دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، آذر 1395، صفحه 9-88 
مدیریت عملکرد، چالش های فراروی و تئوری پیچیدگی

صفحه 49-58

مهرداد قنبری؛ قدرت اله حیدری نژاد؛ کاوه پرندین


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی

صفحه 69-80

غلامرضا کردستانی؛ حسین پارسیان؛ فرشاد جمشیدی کلانتری