دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-120 

مقاله علمی پژوهشی

1. ارائه مدل اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی

صفحه 9-24

10.30473/gaa.2019.41556.1222

ساسان مهرانی؛ محمد عبدزاده کنفی