آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی با روش تحلیل سناریو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی ،مرند، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند ، ایران.

10.30473/gaa.2019.46370.1276

چکیده

پیش‌بینی آینده یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم گوناگون این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند.
پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی – تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی است. هدف این تحقیق، با اقتباس از دیدگاه‌های اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و شاغلان در حرفه نسبت بـه آینـده‌ای است که پیش روی حسابداری در بخش عمومی اعم از چالش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز حسابداران بخش عمومی در آینده و نقش و مسئولیت‌های آنـان در آینـده، پیش‌بینی می‌گردد.
نهایتا، شمایی کلی از آینده حسابداری در بخش عمومی با استفاده از روش تحلیل سناریو ترسیم می‌شود. از افراد درگیر در بخش عمومی اعم از اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، معاونین مالی در سال 1397 دعوت بعمل آمد و از میان انها 30 فرد بصورت خوشه‌ای انتخاب شدند و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی به تبادل نظر پرداختند و ماحصل برآیند کارگروه‌ها براساس روش‌های تحلیل خوشه‌ای و مقیاسی، 8 سناریوی محتمل می‌باشد که وضعیت پیشروی حرفه حسابداری در بخش عمومی را ترسیم می‌کند.
نتایج حاصل پژوهش، حاکی از این است که پیشران قوانین، اصلی‌ترین و موثرترین نقش را در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی ایفاد خواهد کرد که منجر به افزایش ریسک‌های قانونی و مسئولیت‌های حرفه حسابداران، گرایش به جذب و بکارگیری افراد متخصص در بخش عمومی در راستای ایفای مسئولیت پاسخگویی با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین خواهد افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future of Public Sector Accounting by Scenario Analysis

نویسندگان [English]

  • Heydar Mohammadzadeh Salteh 1
  • Alireza Leysi 2
1 Associated Professor of Accounting Department, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
2 Phd student of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
چکیده [English]

Future prediction has been one of the constant concerns of humankind. Today, with the advancement of knowledge it possible for humans to use the knowledge to design the path to the future of life.

The present study is a descriptive-analytic view looking at the design of probable state spaces in the future of the public accounting profession. The purpose of this research, adapted from the views of academic professors, researchers and professionals in the profession, is to look at the future of accounting in the public sector.

Finally, a general outline of the future of accounting in the public sector is drawn using the scenario analysis method. Invited people in the public sector, including university professors, researchers, financial assistants in 2018-2019, and 30 of them were selected by cluster, they exchanged views through the formation of specialized working groups, and the outcome of the workshops Based on cluster and scale analysis methods, there are 8 possible scenarios that outline the progression of the accounting profession in the public sector.

The results of the research indicate that the pioneer of laws will have the most important and influential role in the future of the accounting profession in the public sector, which will increase the legal risks and responsibilities of accountants profession, the tendency to attract and employ individuals Specialist in the public sector will be responsible for responding to the use of modern technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Public Sector Accounting
  • "Futurology
  • "Scenario analysis
  • " Proponents
  • "
خزایی،سعید (1394). دانشگاه آزاد برای آینده­پژوهی چه می­کند؟. روزنامه فرهیختگان، شماره 1797.
برایسون، ریچارد (1391). برنامه­ریزی استراتژیک، ترجمه دکتر مهدی خادمی. (چاپ دوم) انتشارات آریانا قلم.
طالب­نیا، قدرت الله؛ زارعی، بتول (1390). بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرآیند اصلاحات حسابداری دولتی در ایران از طریق مدل اقتضائی. مجله حسابداری مدیریت. سال چهارم. شماره نهم.
کردستانی، غلامرضا؛ رحیمیان، نظام الدین و شهرابی، شاهرخ (1395). شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی. مجله دانش حسابرسی. سال شانزدهم. شماره 65.
باباجانی، جعفر و عبدالخالق، خنکا (1396). شناسایی و تحلیل کلان روندهای موثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب و کارها با رویکرد آینده پژوهی. مجله حسابداری -سلامت. سال­ششم. شماره دوم. صص24-45.
باباجانـی، جعفـر و همـکاران (1391 ). پژوهشـی در مبانـی نظـری حسـابداری و گزارشـگری مالـی شـهرداری­ها. مرکـز مطالعـات و برنامه­ریـزی شـهرداری تهـران.
رضائی میرقائد، محسن؛ مبینی دهکردی، علی (1385). ایران آینده در افق چشم انداز. تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات.
دولانی، عباس و همکاران (1391). مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده­های کیفی. مدیریت سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. دوره 15. شماره 47.
الحسینی المدرسی، سید مهدی؛ رضائیان، مینا (1393). بررسی نقش آینده پژوهی در برنامه­ریزی استراتژیک. سویمن همایش ملی آینده پژوهی. 9 بهمن 1393. تهران.
رضائیان، علی و همکاران (1397). مدل­سازی و تحلیل سناریوهای آینده نظام بانکی در ایران. فصلنامه آینده پژوهی مدیریت. سال بیست و نهم. شماره 115.
Alan Bryman & Emma Bell (2003). Business Redearch Method Oxford.UK;Oxford University Press.
Mietzner (2009). Indonesia's 2009 elections: populism, dynasties and the consolidation of the party system ;Marcus Lowy Institute for International Policy.
Schoemaker, Paul J H (1995). Scenario planning: A tool for strategic thinking ;MIT Sloan Management Review; Winter 1995; 36, 2; ABI/INFORM Global pg. 25.
Reid and Zyglidopoulos (2004). Causes and consequences of the lack of strategic foresight in the decisions of multinational enterprises to enter China; Article in Futures 36(2):237-252 · March 2004 with 249 Reads DOI: 10.1016/S0016-3287(03)00150-2.