دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 9-92 
بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی

صفحه 83-92

مهدی مهدی خو؛ مریم محمود ترابی؛ محسن ختن لو