بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین.

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین.

3 کارشناس ارشد آمار و ریاضیات، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد مشارکتی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی در بخش عمومی پرداخته شد. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در برابر استفاده از منابع سازمان فراهم می سازد. این پژوهش از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده و برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و از نوع تحلیل عاملی تأییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیرساخت های موجود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی مالی در بخش عمومی تأثیری ندارد، در صورتی که تأثیر منفی بر پاسخگویی عملیاتی دارد. استقرار زیرساخت های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و به کارگیری رویکرد مشارکتی در امر بودجه ریزی موجب ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت در بخش عمومی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance-Based Budgeting and Accountability in Public Sector

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Kordestani 1
 • hossein Parsian 2
 • Farshad Jamshidi kalantari 3
1 Associate Professor, Accounting Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 PhD. Student of Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 M.A. in Statistics and Mathematics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this study, the impact of participatory approach in performance-based budgeting (PBB) on accountability in the public sector was investigated. The performance-based budgeting provides a basis for more accountability in resources usage. This research is an applied survey. The statistical population of the study was Iranian experts and managers of management and planning organization (MPO) which 80 people were selected with using simple random sampling method. Measurement tool was a questionnaire. For hypothesis test, the SEM (Structural Equation Modeling) of Confirmatory Factor Analysis (CFA) with Partial Least Squares (PLS) method by Smart-PLS software was conducted. The result indicates that the existing of performance-based budgeting infrastructure in the public sector does not affect the financial accountability, while it has a negative impact on the operational accountability. The establishment of the infrastructure performanc based budgeting and team working approach in budgeting process would lead to improvement of government accountability in the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance-Based Budgeting (PBB)
 • Accountability
 • Management and Planning Organization (MPO)
 • امیر اصلانی، حامی. (1379). ”به سوی دستیابی به یک چارچوب نوین“. تهران، حسابرس، 7(2)، 62-54.
 • باباجانی، جعفر. (اردیبهشت، 1387). ”نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی“. دومین کنفرانس بین المللی کشور.
 • باباجانی، جعفر. (1388). حسابداری و مسؤولیت پاسخگویی در بخش عمومی(چاپ اول). تهران: ترمه.
 • باباجانی، جعفر. (1388). ”تحلیل مبانی نظری و قانونی رویکرد جدید بودجه ریزی سال 1387 از منظر مسؤولیت پاسخگویی“. حسابدار، 22(194)، 17-3.
 • حسن آبادی، محمد؛ نجار صراف، علیرضا. (1384). ”مفاهیم و ادبیات نظام های بودجه ریزی عملیاتی (جزوه آموزشی)“. سمینار یک روزه.
 • خدامی پور، احمد؛ زینالی، مهدی. (1386). ”سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تأثیر آن بر عملکرد و مسؤولیت پاسخگویی دولت“، حسابرس، 9(37)، 60-56.
 • صباغ کرمانی، مجید؛ باسخا، مهدی. (1388). ”نقش حکمرانی خوب در بهبود هزینه های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی“. تحقیقات اقتصادی، 44(86)، 130-109.
 • قدیم پور، جواد؛ طریقی، علی. (1388). ”بودجه ریزی عملیاتی و رابطه آن با حسابرسی عملیاتی“. دانش حسابرسی، 8(28)، 68-59.
 • قلی پور، رحمت اله؛ طهماسبی آشتیانی، مجتبی. (1385). ”تحلیل رابطه پاسخگویی عمومی و برون سپاری در سازمان های عمومی، مطالعه موردی“. فرهنگ مدیریت، 12، 149-113.
 • کردستانی، غلامرضا؛ بختیاری، مسعود؛ رحیم پور، محمد. (1389). ”بررسی مزایای به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی“. دانش حسابرسی، 10(2)، 108-95.
 • نیلی، مسعود. (1385). ”مشکلات محتوایی و ساختاری بودجه“. صنعت و توسعه، 4.
 • هومن، حیدرعلی. (1391). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (چاپ پنجم). تهران: انتشارات سمت.

 

 • Andrew, M. (2006). “Beyond best practice and basic first in adopting performance budgeting reform”. Public Administration and Development, 26(2), 147-161.
 • Arellano-Gault, D. & Gil-Garci, J. R. (2004). “A public management policy and accountability in Latin America: Performance-oriented budgeting in Colombia, Mexico, and Venezuela (1994-2000)”. International Public Management Journal, 7(1), 49-71.
 • Davari, A. & Rezazadeh, A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS. Tehran: Jahad University, 215-224.
 • Diamond, J. (2002). “Performance budgeting is accrual accounting required?”. IMF working paper, 1-30.
 • Fornell, C. & Larcker, DF. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables an measurement error”. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50
 • Hair, Jr., Hult GTM, JF., Ringle, C. & Sarsted, M. (2013). “A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)”. Thousand Oaks: SAGE, 32-6, http://www.sagepub.com/books/Book237345.
 • Jafari Samimi, A. & Mohammadi, R. (2011). “Measuring customer satisfaction index (CSI) in iranian tile industry using PLS path modeling technique”. Middle-East Journal of Scientific Research, 8(1): 141-149.
 • Jordan, M. & Hackbart, M. (2005). “The goals and implementation success of state performance-based budgeting”. Journal of Public Budgeting Accounting and financial Management, 17(4), 471-487.
 • Kong, D. (2005). “Performance-based budgeting: The U.S. experience”. Public Organization Review: A Global Journal, 5, 91-107.
 • Lu, Yi., Willoughby, K. & Arnett, S. (2011). “Performance budgeting in the American States, What’s law got to do with it?”. State and Local Government Review, 43(2), 79-94.
 • McGill, R. (2001). “Performance budgeting”. The International Journal of Public Sector Management, 14(5), 376-390.
 • McNab, R. M., & Melese, F. (2003). “Implementing the GPRA: Examining the prospects for performance budgeting in the federal government”. Public Budgeting & Finance, 23(2), 73-95.
 • Melkers, J. & Willoughby, K. (2000). “Implementing PBB: Conflicting views of success”, Public Budgeting and Finance, 20(1), 105-120.
 • Melkers, J.E. & Willoughby, K.G. (2001). “Budgeters' views of state performance-budgeting systems: Distinctions across branches”. Public Administration Review, 61(1), 54-64.
 • Miller, G.J., Hildreth, B.W. & Rabin, J. (2001). Performance-Based Budgeting. Boulder, CO: Westview Press.
 • Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
 • Redburn, F., Stevens, J., Shea, R. & Buss, T.F. (2008). “Performance management and budgeting: How government can learn from experience”. M.E. Sharpe, Inc. Review, 30(3), 351-368.
 • Schick, A. (2007). “Performance budgeting and accrual budgeting: Decision rules or analytic tools?” OECD Journal on Budgeting, 7(2), 109-138.
 • Shah, A., Shen, C. (2007). “A primer on performance budgeting In A. Shah (Ed.)”. Budgeting and budgetary institutions, The World Bank.
 • Tenenhaus, M., Vinzi, V.E., Chatalin, Y.M. & Lauro, C. (2005). “PLS path modeling”. Computational Statistics & Data Analysis, 48(1), 159-205.
 • Wang, X. (1999). “Conditions to implement outcome-oriented performance budgeting: Some empirical Evidence”. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 11(4), 533-552.
 • Wildavsky, A. (1964). “Political implications of budgetary reform”. Public Administration Review, 21(4), 183-190.
 • Young, R.D. (2003). “Performance Based Budgeting Systems, public policy and practice”. An Electronic journal devoted to Governance a public policy in South Carolina, 2(2), 1-24.