با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
آسیب‌شناسی ارتقای حسابرسی داخلی در بخش عمومی: رهیافت داده‌بنیاد و رتبه‌بندی

سجاد محمدیاری؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66426.1631

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد آسیب شناسی حسابرسی داخلی در بخش عمومی ایران و رتبه‌بندی آسیب‌ها می‌باشد. از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای در دو مرحله کیفی و کمی استفاده شد. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان سعی گردید نقاط ضعف مبانی نظری موجود پوشش داده شود و آسیب‌های شناسایی شده به مرحله اقناع برسند. با استفاده از رویکرد ...  بیشتر

بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات

داوود معینیان؛ زهرا پورزمانی

دوره 3، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 93-104

چکیده
  وجود ضوابط معتبر برای اطمینان از کیفیت مطلوب گزارش های مالی یکی از مهم ترین پایه های نظام پاسخگویی بخش دولتی است و استانداردهای حسابداری هسته اصلی این ضوابط را تشکیل می دهند. این پژوهش با هدف مطابقت ویژگی های کیفی گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی صورت می ...  بیشتر

موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی ایران

زهرا پورزمانی؛ محسن صدرمغانی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1393، ، صفحه 22-30

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی ایران در سال 1392 می باشد. فرضیه های اصلی پژوهش برمبنای مدل شه یعنی سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد. حجم جامعه آماری 312 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، پس از جمع آوری ...  بیشتر