شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه‌های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان‌های فارس و ‌کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

فساد مالی آثار و تبعات مخرب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد. مهمتر‌ین گام برای مقابله با این پدیده مخرب، شناسایی عوامل و انگیزه‌های ایجاد آن است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه‌های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان‌های فارس و کرمان است.
برای این منظور، تعداد 26 متغیر از طریق بررسی پیشینه و ادبیات موجود و همچنین با درنظر گرفتن شرایط محیطی و اقتصادی کشور انتخاب شد و به تأیید خبرگان امر رسید. برای شناسایی عوامل اثرگذار بر سطح فساد مالی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی تفاوت دیدگاه دو گروه پاسخ‌دهنده از آزمون t مستقل استفاده شد.
نتایج تحلیل عاملی بیانگر این است که هفت عامل اثرگذار بر فساد مالی عبارتند از: ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش‌های اخلاقی، ضعف ساختار اداری، ضعف نظام‌های کنترلی، ضعف نظام اقتصادی، ناکارامدی نظام حاکمیتی، ضعف‌های مقرراتی و نبود شایسته‌سالاری. مهمتر‌ین عامل اثرگذار بر سطح فساد مالی، ناکارایی نظام آموزشی و تضعیف ارزش‌های اخلاقی و متغیر نبود آموزش لازم، بیشترین اثر را بر این متغیر عاملی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing the Employee’s Corruption of Governmental Organizations Based on Court of Auditor’s Viewpoint of Fars and Kerman Provinces

نویسندگان [English]

 • issa karimipoor 1
 • Gholamhossein Mahdavi 2
1 PhD. student, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Professor ,Department of Accounting, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Corruption has wide destructive economic, social and cultural consequences. The most important step to prevent this destructive phenomenon, is assessing the causes and motives of its creation. The aim of this study is to identify factors influencing the employee’s corruption of governmental organizations based on Court of Auditor’s viewpoint.
In this regard, 26 variables was recognized through reviewing related literature as well as considering the environmental and economic conditions. Exploratory factor analysis is used to identify factors affecting the level of corruption. We also use t-test to examine the differences results between two groups.
The results of factor analysis showed that seven factors affecting financial corruption include: inefficient educational system and the weakness of ethical adherence, administrative structure weakness, control systems weakness, economic weakness, inefficiency of the government, regulatory weaknesses and lack of meritocracy. The most important factor affecting the level of financial corruption is the inefficient educational system and the weakness of ethical adherence, and the lack of necessary education has had the most effect on this factor.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • corruption
 • Governmental Organizations
 • Economical Factors
 • Political and Legal Factors
 • Social and Cultural Factors
 • پورغفاری، سیدرضا؛ افشارنیا، فرهاد؛ کرمی، غلامحسین؛ مهرورز، محمودرضا؛ شریفی، سعید. (1393). ”عوامل مؤثر بر فساد مالی از نگاه کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی استان خوزستان“. دانش ارزیابی، 6(20)، 47-33.
 • پوریانسب، امیر. (1392). ”ادراک فساد مالی“. مجله حسابدار، 264، 3-2.
 • جعفریه، زهراسادات؛ طاهرپور کلانتری، حبیب‌اله. (1394). ”شناسایی عوامل مؤثر بر پیشگیری از تمایل بر وقوع تخلفات مالی در سازمان امور مالیاتی کشور“. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 28(2)، 46-19.
 • خسروآبادی، طاهره؛ بنی‌مهد، بهمن. (1394). ”پیش‌بینی بی‌اخلاقی و فساد مالی با توجه به اعتماد اجتماعی‌در حرفه حسابرسی“.  فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،     10(4)، 53-45.
 • دادگر، حسن. (1382). ”رویکرد اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور“.  اقتصاد اسلامی، 11، 116-97.
 • رحیمی، امین‌حسین؛ خوئینی، غفور. (1395). ”بررسی عملی وضعیت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1390“. دانش حسابرسی، 62، 24-5.
 • رهنورد، فرج‌اله؛ طاهرپور کلانتری، حبیب‌اله؛ رشیدی، اعظم (1389). ”عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی“. پژوهشنامه‌ مدیریت اجرایی، سال دهم، 38، 51-35.
 • سامتی، مرتضی؛ شهنازی، روح اله؛ دهقان‌شبانی، زهرا. (1385). ”بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی“. مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران، 28، 110-89.
 • شقاقی شهری، وحید؛ واحدرسولی، شیرین؛ طیاری، مریم (1395). ”اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی“. فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 4(14)، 90-67.
 • عباسی، ابراهیم؛ بیت‌عفری، سعید. (1395). ”تاثیر اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات دستگاه‌های اجرایی“. دانش حسابرسی، 62، 25-44.
 • فاضلی، مهدی؛ گرد، عزیز؛ پرندین، کاوه. (1393). ”ارزیابی تأثیر سلامت نظام اداری بر تمکین مالیاتی ‫مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران“. دوفصلنامه حسابداری دولتی، 1(1)، 62-51.
 • مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. (1391). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS (چاپ هفتم). تهران: انتشارات کتاب نو.
 • هشی، عباس. (1393). ”بررسی دلایل بروز فساد مالی و تقلب در اقتصاد ایران“.  اقتصاد کلان، 49(50)، 83-82.

 

 • Anderson, C. & Tverdova, Y.V. (2003). “Corruption, Political Allegiance and Attitudes Toward Government in Contemporary Democracies”. American Journal of Political Science, 47, 91-109.
 • Ata, A. & Arvas, M.A. (2011). “Determinants of Economic Corruption: A Cross-Country Data Analysis”. International Journal of Business and Social Science, 2(13), 161-169.
 • Barkemeyer, R., Preuss, L. & Lee, L. (2015). “Corporate Reporting on Corruption: An International Comparison”. Accounting Forum, 39, 349-365.
 • Collins, J.D., Uhlenbruck, K. & Rodriguez, P. (2009). “Why Firms Engage in Corruption: A Top Management Perspective”. Journal of Business Ethics, 87, 89-108.
 • Del Monte, A. & Papagni, E. (2007). “The Determinants of Corruption in Italy: Regional Panel Data Analysis”. European Journal of Political Economy, 23, 379-396.
 • Dong, B. & Torgler, B. (2013). “Causes of Corruption: Evidence from China”. China Economic Review, 26, 152-169.
 • Goel, R.K. & Nelson, M.A. (2010). “Causes of Corruption: History, Geography and Government”. Journal of Policy Modeling, 32, 433–447.
 • Gupta, S., Davoodi, H. & Alonso-Terme, R. (2002). “Does Corruption affect Income Inequality and Poverty?”. Economics of Governance, 3, 23-45.
 • Houqe, M.N. & Monem, R.M. (2016). “IFRS Adoption, Extent of Disclosure, and Perceived Corruption: A Cross-Country Study”. The International Journal of Accounting, 51, 363-378.
 • Iwasaki, I. & Suzuki, T. (2012). “The Determinants of Corruption in Transition Economies”. Economics Letters, 114, 54-60.
 • Jain, P.K., Kuvvet, E. & Paganoc M.S. (2017). “Corruption’s Impact on Foreign Portfolio Investment”. International Business Review, 26, 23-35.
 • Liu, X. (2016). “Corruption Culture and Corporate Misconduct”. Journal of Financial Economics, 122, 307-327.
 • Locatelli, G., Mariani, G., Sainati, T. & Greco, M. (2016). “Corruption in Public Projects and Megaprojects: There is an Elephant in the Room!”. International Journal of Project Management, Article in Press.
 • Mauro, P. (1995). “Corruption and Growth”. Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.
 • Mauro, P. (1997). “Corruption and the Composition of Government Expenditure”. Public Economics, 69, 263-279.
 • Pellegrini, L. & Gerlagh, R. (2008). “Causes of Corruption: A Survey of Cross-Country Analyses and Extended Results”. Economic Government, 9, 245-263.
 • Treisman, D. (2000). “The Causes of Corruption: A Cross-National Study”. Journal of Public Economics, 76, 399-457.