با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش عمومی (صنعت نفت)

سارا رازانی؛ سید علی حسینی؛ آزاده مداحی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.67663.1650

چکیده
  در کشور ما با توجه به نوپا بودن حسابرسی داخلی و عدم وجود استانداردهای ملی در ارتباط با اجرای حسابرسی داخلی، عدم توافق قابل توجهی میان فعالان حرفه در خصوص بلوغ خدمات حسابرسی داخلی وجود دارد. در این راستا، مساله اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش دولتی صنعت نفت می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی ...  بیشتر

تدوین مدلی برای راهبری دانشگاهی

سید علی حسینی؛ علی رحمانی؛ مرضیه کمرئی

دوره 2، شماره 1 ، آذر 1394، ، صفحه 59-70

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی راهبری اثربخش دانشگاهی و احصای شاخص ها و مولفه های آن در مراکز آموزش عالی می باشد. هم چنین شناسایی موانع و چالش های راهبری اثربخش از اهداف دیگر این تحقیق است. در این تحقیق راهبری دانشگاهی در دانشگاه الزهرا(س) در سال 93 از دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. ...  بیشتر