تأثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر تصمیم گیری و پاسخگویی مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصمیم گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. به موجب ماده 49 و بند ”ب“ ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی (نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی) موظف شده است.
گزارشات حاصل از اجرای همزمانی از طریق نرم‌افزار و گزارشات قبل از همزمانی میان 68 نفر از مدیران و کارشناسان مالی قرار گرفت. تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج تحقیق ضمن تأیید فرضیه ها نشان داد استقرار یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه (ERP) در اصلاح نظام حسابداری مدیریت مالی و قیمت تمام شده و بودجه‌ریزی می تواند نقش بسزایی‌ در تصمیم گیری مدیران داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Simultaneous Implementation of Accrual Accounting and Activity-Based Costing (ABC) on Decisions Made and Accountability by Managers at Tehran University of Medical Science

نویسندگان [English]

 • mahdi gheidi 1
 • Aziz Gord 2
1 M.A. in Accounting, Payamnoor University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

This research explains the impact of simultaneous implementation of accrual accounting and activity-based costing, on decisions made by managers at Tehran university of medical science. According to Article 49 and Section B of Article 88 of the Law of the Fourth Development Plan, the Ministry of Health and Medical Education, in order to continuously improve the quality of health services and optimally use the health facilities of the country, to improve the processes and structure of economic management (accounting system Performanc based payments, and operational budgeting).
The reports resulted from software's simultaneous implementation and the reports before that (accrual accounting and ABC) were reviewed by 68 financial managers and experts. The survey was taken through T-student statistic test. Its result, while emphasizing on theories, showed that one seamless, integrated system Enterprise Resource Planning (ERP) in accounting, financial management, costing and budgeting can play a crucial role in decisions made by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Accounting
 • Activity-Based Costing
 • Activity-Based Management
 • Operational Budgeting
 • آذین فر، کاوه. (بهار، 1385). ”هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت.“ فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، 40-32.
 • اعتمادی، حسین. (1383). ”قیمت تمام شده خدمات قابل ارائه در دانشگاه تربیت مدرس“. طرح تحقیقاتی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • باغومیان، رافیک. (1384). ”کاربرد هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مؤسسات آموزش عالی“. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، 1(3)، 31-24.
 • رئوفی، تکتم. (1386). ”پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در دانشکده های علوم اجتماعی و علوم پایه دانشگاه الزهرا(س)“. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه الزهرا(س).
 • رجبی ، احمد. (تابستان، 1390). ”هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) نگرشی نوین جهت محاسبه بهای تمام شده آموزش رشته های گروه پزشکی (مطالعه موردی:  دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، فسا و یزد)“. بررسی های حسابداری و حسابرسی.
 • قارون، معصومه. (1385). ”طراحی الگوی هزینه سرانه دانشجویی“. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، گزارش نهایی طرح پژوهشی.
 • نمازی، محمد. (زمستان، 1377). ”بررسی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن“. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 7(26،27)، 71-106.

 

 • Alejandre, N. (2000). Utilizing an Activity Based Costing approach for estimating the costs of college and university academic programs. A dissertation submitted to the faculty of Baylor university in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of education.
 • Ernest, A. & Young, U. (1998). “Issues Report on Costing Within Australian Higher Education Institution”. Proud Sponsor of the Australian Olympic team.
 • Hermiston , J. (1999). “A Guide to Building on Educational Costing Model”. Eighth Annual Conference of Canadian Institutional Research and Planning Association , October
 • Manoj, A. & Sahay, B.S. & Subhoshish, S. (2005). “Activity-Based Cost Management Practices in India”. An Empirical Study, 1(32), 123-152