دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، اسفند 1396، صفحه 9-108 

مقاله پژوهشی

تبیین گزارشگری سیاست‌های پولی و مالی در بخش عمومی 25 سال اخیر و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران

صفحه 9-22

مهدی یعقوبی؛ علیرضا مرادی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری