تبیین عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران، ایران

2 دانشیار، عضو هیات علمی، گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، ایران.

3 استاد، عضو هیات علمی، گروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

10.30473/gaa.2019.46784.1282

چکیده

چکیده
با اجرایی شدن بکارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی ایران از ابتدای سال 1394 این سوال مبنی بر اینکه چه عواملی می توانند بر میزان بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی موثر باشند موضوع مهم و قابل بحثی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی که شامل ویژگی های سازمانی و ویژگی های مدیریتی است در واحدهای گزارشگر سراسر کشور بپردازد. برای این منظور پرسشنامه بسته ای تهیه شده و در نهایت، تعداد 448 سری پرسشنامه از ذیحسابان و مدیران مالی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین ویژگیهای سازمانی واحد گزارشگر تنها متغیرهای وجود سیستم اطلاعاتی حسابداری و نوع استخدام کارکنان امور مالی و از بین ویژگی های مدیریتی واحد گزارشگر، متغیرهای سمت قبلی مدیر و ارتباطات سیاسی مدیر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اثر دارند و سایر متغیرها اثر معنی داری بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی ندارند. این یافته ها می تواند از جهت برنامه ریزی و تدوین استراتژی مناسب برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی در جهت اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی مفید و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Effective Factors on the Implementation of Public Sector Accounting Standards in Iran

نویسندگان [English]

  • MalekMohammad Gholami 1
  • Hosein Fakhari 2
  • Esfandiyar Malekiyan 3
1 Phd.student of Accounting, University of Mazandaran, Iran
2 Associate. Faculty Members,Department of Accounting, University of Mazandaran, Iran
3 Professor. Faculty Members,Department of Accounting, University of Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Since the introduction of accounting standards in the public sector in Iran since the beginning of 1394, the question of what factors can influence the utilization of public accounting standards is a matter of considerable controversy.
Accordingly, the present study seeks to investigate the factors affecting the implementation of public sector accounting standards, which includes organizational features and management features, in the reporting units of the country. For this purpose, a questionnaire was prepared and distributed among 448 students and government directors and public sector institutions.
The results of the research show that among the organizational characteristics of the reporter, only the variables of the existence of the accounting information system and the type of recruitment of financial personnel, and among the characteristics of the manager's unit of the reporter, the manager's previous position variables, and the manager's political communication affect the implementation of public accounting standards, and other variables There is no significant effect on the implementation of public sector accounting standards.
These findings can be useful for planning and designing appropriate strategies for public sector reporter units to implement public sector accounting standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Sector Accounting Standards
  • Organizational Features
  • Management Features
.اکرمی، سیدرحمت الله؛ فعال قیومی، علی؛ قدیریان ارانی، محمدحسین. (1396). گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز، دو فصلنامه حسابداری دولتی، سال سوم، شماره 2(پیاپی 6)، بهارو تابستان 96
2.بداغی، حمید؛ رضایی، حمیدرضا؛ قناد، مصطفی(1395). تغییر مبنا در حسابداری بخش عمومی؛ مشکلات و موانع پیش رو(مطالعه موردی : دستگاههای اجرای استان خراسان رضوی)، دو فصلنامه حسابداری دولتی، سال دوم، شماره 2(پیاپی 4)، بهار و تابستان 1395
3.صابر، مهدی. (1388).  ”بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران“.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
4.طالب نیا، قدرت اله؛ زارعی، بتول. (1390). ”بررسی تأثیر عوامل محیطی بر فرایند اصلاحات حسابداری دولتی در ایران از طریق مدل اقتضائی“. مجله دانش حسابداری، 2(5)، 51-73.
5.قاضی مرادی، نرجس(1395). مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دو فصلنامه حسابداری دولتی، سال دوم، شماره 2(پیاپی 4)، بهار و تابستان 1395
6.کاظمی، محمد وکرباسی یزدی، حسین. (1391). ”چالشهای استقرار نظام گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی (با تأکید بر مسؤولیت پاسخگویی) در بخش دولتی ایران“. دانش حسابرسی، 12(48)، 23-44
7.محمدزاده سالطه، حیدر؛ فرجی، حمیده(1395). بررسی محرک ها و موانع تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران، دو فصلنامه حسابداری دولتی، سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1395
8.مهرالحسنی، محمدحسین؛ ابوالحلاج، مسعود؛ نکویی مقدم، محمود؛ دهنویه، رضا و امامی، مژگان. (1392). ”مرور نظام مند بررسی اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی و نظام سلامت: چالشها و راهکارها“. مدیریت اطلاعات سلامت، 10(5)،750-760.
9.یاوری، علی؛ احمدی، ایرج و روضه ای، منصور. (1392). ”ضرورت بر به کارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم انتظامی امین“. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 2(28)، 129-148.
10-Aggarwal, R. &Goodell, J.W. (2014). “National Cultural Dimensions In Finance And Accounting Scholarship: An Important Gap In The Literatures? ”,  Journal Of Behavioral And Experimental Finance, 1, 1-12.
11- Alesani, D., Jensen, G., &Steccolini, I. (2010). New Information, New Issues: The Impact Of IPSAS Adoption On Stakeholder Identification Of Issues: An Intergovernmental Organisation Study. Retrieved April 2014 From Www.Inderscience.Com/Info/Inarticle.Php?Artid=48744
12-Cavanagh, J., Flynn, S. & Moretti, D. (2016). “Implementing Accrual Accounting In Public Sector”. International Monetary Fund (Fiscal Affair Department).
13- Chan, J. L. (2003). Government Accounting: An Assessment Of Theory, Purposes And Standards, Public Money And Management. Retrieved January, 2016 From Http://Ach.Sagepub.Com/Content/17/3-4/287.Refs
14- Godfrey, A.D., Devlin, P.J. &Merrouche, C. (1996). ‘Governmental Accounting In Kenya, Tanzania, And Uganda’. Research In Governmental And Non-Profit Accounting, 9, Pp. 193-208.
15-Hepworth, N. (2003). “Preconditions for successful implementation of accrual accounting in central government”. Public Money & Management, 23(1), 37-44.
16- Kiyoshi Yamamoto. (2010). “Accounting System Reform Japanese Local Governments”. Financial accountability and management, 15(3,5), 291-307.
17- Lüder, K. G. (1992). A contingency model of governmental accounting innovations in the political-administrative environment. Research in Governmental and Non-Profit Accounting, 7, 99-127.
18-Monteiro, B.R.P. & Gomes, R.C. (2013). “International Experiences with Accrual Budgeting in the Public Sector”. RevistaContabilidade&Finanças, 24(62), 103-112.
19- Mukah, Samuel. T. (2015). Effects of International Public Sector Accounting Standards Adoption on Public Sector Accounting and Financial Reporting in Cameroon. African Journal of Social Sciences, 6(4), 105-120.
20- Phetphrairin, U. & Judy, O. (2011). Accounting Change Model for the Public Sector: Adapting Luder’s Model for Developing Countries. International Review of Business Research Papers, 7(1). January 2011, 364-380.
21- Rhys, A. &Steven, W. (2012). New Public Management And Citizens’ Perceptions Of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity And Effectiveness, Retrieved January 2016 From Http://Www.Cocops.Eu/Wp-Content/Uploads/2012/08/COCOPS_Workingpaper_No7-.Pdf
22-Tiron-Todor, A. &Mutiu, A. (2005). “Cash Versus Accrual Accounting In Public Sector”. Studiauniversitatis Babes Bolyai Oeconomica1990, Available At SSRN: Http//Ssrn.Com/Abstract=906813.
23-Watts,R.L. , and Zimmerman,J.L.(1986). Positive Accounting Theory, New Jersey : prentice Hall.