با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی، مشهد.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی، مشهد.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات خراسان جنوبی، بیرجند.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی-استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سؤال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting in Determination of Performance Audit Criteria in Governmental Executive Agencies

نویسندگان [English]

 • Mahmood Lari dasht bayaz 1
 • Kamran ghaem maghami 2
 • A Maleki 3

1 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

2 M.A. student in Accounting, Department of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

3 M.A. in Accounting, Islamic Azad University Science and Research Branch South Khorasan, Birjand, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is investigation of factors affecting in determination of performance audit criteria in governmental executive agencies. This study is deductive-inductive, which includes 316 of the Supreme Audit Court of Auditors, accountants and financial managers is executive agencies. With using a questionnaire containing 36 questions for the four operating budget for operational planning, implementation of accrual accounting in the public sector laws and regulations in force and theoretical framework of government accounting standards, all data collected. Descriptive and inferential statistical methods such as Pearson correlation test, the mean difference test and Friedman ranking test was used. The results showed that the implementation of performance-based budgeting, implementation of accrual accounting in the public sector, laws and regulations in force and develop a theoretical framework of government accounting standards are important factors in determining performance audit criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Auditing
 • Benchmark
 • Performance Budgeting
 • Accrual Accounting
 • اسدی، غلامحسین؛ طاوسی، محمدرضا؛ طاوسی، سمانه. (1390). ”حسابرسی عملیاتی و اهمیت تعیین معیار“. مجله حسابرس، 58.
 • باباجانی، جعفر. (1383). ”ارزیابی ظرفیت مسؤولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران“. فصلنامه مطالعات حسابداری، 6.
 • باباجانی، جعفر؛ مددی، آرزو. (1388). ”امکان سنجی تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه های دولتی ایران“. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، 16(3)، 3-20.
 • بنی فاطمی کاشی، سیّد محمد رضا. (1383). ”آشنایی با برخی مفاهیم حسابرسی عملیاتی (صرفه اقتصادی)“. مجله حسابرس، 23، 70-73.
 • پناهی، علیرضا. (1384). ”بودجه ریزی عملیاتی (مفاهیم و الزامات)“. مجله مجلس و راهبرد، 47.
 • تقی زاده، علیرضا؛ پورنقی، احد؛ اسکندری، کریم. (1388). ”تبیین نیاز به بودجه ریزی عملیاتی در حسابرسی عملکرد مدیریت“. مجله دانش حسابرسی، 29.
 • جوی پا، حسن. (1389). ”آسیب شناسی اجرای حسابرسی عملکرد توسط دیوان محاسبات کشور و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود آن“. مجله دانش حسابرسی، 40، 109-128.
 • حساس یگانه، یحیى. (1383). ”حسابرسى عملیاتى“. مجله حسابدار، 160، 3-5.
 • خدامی پور، احمد؛ کفاش پور، روح اله. (1394). ”تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور“. مجله حسابداری دولتی، 3، 42-52.
 • دامغانیان، جمال. (1388). ”راهکارهای بودجه بندی عملیاتی“. ماهنامه بانک ملی ایران، 157.
 • رایدر، هری آر. (1993). راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی(چاپ سوم). ترجمه محمد مهیمنی و محمد عبداله پور (1380). تهران: سازمان حسابرسی، کمیته حسابرسی عملیاتی.
 • صفار، محمد جواد. (1376). ”حسابرسی عملیاتی، کارآیی، اثربخشی، صرفه اقتصادی“. گزارش کمیته انجمن حسابداران رسمی آمریکا، سازمان حسابرسی، کمیته حسابرسی عملیاتی، 112(1).
 • صمصامی خداداد، احسان. (1388). ”بررسی موانع اجرایی حسابرسی عملکرد در ایران از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات“.
 • فاطمی، محبوبه. (1390). ”حسابداری تعهدی و بودجه بندی عملیاتی در بخش عمومی“. مجله حسابرس، 55.
 • کردستانی، غلامرضا. (1386). ”پاسخگویی در بخش عمومی واطلاعات حسابداری“. مجله حسابرس، 39.
 • مهدوی خو، مهدی؛ میرزایی ازندریانی، سعید. (1388). ”مروری جامع بر حسابرسی عملکرد مدیریت“.
 • نخبه فلاح، افشین. (1387). ”چالش های حسابرسی عملکرد در ایران“.
 • یزدانی، علی. (1378). ”طراحی و تطبیق الگوی حسابرسی عملیاتی در شرکت نیک نوش“. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).

 

 • Barret, P. (2004, August). Financial Management in the Public Sector: How Accrual Accounting and Budgeting Enhances Governance and Accountability. In CPA Forum Singapore: Challenge of Change, Driving Governance and Accountability.
 • Clark, C. (2010). “Understanding the needs of users of public sector financial reports: how far have we come?”. International Review of Business Research Papers, 6(5), 70-81.
 • FEE. (2007). Accrual Accounting in the Public Sector. A Paper from the FEE Public Sector Committee.
 • Hepworth, N. (2003). “Preconditions for successful implementation of accrual accounting in central government”. Public Money & Management, 23(1), 37-44.
 • Morin, D. (2014). “Auditors General's impact on administrations: a pan-Canadian study (2001-2011)”. Managerial Auditing Journal, 29(5), 395-426.