مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

چکیده

شهرداری ها برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده و نظام بودجه ریزی برنامه ای استفاده می نمایند. در سال های اخیر تلاش هایی در جهت تغییر سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به مبنای تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها انجام گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی می باشد که شامل 153 نفر از مدیران و کارشناسان امور مالی شهرداری های استان فارس در سال 1393 است. اطلاعات پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه 25 سؤالی از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن و ماتریس همبستگی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین متغییر های درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی های ثبت شده در حسابداری تعهدی با بودجه ریزی  برنامه ای مغایرت اساسی وجود دارد. با توجه به اینکه اساس بودجه ریزی برنامه ای، مبنای نقدی حسابداری می باشد لذا شهرداری ها در جهت بهبود گزارشگری و مسؤولیت پاسخگویی مدیران ناگزیر به اجرای حسابداری تعهدی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی می باشند. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accrual Accounting Compliance Problems with Program Budgeting in Municipalities

نویسندگان [English]

 • Akbar Amini Mehr 1
 • Abdolkarim Moghadam 1
 • Sareh Bastani Jahromi 2
1 Assistant Professor, Accounting Department, Payam Noor University, Iran.
2 M.A. student in Accounting, Payam Noor University, Iran.
چکیده [English]

In municipalities has used the adjusted cash basis and program budgeting in financial reporting. Lots of efforts in last decade have taken place to deploy accrual accounting in municipalities reporting systems. The present study investigates accrual accounting compliance problems with program budgeting in municipalities. Our sample includes 153 financial managers and experts in municipalities of Iran in 2014. Research data have been collected by means of questionnaire containing 25 proposition of 5-item Likert scale. Descriptive Kolmogorov and Smirnov tests were used to access the normality of data distribution, and also Spearman correlation coefficient and Friedman's analysis of variance and Regression analysis were used. Results of data analyses showed that there is basic conflict between variable income, costs, assets and debt in accrual accounting and program budgeting. Because of budget planning is basis cash accounting therefore Municipalities to improve reporting and  Responsibility for the accountability of managers forced to implement accrual accounting and performance budget.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Accounting
 • Budgeting
 • Program Budgeting
 • municipalities
 • آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (1387). آمار و کاربردهای آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
 • باباجانی، جعفر. (1388). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها (جلد اول). مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
 • باباجانی، جعفر. (1391). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها، جلد دوم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
 • بجنوردی، حسین. (1379). ”بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی“. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • کارگروه تدوین نظام مالی. (1389). ”هدف ها و ویژگی های حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها“. بیانیه مفهومی 1، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
 • ریاحی نسب، ناصر. (1386). ”ارزیابی به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها“. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • مولانیا، حمید. (1389). ”بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسؤولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران“. پایان نامه کارشناسی ارشد. 
 • Barrett, P. (February, 1993). “Managing in an Accrual Accounting Environment”. Paper Presented to RIPA. Conference Canberra.
 • McPhee, I. (August, 2006). “Financial Management in the Public Sector: How Accrual Accounting Enhances Governance and Accountability”. CPA Australia Public Sector Finance and Management Conference.
 • Robinson, M. (2002). “Accrual Accounting and the Public Sector”. Working Paper, School of Economics and Finance Queensland University of Technology.
 • Tudor, T. & A. Mutiu (2005). “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector”. Studia Oeconomica, 1, 36-51.