دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، اسفند 1397، صفحه 9-98 

مقاله پژوهشی

بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

صفحه 9-20

10.30473/gaa.2019.36822.1160

ساسان مهرانی؛ سید رحمت اله اکرمی؛ هادی خدابخشی؛ مهرداد جباری


نقش وابستگی به دولت در تحلیل کارایی و شفافیت شرکت

صفحه 69-84

10.30473/gaa.2019.41466.1220

حمید رضا قاسمی؛ ابوذر زحمتکش؛ علی فیاض؛ محبوبه مرتضوی