واکاوی نفش تئوری‌های تعارض‌شغلی حسابرسان براساس تحلیل فراترکیب و فازی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.30473/gaa.2019.46195.1273

چکیده

با روند تغییرات اجتماعی و تغییر نوع و محتوای انتظارات در سطح جامعه، عملکردهای شغلی مسئولانه ی حرفه هایی همچون حسابرسی تحت تاثیر قرار گرفته باعث ایجاد فشار و تعارض بر فرد گردیده است. تعارض برحسب ماهیت و نوع عملکرد حرفه ای افراد در هر حرفه ای متفاوت می باشد، اما شاید بتوان مهترین نوع آن در حرفه حسابرسی به خصوص حسابرسان دیوان محاسبات را تعارض از نوع ویژگی‌های شغلی و تعارض از نوع کار-خانواده و خانواده کار دانست. براین اساس هدف این پژوهش واکاوی نفش تئوری‌های تعارض‌شغلی بر عملکرد حرفه‌ای حسابرسان دیوان محاسبات براساس تحلیل فراترکیب و فازی می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی است چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از متخصصان رشته‌های حسابداری و مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی، به دنبال شناسایی گزاره‌های مرتبط با تئوری‌های تعارض شغلی حسابرسان بودند که در این بخش بیش از ۳۹ پژوهش علمی در راستای موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و براساس تحلیل ارزیابی انتقادی از میان پژوهش‌های یاد شده، ۳ مولفه اصلی و ۱۰ گزاره مورد شناسایی قرار گرفتند. در بخش کمی به کمک تحلیل فازی و با مشارکت 256 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال بررسی روابط درونی تئوری‌های تاثیرگذار تعارض‌شغلی حسابرسان دیوان محاسبات بود. نتایج نشان داد به ترتیب تئوری تعارض تضادشغلی، تئوری تضاد کار-خانواده و تئوری تضاد خانواده-کار در مورد حسابرسان دیوان محاسبات دارای اولویت می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into the role of auditors’ job conflict theories based on methasynthesis and fuzzy approaches (A case study of Supreme Audit Court)

نویسندگان [English]

  • hasan Valiyan 1
  • mehdi Safari Gerayli 2
  • Yasser Rezaei Pitenoei 3
1 Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Associate Professorو Department of accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The social variations as well as the changes in the type and content of expectations within the community has significantly influenced responsible job performance in professions like auditing, which in turn exerts considerable strain on an individual, thereby leading to kind of conflict. Although the concept of conflict varies according to individuals’ professional performance and identity, its major kind in audit profession, especially among the auditors of Supreme Audit Court is attributable to professional characteristics and work-family conflict. As such, the present study is concerned with dissecting the role of job conflict theories in professional performance of the auditors affiliated to Supreme Audit Court. Adopting a mixed method, the current research seeks to identify the propositions concerning job conflict theories of auditors via metasynthesis method and participation of 15 experts within the domain of accounting and administrative management. In pursuit of this goal, a sample of 39 research is scrutinized, resulting in the identification of 3 major components and 10 prepositions. Quantitatively, it employs fuzzy approach and randomly samples 256 number of auditors of Supreme Audit Court of Iran to investigate the interrelationship among the influencing theories of job conflict of the auditors working in Supreme Audit Court. The results reveal that job conflict theory, work-family conflict theory and family-work conflict theory are of paramount importance while studying auditors affiliated to Supreme Audit Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job conflict
  • work-family conflict
  • family-work conflict
  • auditors of Supreme Audit Court
افخمی‌اردکانی، مهدی.، رادمرد، سید قاسم.، رجب پور، ابراهیم (1395). بررسی نقش تعدیل گر حمایت اجتماعی در رابطة تعارض کار- خانواده و رضایت شغلی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 14، شماره 1، بهار، 97-116.
حسنقلی پور، ط.؛ سیدجوادین، س. ر.؛ سفیری، خ. و روشن نژاد، م (1392). ارائه و تبیین مدلی برای علل و عوامل مؤثر بر توازن کار زندگی. فصلنامة مدیریت دولتی، 5(2)، 37-54.
مرویان حسینی، زهرا و محمود لاری دشت بیاض. (1394). بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان، فصلنامه حسابداری سلامت، سال چهارم شماره اول، ۱۱(۱): 57-80.
امیرخانی، امیرحسین.، صفی‌خانی، رقیه. (1395). بررسی نقش توسعۀ دانش در کاهش تعارض سازمانی و تعدیل بیگانگی شغلی (مطالعۀ موردی: اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، فصلنامه مدیریت دولتی، 8(1): 137-152
عیسی‌خانی، احمد.، برازنده، لاله. (1395). تأثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی‌‌گری اعتیاد به‌کار و تعلق‌خاطر‌کاری، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(3): 83-108.
سید جوادین، سیدرضا.، قلی‌پور، آرین.، جانعلی‌زاده شوکی، محمد. (1393). شناسایی تأثیر به کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6(4): 109-127.
زارعی، سلمان.، اسمعیلی، معصومه.، سلیمی، حسین.، فرحبخش، کیومرث. (1396). اثربخشی الگوی مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی کارمندان مرد، سلامت کار ایران، ۱۴ (۶): ۳۶-۳۶.
طاهری‌گودرزی، حجت. (1396). بررسی تأثیر تضاد کار- خانواده و حمایت کار- خانواده بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. ۹ (۳۳):۱۱۱-۱۳۲.
عیسی‌مراد، ابوالقاسم.، خلیلی‌صدرآباد، مریم. (1396). بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و استرس شغلی با نقش تعدیل گر سرمایه روان شناختی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8(29): 187-206.
فیاضی، مرجان.، ساروی، نازلی (1395). بررسی تاثیر تضادکار-خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آن‌ها، فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 14، شماره 4، زمستان، 95-122.
گل‌پرور، محسن.، جعفرپور، زهرا (1394). «نقش تعدیل کننده سرمایه روان شناختی در رابطه تعارض کار-خانواده با فرسودگی هیجانی»، فصنامه شخصیت و تفاوت‌های فردی، سال چهارم، شماره 7، بهار، 91-121.
گلپرور، محسن.، دهقان، صفورا.، مهداد، علی (1393). نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی، فصلنامه مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی، بهار و تابستان، سال اول، شماره 1، 95-118.
لاری دشت بیاض، محمود؛ ابوالحسن نژاد، اعظم؛ اخلاقی، ابوالفضل؛ ابوالحسن نژاد، افخم. (۱۳۹۲). بررسی تعارض کار- خانواده بر روی رضایت‌مندی شغلی در چارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی، همایش ملی حسابداری، شماره ۱۱، صص ۱-۱۴.
مهدوی غلامحسین و زمانی، رضا. (1397). تأثیر ویژگی‌های فردی حسابرسان بر رضایت شغلی آنان، دانش حسابرسی،  ۱۸ (۷۱)، 56- 37.
نادری، نیلوفر.، حصارزاده، رضا.، نصیرزاده، فرزانه. (1397). بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. ۳ (۵): ۲۳۳-۲۶۲.
یزدان شناس، مهدی.، رشتیانی، محمد. (1397). اثر تعدیل‌کننده تعارض نقش، تعارض کار- خانواده، اعتماد و عدالت سازمانی ادراک‌شده در تأثیرگذاری فرسودگی شغلی بر بدبینی سازمانی، مطالعات رفتار سازمانی، 7(1): 57-80.
Agoglia, C. P., Brazel, J, F., Hatfield, R, C., JacksonS, B. (2010). How do audit work paper reviewers cope with the conflicting pressures of detecting misstatements and balancing client workloads? Auditing: A Journal of Practice & Theory 29 (2): 27-43.
Akemi Ikeda, A., Tania Modesto Veludo-de-Oliveira,Marcos Cortez Campomar. (2005). ''Organizational Conflicts Perceived by Marketing Executives'', EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies,Vol. 10, No. 1, p. 22-28.
Akshay, M. (2013). Efficacy, Hope, Optimism and Resilience at Workplace – Positive Organizational Behavior, International Journal of Scientific and Research Publications, 10(3): 1-4.
Amiruddin, A. (2017). Mediating effect of work stress on the influence of time pressure, work-family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior, International Journal of Law and Management, https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2019-0223
Amstad, F. T., Meier, L, L., Fasel, U., Elfering, A., Semmer, N, K. (2011). A meta-analysis of work–family conflict and various outcomes with a special emphasis on cross-domain versus matchingdomainrelations. Journal of Occupational Health Psychology 16 (2): 151 – 169.
Annor, F (2014). "Managing work and family demands: The perspectives of employed parents in Ghana", in: Z. Mokomane (Ed), Work- Family Interface in Sub- Saharan Africa, Cambridge: University of Cambridge, Pp. 17-36.
ArifUllah, M., Naeem, H. (2012). Job stress as a result of interpersonal conflict, an empirical evidence from the banking sector of pakistan, interdisciplinary journal of contemporary research in business, vol.3, No. 9, P. 90- 95.
Bamber, E, M., Iyer, V. (2009). The effect of auditing firms' tone at the top on auditors' job autonomy, organizational‐professional conflict, and job satisfaction, International Journal of Accounting & Information Management, 17(2): 136-150, https://doi.org/10.1108/18347640911001195
Barakat, L. L., Lorenz, M, L., Ramsey, J, R., Cretoiu, S, L. (2015). Global managers: An analysis of the impact of cultural intelligence on job satisfaction and performance. International Journal of Emerging Markets 10 (4):781-800.
Buchheit, S. Dalton, D. Harp, N. Hollingsworth, L. (2016), A Contemporary Analysis of Accounting Professionals Work-Life Balance, The Accounting Review, Vol. 30, No. 1, pp. 41-62.
Buchheit, S., Dalton, D, W., Harp, N, L., Hollingsworth, C, W. (2016). A contemporary analysis of accounting professionals’ work-life balance. Accounting Horizons 30 (1): 41 – 62.
Cappellen, P. V., Toth-Gauthier, M., Saroglou, V. and Fredrickson, B. L. (2016). Religion and well-being: The mediating role of positive emotions. Journal of Happiness Studies, 17 (2): 485-505.
Chia-Ching Ch., Chu-Hua, W. (2014). Role of auditor in agency conflict and corporate governance: Empirical analyses of Taiwanese firms, Chinese Management Studies, 8(3): 333-353, https://doi.org/10.1108/CMS-09-2012-0126
Choi, H. J., Kim, Y, T. (2014). Work-family conflict, work-family facilitation, and job outcomes in the Korean hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management24 (7):1011-1028.
Chong, V. K., Monroe, G, S. (2015). The impact of the antecedents and consequences of job burnout on junior accountants’ turnover intentions: A structural equation modelling approach. Accounting and Finance 55 (1):105 - 132.
Christina, R., Volpone, S, D., Avery, R. (2013). Burnout on Mars and Venus: Exploring gender differences in emotional exhaustion. Gender in Management: An International Journal 28 (2): 74-93.
Deshpande, R., & Karani, A. (2014). Impact of Work Life Conflict on the Family and Life Satisfaction of the Employees Working in Banking Sector of Gujarat,  Asian Academic Research Journal of Social science & Humanities, 19(1), 645-654.
 
Eby, L. Casper, W., Lockwood, A., Bordeaux, C & Brinley, A (2005). Work and family  research in IO/ OB: Content analysis and review of the literature (1980 ñ 2002). Journal  of Vocational Behavior, 66, 124-197.
Edwards, J. R., & Rothbard, N. P (2000). Mechanisms linking work and family: Clarifying the relationship between work and family constructs. Academy of Management Review, 25, 178–199.
Ferri, L, M., Pedrini, M., Riva, E. (2018). The impact of different supports on work-family conflict, Employee Relations, Vol. 40 Issue: 5, pp.903-920, https://doi.org/10.1108/ER-09-2017-0211
Gilboa, S., Shirom, A., Fried, Y., Cooper, C. (2008). A meta-analysis of work demand stressors and job performance: Examining main and moderating effects. Personnel Psychology 61 (2): 227 - 271.
Gorchoff, S. M., John, O. P., Helson, R. (2008). Contextualizing change in marital satisfaction during middle-age: An 18-year longitudinal study. Psychological Science, 19, 1194-1200
Jawahar, I. M., Kisamore, J, L., Stone, T, H., Rahn, D, L. (2012). Differential effect of inter-role conflict on proactive individual’s experience of burnout. Journal Business Psychology27 (2): 243 - 254.
Jones, A., III, Norman, C., & Wier, B. (2010). Healthy lifestyle as a coping mechanism for role stress in public accounting. Behavioral Research in Accounting, 22(1), 21-41.
Jones, A., Norman, C, S., Wier, B. (2010). Healthy lifestyle as a coping mechanism for role stress in public accounting. Behavioral Research in Accounting 22 (1):21-41.
Kirchmeyer, C (2000). Work-life initiatives: Greed or benevolence regarding workers time. In C. L. Cooper & D. M. Rousseau (Eds.), Trends in organizational behavior(Vol. 7, pp. 79–93). West Sussex, UK: Wiley.
Linley, A.P., Maltby, J., Wood, A.P., Osborne, G., & Hurling, R. (2009). Measuring happiness: The higher order factor structure of subjective and psychological well-being measures. Personality and Individual Differences 47, 878– 884
Liu, C., Zhang, J., 2008. Time pressure, accountability and audit judgment performance: an experimental study. China Account. Rev. 4, 405–424
Lopez, D. M. Peters, G, F. (2012). The effect of workload compression on audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory 31 (4), 139-165.
Margheim, L., Kelley, T., Pattison, D., 2011. An empirical analysis of the effects of auditor time budget pressure and time deadline pressure. J. Appl. Bus. Res. 21 (1), 23–27.
Martins, L., Kimberly, A., dan John, F., (2002). Moderators of the relationship between work-family conflict and career satisfaction, Academy of Management Journal, 45, 2, 399-409.
 
Masuda, A, D., Mcnall, L, A., Allen, T, D., Nichlin, J, M. (2012). Examining the constructs of work-to-family enrichment and positive spillover, Journal of Vocational Behavior 80 (2012) 197–210.
 
Mete, M., Faruk Ünal, O., & Bilen, A. (2014). Impact of Work-Family Conflict and Burnout on Performance of Accounting Professionals, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 131, 264-270.
Pasewark, W. R., Viator. R, E. (2006). Sources of work-family conflict in the accounting profession. Behavioral Research in Accounting 18 (1), 147- 165
Rathi, N., Barath, M. (2018). Work-family conflict and job and family satisfaction: Moderating effect of social support among police personnel. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 32(4): 438-454
Rothbard, N. P., & Dumas, T. L (2006). Research perspectives: Managing the work-home interface. In F. Jones, R. J. Burke, & M. Westman (Eds.), Work-life balance. A psychological perspective (pp. 71-89). Hove, East Sussex: Psychology Press.
Ryff, F. (2014). Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83 (1): 10-28
Schaufeli, W, B., Taris, T, W. (2005). The conceptualization and measurement of burnout: Common ground and worlds apart. Work and Stress 19 (3): 256 - 262.
Singh, B. & Winkel, D (2011). Racial differences in helping behaviors: The role of respect, safety and identification. The Journal of Business Ethics.
Soobaroyen, T., Chengabroyan, C., 2006. Auditors’ perceptions of time budget pressure, premature sign offs and under-reporting of chargeable time: evidence from a developing country. Int. J. Auditing 10 (3), 201–218.
Utami, I. and E. Nahartyo (2013). “The Effect of Type a Personality on Auditor Burnout: Evidence from Indonesia”, Global Journal of Business Research, Vol. 5, No. 2, pp. 89-102.
Voydanoff, P (2005). Toward a Conceptualization of Perceived Work-Family Fit and Balance: A Demands and Resources Approach. Journal of Marriage and Family, (67), 822-836.
Witt, L. A., Carlson, D, S. (2018). The work-family interface and job performance: Moderating effect of conscientiousness and perceived organizational support. Journal of Occupational Health Psychology, 11 (4): 343 - 357.
Yustina, A, I., Valerina, T. (2018). Does Work-Family Conflict Affect Auditor’s Performance? Examining the Mediating Roles of Emotional Exhaustion and Job satisfaction, Gadjah Mada International Journal of Business, 20(1): 89-111.
Zhang, M., Griffeth, R, W., Fried, D, D. (2012). Work-family conflict and individual consequences. Journal of Managerial Psychology 27 (7): 696-713.