داوران سال 1400

نام داور

رشته تخصصی

سمت / سازمان

publons

عبداله آزاد

حسابرسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمدعلی آقایی

بازار سرمایه

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

آرزو آقایی چادگانی

بازار سرمایه، حسابرسی

هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

 

افشین نخبه فلاح

حسابداری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

ابراهیم ابراهیمی

حسابداری

تهران شهرک غرب بلوار دریا پ 240 ط 2

 

مهدی ابراهیمی میمند

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

 

مینا ابوحمزه

حسابداری

استادیار حسابداری

 

حمیده اثنی عشری

بازار سرمایه

استادیار حسابداری  دانشگا ه شهید بهشتی

 

مصطفی احمد خان بیگی

حسابداری

استادیار حسابداری  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

طه احمدزاده

حسابرسی

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوری

 

شیما احمدی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری

 

وحید احمدیان

حسابداری

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

 

علی اکبر اربابیان

حسابداری

استادیار حسابداری

 

هدی اسکندر

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه خوارزمی

 

حسین اسلامی مفیدآبادی

مدیریت مالی

استادیار گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

https://publons.com/researcher/4053627/hossein-eslami-mofid-abadi/

غریبه اسماعیلی کیا

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه ایلام

 

عباس افلاطونی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

مریم اقبال

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد/دانشگاه غیر دولتی خیام

 

میلاد امامقلی پور

حسابرسی

استادیار حسابداری

 

محمد امری اسرمی

حسابداری

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

 

اکبر امینی مهر

حسابرسی

استادیار حسابداری

 

مصطفی ایزدپور

حسابداری

استادیار حسابداری

 

ناصر ایزدی نیا

حسابداری

دانشیار حسابداری

 

محمد ایمانی برندق

حسابداری

استادیار حسابداری زنجان دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری و مدیریت

 

فاطمه بابائی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

یونس بادآور نهندی

بازار سرمایه

دانشیار حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

سوسن باستانی

جامعه شناسی

استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3031185/susan-bastani/

احمد بدری

حسابداری

استادیار حسابداری

 

آمنه بذرافشان

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه مشهد

https://publons.com/researcher/1416233/ameneh-bazrafshan/

قدرت اله برزگر

بازار سرمایه

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

 

موسی بزرگ اصل

حسابداری

دانشیار حسابداری

 

نازنین بشیری منش

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

رحیم بنابی قدیم

حسابرسی

استادیار حسابداری دانشگاه چمران اهواز

 

بهمن بنی مهد

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

پریسا سادات بهبهانی نیا

حسابداری

استادیار دانشگاه الزهرا (س)

https://publons.com/researcher/3542648/parisa-saadat-behbahaninia/

سمیرا بهزادپور

حسابداری

استادیار حسابداری

 

علی بیات

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- گروه حسابداری و مالی

 

هانیه بیرامی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

کیومرث بیگلر

حسابداری

استادیار حسابداری

 

منا پارسایی

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

https://publons.com/researcher/4920768/mona-parsaei/

کاوه پرندین

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

امید پور حیدری

حسابداری

استاد حسابداری

 

زهرا پورزمانی

حسابداری

استاد حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

پرویز پیری

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه -گروه حسابداری

 

ال ناز تجویدی

حسابداری

استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

 

آرش تحریری

بازار سرمایه

استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه جامع امام حسین-گروه حسابداری

 

رضا جامعی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

ندا جعفری

حسابداری

استادیار حسابداری

 

فرزانه جلالی علی آبادی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

آرزو جلیلی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

آزیتا جهانشاد

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی

 

موسی جوانی قلندری

حسابداری

استادیار حسابداری

 

نجمه حاجیان

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه خاتم

 

حدیثه حاجی مرادخانی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

زهره حاجیها

حسابداری

استاد گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

رضوان حجازی

حسابداری

استاد دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/4038901/rezvan-hejazi/

یحیی حساس یگانه

حسابرسی

دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

 

شادی حسن زاده

حسابداری

دکتری حسابداری دانشگاه تهران

 

علی حسن زاده

حسابداری

استادیار حسابداری

 

الهام حسنی آذر

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه علم وفرهنگ

 

امیرحسین حسین پور

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

 

معصومه حسین زاده شهری

مدیریت

دانشیار مدیریت دانشگاه الزهرا

 

سید علی حسینی

بازار سرمایه

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

 

سمیه حسینی نیا

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

 

رضا حصار زاده

حسابداری

استادیار حسابداری گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

 

حمید حقیقت

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

منیژه حقیقی نسب

مدیریت

دانشیار مدیریت دانشگاه الزهرا

 

هانیه حکمت

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

https://publons.com/researcher/4282153/hanieh-hekmat/

الهام حمیدی

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری

 

نهاله حیاتی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

فرزانه حیدرپور

بازار سرمایه

دانشیار گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

 

مهدی حیدری

حسابداری

استادیار حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

 

حسن حیدری بالی

حسابداری

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

 

عبدالله خانی

حسابداری

دانشیار حسابداری گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

 

نجمه خدابخشی

حسابداری

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور شهربابک

 

ولی خدادادی

حسابداری

دانشیار حسابداری داشگاه چمران

 

احمد خدامی پور

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

آمنه خدیور

مدیریت

دانشیار مدیریت دانشگاه الزهرا

 

علی خسروی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

سید احمد خلیفه سلطانی

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

 

عبدالخالق خنکا

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه گنبد کاووس

 

شکراله خواجوی

حسابداری

استاد حسابداری شیراز-دانشکده اقتصاد-بخش حسابداری

 

رویا دارابی

حسابداری

دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

https://publons.com/researcher/4064240/roya-darabi

رضا داغانی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری تربیت مدرس

 

محمد مهدی دانا

بازار سرمایه

عضو هیات علمی  دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

مصطفی دری

بازار سرمایه

دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

 

محسن دستگیر

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری گروه حسابداری؛ دانشکده علوم انسانی و حقوق؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 

زهرا دیانتی دیلمی

حسابداری

دانشگاه خوارزمی

https://publons.com/researcher/4646031/zahra-dianati/

حبیب اله دهقان

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

 

صدیقه دوستیان

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه بجنورد

 

مریم دولو

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

زهرا دیانتی دیلمی

حسابداری

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

منیژه رامشه

حسابداری

استادیار حسابداری

 

مژگان رباط میلی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

خدیجه ربیعی

حسابداری

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

 

حلیمه رحمانی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

علی رحمانی

حسابداری

استاد تمام حسابداری دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3113088/ali-rahmani/

نظام الدین رحیمیان

حسابداری

استادیار حسابداری

 

هیوا رستگارمقدم

حسابداری

استادیار حسابداری

 

ندا رسولی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری

 

محسن رشیدی

 

استادیار گروه حسابداری دانشگاه لرستان- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی

 

یاسر رضائی پیته نوئی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

 

نرگس رضاپور

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

 

جواد رضازاده

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

مهدی رضایی

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری بوشهر-دانشگاه خلیج فارس

 

محسن رضایی شورکی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

 

فریدون رهنمای رودپشتی

حسابداری

استاد تمام گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

محمد جواد زارع بهنمیری

بازار سرمایه

استادیار حسابداری گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم

 

مجید زنجیردار

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

آناهیتا زندی

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری

 

محمدعلی ساری

حسابداری

استادیار حسابداری

 

محمدجواد ساعی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

فرشاد سبزعلی پور

حسابداری

استادیار حسابداری حسابداری، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، شهر ایلام، ایران

 

سحر سپاسی

مدیریت مالی

دانشیار مدیریت مالی. دانشگاه تربیت مدرس

 

محمدحسین ستایش

حسابداری مالی

استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1822092/mohammad-hossein-setayesh/

نرگس سرلک

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری

 

صبا سلاطی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

حمید سلیمانی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

سیده سمانه شاهرخی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

بهاره شفیع زاده

حسابداری

استادیار حسابداری

 

زهرا شمس

بازار سرمایه

استادیار حسابداری گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

 

شهاب الدین شمس

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه مازندران- گروه مدیریت

 

محمد جواد شیخ

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه شاهد

 

مهدی صالحی

حسابداری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمدحسین صفرزاده

حسابداری

دانشیارحسابداری

 

مهدی صفری گرایلی

حسابداری

دانشیار حسابداری/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرگز

 

ماندانا طاهری

حسابداری

استادیار حسابداری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

 

مسعود طاهری

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه اصفهان

 

مریم السادات طباطبائیان

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

زهره عارف منش

 

استادیار حسابداری دانشگاه یزد

 

ابراهیم عباسی

حسابداری مالی

استاد تمام مدیریت مالی دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3753812/ebrahim-abbasi/

سلام عبداله زاده

حسابرسی

استادیار حسابداری

 

ندا عبدالوند

مدیریت

دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا

 

مصطفی عبدی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

مهدی عرب صالحی

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد- گروه حسابداری

 

محمد عرب مازار یزدی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

مصطفی علوی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

محمد علی پور

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

 

امیر غفوریان شاگردی

بازار سرمایه، حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضاع

 

مسعود غلامزاده لداری

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه علامه

 

رضا غلامعلی پور

بازار سرمایه

استادیار حسابداری

 

رضا غلامی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

حسین فخاری

حسابداری

استاد حسابداری دانشگاه مازندران

 

حجت اله فرزانی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

زهرا فرهادی

بازار سرمایه

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

 

محمد فرهمند

حسابداری

استادیار حسابداری

 

داریوش فروغی

حسابداری

دانشیار حسابداری اصفهان-دانشگاه اصفهان-دانشکده علوم اداری و اقتصاد-گروه حسابداری

 

ستاره فصیحی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

محمد حسین قائمی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

مهسا قاسمی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

عباس قدرتی زوارم

بازار سرمایه

استادیارگروه حسابداری

 

مریم قدک فروشان

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 

رامین قربانی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

فاطمه قشقایی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

سمانه قوهستانی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

بهزاد کاردان

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد کاشانی پور

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

 

مرتضی کاظم پور

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری

 

توحید کاظمی

حسابداری

استادیار حسابداری

https://publons.com/researcher/3234708/tohid-kazemi/

غلامرضا کردستانی

حسابداری

استاد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

بهنام کرمشاهی

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

اصغر کرمی

حسابداری مدیریت، حسابرسی

عضو هیات علمی دانشگاه

 

راحله کلاته رحمانی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

عزیز گرد

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور تهران غرب

 

مریم گل محمدی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

حمیدرضا گنجی

حسابرسی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

https://publons.com/researcher/3741427/hamidreza-ganji/

محمود لاری دشت بیاض

حسابداری

دانشیار حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

زینب لطفی عاقل

حسابداری

استادیار حسابداری

 

راضیه ماه آورپور

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بهرام محسنی ملکی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه مازندران

 

غلامرضا محفوظی

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری دانشگاه گیلان

 

فخرالدین محمدرضایی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی، تهران

 

امیر محمدی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

حسن محمدی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری

 

مهناز محمودخانی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

نسیم محمودیان

حسابداری

استادیار حسابداری

 

آزاده مداحی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3561718/azadeh-maddahi/

جواد مرادی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

 

محسن مرادی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

محمد مرادی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه تهران

 

محمد مرفوع

حسابداری

استادیار حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه

 

شهناز مشایخ

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3808568/shahnaz-mashayekh/

بیتا مشایخی

بازار سرمایه

دانشیار حسابداری  دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1841848/bita-mashayekhi/

مهناز ملانظری

حسابداری مالی

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/2904138/mahnaz-molanazari/

مهدی مشکی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

پرستو مصطفایی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

جواد معصومی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

زهرا معصومی بیلندی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

محمود معین الدین

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران

 

اسفندیار ملکیان

حسابداری

استاد حسابداری دانشگاه مازندران

 

علیرضا ممتازیان

حسابداری

استادیار دانشگاه جهرم

 

وحید منتی

حسابرسی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

اعظم مهتدی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

غلامحسین مهدوی

حسابداری

استاد حسابداری دانشگاه شیراز

 

علیرضا مهرآذین

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری نیشابور

 

ساسان مهرانی

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

 

میر حسین موسوی

حسابداری

دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا

 

محمود موسوی شیری

حسابداری

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

فرهاد میربلوک

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری

 

ایرج میرحسینی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

 

احمد ناصری

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

امین ناظمی

حسابداری

استادیار حسابداری شیرا دانشگاه شیراز پردیس ارم دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی بخش حسابدرای

 

مهدی ناظمی اردکانی

بازار سرمایه

استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 

فرزانه نصیرزاده

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد

 

سپیده سادات نصیری

حسابداری

استادیار حسابداری

 

محمد نظری پور

حسابداری مدیریت

استادیار حسابداری دانشگاه کردستان - گروه حسابداری - محمد نظری پور

 

محمد نمازی

حسابداری

استاد حسابداری بخش حسابداری دانشگاه شیراز

 

محمد نوروزی

حسابداری

استادیار دانشگاه آزاد بابل

https://publons.com/researcher/2957023/mohammad-norouzi/

علی اکبر نونهال نهر

حسابرسی

استادیار حسابداری تبریز

 

زهرا نیکبخت

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

محمدرضا نیکبخت

حسابداری

استادیار حسابداری دانشکده مدیریت

 

مهدی نیک روش

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

 

جواد نیک کار

حسابداری

استادیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

سید عباس هاشمی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد- گروه حسابداری

 

محمدرضا وطن پرست

بازار سرمایه

استادیار حسابداری گروه حسابداری،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

 

سید حسام وقفی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

اعظم ولی زاده لاریجانی

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا

 

محمود یحیی زاده فر

بازار سرمایه

استادیار حسابداری دانشگاه مازندران

 

فرزانه یوسفی اصل

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه خاتم