با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
شناسایی اهداف و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران

احسان محبی؛ جعفر باباجانی؛ جواد سلیمی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66256.1626

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: شرکت‌های برق منطقه‌ای سازمان‌هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت‌های محول شده دنبال می‌کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه‌ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی این ...  بیشتر

حسابداری دولتی
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و شبکه سازی مدیران مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی عملکرد مالی سازمان های بهداشت و درمان

محمد هادی حسینی سارانی؛ مهدی دسینه؛ حمید رستمی جاز

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.68594.1668

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: یکی از نیازهای مدیریتی سازمان‌های بهداشت و درمان کشور برای تصمیم‌گیری بهینه و به‌موقع، اطلاعات مالی با کیفیت است. بر همین اساس، این پژوهش به دنبال مطالعه آثار شبکه‌سازی مدیران مالی بیمارستان‌ها بر کیفیت گزارشگری مالی آنها با در نظر گرفتن نقش عملکرد مالی است. روش پژوهش: این پژوهش به‌صورت مقطعی و با به‌کارگیری ...  بیشتر

ارایه مدل شفافیت مالی در شهرداری

سمیه حسینی عقدایی؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ حسین پناهیان

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1400، ، صفحه 195-212

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.59613.1494

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری و ارگان‌های عمومی غیردولتی‌ می‌باشد.روش پژوهش: با روش تحلیل ‌محتوا به بررسی متون و پژوهش‌های قبلی پرداخته شد و ‌مؤلفه‌های ‌مؤثر بر شفافیت استخراج گردید، در ادامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مذکور مورد پایش قرار ...  بیشتر

ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و خوانایی گزارش‌های مالی در شرکت‌های دولتی

علیرضا کیان؛ محسن فقیه؛ مژگان امیری

دوره 7، شماره 1 ، بهمن 1399، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.56327.1433

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل مهم برای دستیابی به اطلاعات قابل‌فهم این است که شخص هنگام مطالعه بتواند آن را به‌ درستی بخواند و اطلاعات آن را به‌راحتی پردازش کند. این قابلیت در مبانی نظری دهه اخیر، با عنوان خوانایی یاد می‌شود. خوانایی گزارش‌های مالی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران است. از سوی دیگر، محافظه‌کاری ...  بیشتر

بررسی ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه

رضا جامعی؛ فایزه رضایی یمین؛ ابراهیم ابراهیمی

دوره 2، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 69-80

چکیده
  پژوهش حاضر به ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه می پردازد. از دیرباز نقش مسؤولیت پاسخگویی به عنوان یکی از مسؤولیت های اساسی دولت ها مورد پذیرش قرار گرفته، به همین خاطر فراهم آوردن شرایط و چگونگی ایفای مسؤولیت پاسخگویی در دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ...  بیشتر