دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، خرداد 1396، صفحه 1-106 
گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز

صفحه 9-18

سید رحمت‌الله اکرمی؛ علی فعال قیومی؛ محمدحسین قدیریان آرانی