دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، خرداد 1395، صفحه 9-96 

مقاله پژوهشی

ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و محافظه کاری در شرکت های تولیدی دولتی

صفحه 37-46

مریم کاهانی؛ مهدی صالحی؛ کیانا حمیدپور