بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری(مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی تهران)

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

2 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه خوارزمی تهران،

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم (مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی تهران) است. روش پژوهش تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان امور مالی دانشگاه خوارزمی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده­ها، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ­لیکرت استفاده شد. از روش­های آمار توصیفی شامل میانگین، درصد و فراوانی و آمار استنباطی همچون آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت تعیین وضعیت نرمال بودن داده‌ها، آزمون خی– دو و همچنین آزمون تی استیودنت و نیز از نرم افزار spss به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده گردید. یافته­های تحقیق حاکی از آن بود که حسابداری تعهدی باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی می شود. یافته­ها نشان داد که حسابداری تعهدی تاثیر معناداری بر شفافیت گزارشگری ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی – استیودنت نشان داد که حسابداری تعهدی بر تعیین بهای تمام شده خدمات در دانشگاه خوارزمی مؤثر است. سرانجام، با توجه به ادبیات مربوطه و نتایج حاصل از پژوهش راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و به کارگیری حسابداری تعهدی و همچنین مسئولیت پاسخگویی و به طور کلی متغیرهای پژوهش در دانشگاههای مختلف وزارت علوم  ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Basis of Accrual Accounting Usefulness in Reporting Transparency and Improving Responsibility in the Universities Affiliatet to Ministry of Science, Research and Technology (A Case Study: Kharazmi University)

نویسندگان [English]

 • akbar aminimehr 1
 • Rezvan Hejazi 2
 • Ziaedin shahim pormehr 3
1 Assistant Professor, Accounting Department, Payam Noor University, Iran
2 Professor, Accounting Department, Alzahra University, Iran
3 MS.in Accounting, Tehran Kharazmi University, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the efficiency of accrual accounting on transparency of reporting & accountability of the universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. (A case study of Tehran Kharazmi University).  Analytical methodology (A practical one) is applied. The population includes all financial employees of the Kharazmi University, who were examined by a simpler random sampling method. To collect data, a questionnaire containing 30 questions, was used. The descriptive statistics including: average, percentage and frequency were used. And the inferential statistical techniques such as Kolmogorov-smirnov test, X2 test, and also T-student test were used to determine the normality of the data. And the SPSS software was used to analyze the collected data. The finding indicates that accrual accounting promotes the public sector accountability. Results showed that accrual accounting has no significant effects on the transparency of reporting. Also the T-student test results showed that accrual accounting affects the cost of services in Kharazmi University.
Finally, according to the respective literature and the results of  the research, some strategies were presented to improve the situation, implementation of accrual according and accountability and in general research variables in universities affiliated to the Ministry Science, Research, and Technology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Accounting
 • Transparency Reporting
 • Making Decision and Accountability
 • باباجانی، جعفر. (1383). ”ارزیابی ظرفیت مسؤولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری دولت جمهوری اسلامی ایران“. مجله مطالعات حسابداری، 6، 54-26.
 • باباجانی، جعفر. (1385). حسابداری و کنترل های مالی دولتی. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • بجنوردی، حسین. (1379). ”بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • صبوری، مصطفی. (1386). ”شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی“. فصلنامه حسابرس، 37، 55-50.
 • حسینی عراقی، سید حسین؛ آقالو، یحیی. (1387). حسابداری دولتی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات دانشکده علوم اقتصادی.
 • طریقی، علی. )1388). ”ارزیابی مزایای اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • گرد، عزیز. (1393). شفاف‌سازی حساب‌ها در مبنای حسابداری تعهدی،چاپ اول.

 

 • Christianes, J. & Reyniers, B. (2009). “Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Information Systems: A Comparative Study”. Working Paper, Ghent University, Belgium.
 • Hillman, N. & Collony, C. (2011). “Accruals Accounting in the Public Sector, A  Road  Not  Always Taken”. Management Accounting Research, 22(1), 36-45.
 • Nesbakk, L. G. (2011). “Accrual     Accounting Representations in the Public Sector: A Case of Autopoiesis”. Critical Perspectives on Accounting,  22(3), 247-258.
 • Robinson, M. (2009). “Accrual Budgeting and Fiscal Policy, IMF”. Working Paper Fiscal Affairs Department.
 • Tudor, T. (2008). “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector”. Available at: www.ssrn.com.