بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

وجود ضوابط معتبر برای اطمینان از کیفیت مطلوب گزارش های مالی یکی از مهم ترین پایه های نظام پاسخگویی بخش دولتی است و استانداردهای حسابداری هسته اصلی این ضوابط را تشکیل می دهند.
این پژوهش با هدف مطابقت ویژگی های کیفی گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی صورت می گیرد.
جامعه آماری شامل 104 نفر از مدیران مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و کارشناسان مرتبط بودجه وزارت بهداشت است. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین متغیر ها وآزمون میانگین یک جامعه و آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیه ها می باشد. یافته ها بیانگر آن است که ویژگی های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد.
دانشگاه های علوم پزشکی، با اندک تغییرات و بازنگری در نحوه ارائه صورت های مالی و گزارشگری خود می توانند با استانداردهای حسابداری بخش عمومی همسو شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality based on Public Sector Accounting Standards for Information Presentation

نویسندگان [English]

 • D. Moeiniyan 1
 • zahra pourzamani 2
1 M.A. in Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Valid regulations to ensure high quality of financial reporting is considered as one of the most important pillars of accountability in public sector and accounting standards will form the core of these regulations.
This study aimed to match the qualitative characteristics of financial reporting in medical universities across the country in terms of providing information to the accounting standards in public sector.
The population composed 104 financial executives and fund of medical universities and experts of Ministry of Health. The data collected through questionnaires and then were analyzed through Excel and SPSS software. Statistical methods used including Kolmogrov-Smirnov test for normality survey data, Spearman correlation coefficient to analyze the relationship between variables and the mean population test and binomial test is to check the hypotheses.
The findings indicate that the qualitative characteristics of financial reporting information provided in medical universities are matched to the public sector accounting standards in terms of providing information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qualitative Characteristics of Information
 • Accountability
 • Public Sector Accounting Standards
 • آقایی، محمدعلی؛ انواری رستمی، علی اصغر؛ احمدیان، وحید؛ منتظری، قاسم. (1392). ”رتبه بندی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس دیدگاه تهیه کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان صورت های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)“. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 38(11)، 1-27.
 • ابوالحلاج، مسعود. (1389). تغییر مبانی نظام مالی بخش عمومی (گام اول: تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی). تهران: انتشارات سرنوشت سازان.
 • اعتمادی، حسین؛ باباجانی، جعفر؛ آذر، عادل؛ دیانتی، زهرا. (1388). ” تأثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران“. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 15، 59-85.
 • باباجانی، جعفر. (1385). ”ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران“ پیک نور، 5(4).
 • برزو زاده، محسن. (1393). ”تحلیلی نظری پیرامون نظام مالی ایران“. دوماهنامه حسابرس، 16(71).
 • بزرگ اصل، موسی. (1393). مجموعه مقالات دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی (دیباچه) (چاپ اول). وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 • ثقفی، علی. (1392). نظریه های حسابداری (جلد اول). انتشارات انجمن حسابداری ایران.
 • شمس، مهناز. (1393). ”اهمیت گزارشگری مالی به موقع در بخش عمومی“. دوماهنامه حسابرس، 71، 104.
 • کردستانی، غلامرضا؛ نصیری، محمد. (1388). ”کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی در بخش عمومی“. حسابدار،  25(209)، 58-65.
 • کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی. (1393). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری بخش عمومی (چاپ سوم). سازمان حسابرسی.
 • مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (اهداف گزارشگری مالی)، سایت سازمان حسابرسی http://www.audit.org.ir.
 • مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (ویژگی های کیفی)، سایت سازمان حسابرسی  http://www.audit.org.ir.
 • موسوی شیری، سید محمود؛ صادقی، محمدحسین. (پاییز و زمستان، 1393). ”ویژگی های کیفی گزارش های مالی تهیه شده بر اساس مبنای حسابداری تعهدی در مقابل مینای نقدی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور“. دوفصلنامه حسابداری دولتی، 1(1)، 29-38.
 • مهدوی، غلامحسین؛ جمالیان پور، مظفر. (1389). ”بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. مجله پژوهش های حسابداری مالی، 4(6)، 108-89.
 • مهدوی، غلامحسین؛ ماهر، هادی. (1391). ”بررسی نگرش مدیران نسبت به کیفیت گزارش های مالی ارائه شده (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس)“. فصلنامه حسابداری سلامت ، 1(3)، 78-96.
 • وکیلی فرد، حمید رضا؛ رستمی، وهاب. (1389). ”تحلیل دامنه شکاف عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای حرفه، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی“. مجله حسابداری مدیریت، 3(6)، 39-25.

 

 • Bergmann, A. (2009). Public sector financial management. Governmental Accounting Standards Setting committee.
 • Governmental Accounting Standards Board. (2011). “The Timeliness of Financial Reporting by State and Local Governments compared with the Needs of Users”. 401 Merritt 7, P.O. Box 5116 , Norwalk, CT 06856-5116, March 2011, www.gasb.org.
 • Mariana, I. & Nicoleta, E. (2012). “IPSAS and the Application of These Standardsin the Romania”. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 62,  35-39.
 • McPhee, I. (2006). “How Accrual Accounting Enhances Governance and accountability”. CPA Australian Public Sector Finance and Management Vonference. Available at: http://www.anao.gov.au/media/uploads/documents/financial-management-in-the-public-sector2.pdf.
 • Talebrinka, O.J. & Sacco, J.F.  (2007). “Rationalization of Financial Statemant Fraud Government: An Austrain perspevtive”. Critical Perspevtives on Accounting, 4(18),  489-507.
 • Tiron-Todor, A. & Mutiu, A. (2005). “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector”. Studia Universitatis Babes Bolyai Oeconomica1990,  Available at SSRN: http//ssrn.com/abstract=906813.