Conference, Victoria University, Retrieved from: http://www.victoria. ac.nz/sacl/cagtr/pdf/carolyn-cordery-paper.pdf.
 • Glendinning, R. (2007). “The Concept of Value for Money”. International Journal of Public Sector Management, 1(1), 42-50.
 • Guthrie, J. (1992). “Critical Issues in Public Sector Auditing”. Managerial Auditing Journal, 7(4), 27-32.
 • Har Loke, C., Ismail, S. & Abdul Hamid, F. (2016). “The Perception of Public Sector Auditors on Performance Audit in Malaysia: An Exploratory Study”. Asian Review of Accounting, 1(24), 90-104, https://doi.org/10. 1108/ARA-12-2013-0082.
 • Henry, B. (2005). “A Survey of Governmental Accounting Education Studies”. Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management, 17(2), 166-179.
 • Hossain, S. (2010). “From Project Audit to Performance Audit: Evolution of Performance Auditing in Australia”. The IUP Journal of Accounting Research and Audit Practices, 9(3), 20-46.
 • IFAC. (2011). “Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities”, International Public Sector Accounting Standards Board, 14.
 • IFAC. (2000). “Government Financial Reporting”. Public Sector Committee, 11.
 • Jones, P.C. (1994). Public Sector Auditing (2nd ed). Chapman and Hall.
 • McKendrik, J. (2007). “Modernization of the Public Accounting Systems in Central and Eastern European Countries: The Case of Romania”. International Public Management Review, 1(8).
 • Morin, D. (2001). “Influence of Value for Money Audit on Public Administrations: Looking Beyond Appearances”. Financial Accountability and Management, 17(2), 99-117.
 • Schiffel, L. & Smith, K. (2006). “The Looming Crisis in Governmental Accounting Education”. The journal of Government Financial Management, 55(2), 26-32.
 • Sciulli, N. & Sims, R. (2007). “Public Sector Accounting Education in Australian Universities: An Exploratory Study”. Sunway Academic Journal, 4, 44-58.