با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
آسیب‌شناسی ارتقای حسابرسی داخلی در بخش عمومی: رهیافت داده‌بنیاد و رتبه‌بندی

سجاد محمدیاری؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66426.1631

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد آسیب شناسی حسابرسی داخلی در بخش عمومی ایران و رتبه‌بندی آسیب‌ها می‌باشد. از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای در دو مرحله کیفی و کمی استفاده شد. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان سعی گردید نقاط ضعف مبانی نظری موجود پوشش داده شود و آسیب‌های شناسایی شده به مرحله اقناع برسند. با استفاده از رویکرد ...  بیشتر

آینده پژوهی نظام مالیاتی در ایران: از منظر فرهنگی- اجتماعی

عین اله زمانی اسکندری؛ محمدرضا مهربان پور؛ آزیتا جهانشاد

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1400، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.57082.1442

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی پیشران‌های استراتژیک و آینده‌ساز در حوزه فرهنگی-اجتماعی نظام مالیاتی کشور است.روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس نوع داده، ترکیبی؛ بر اساس هدف، کاربردی و از منظر جمع‌آوری داده، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. پیشران‌های مؤثر بر نظام مالیاتی در حوزه فرهنگی- اجتماعی با استفاده از روش‌های ...  بیشتر