مدل‌سازی عوامل تجاری‌سازی تحقیقات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.30473/gaa.2021.56602.1437

چکیده

موضوع و هدف مقاله: دانش حسابداری با عبور از چرخه آموزش، وارد عرصه پژوهش و تحقیق شده است. که در این مطالعه به مدل‌سازی عوامل تجاری‌سازی رساله‌های دکتری حسابداری پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و ارائه مدل مناسب تجاری‌سازی رساله‌های دکتری حسابداری می‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف اکتشافی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه طراحی شده و بین 300 نفر اساتید حسابداری به صورت الکترونیکی توزیع و نظرات جمع آوری گردید. از طرفی رساله‌های دکتری حسابداری از سال 1372 تا 1399 مشتمل بر 116 رساله مناسب با موضوع تجاری‌سازی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌های پژوهش: عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی، محیطی، سیاسی و اقتصادی در ارائه مدل مفهومی تجاری‌سازی رساله‌های دکتری حسابداری مؤثر است.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد عامل اقتصادی با وزن 89/5 در رتبه اول و عامل فردی با وزن 74/4 در رتبه دوم و عامل محیطی با وزن 36/3 در رتبه سوم و عامل فرهنگی با وزن 06/3 رتبه چهارم و عامل سازمانی و سیاسی با میانگین رتبه‌ای 83/2 و 12/1 در رتبه پنجم و ششم به ترتیب اولویت قرار دارند. در این پژوهش برای نخستین بار، تجاری‌سازی رساله‌های دکتری حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Commercialization Factors of Accounting

نویسندگان [English]

  • navab kiamehr 1
  • Mahmoud Hematfar 2
  • fardin mansori 3
1 Ph D. Student of Accounting. Borojerd Branch, Islamic Azad University, Borojerd, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Borojerd Branch, Islamic Azad University, Borojerd, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Sistan and Baluchestan Branch, zahedan, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Accounting knowledge has entered the field of research through research training. In this study, the commercialization factors of doctoral dissertations in accounting have been modeled. The main purpose of this research is to identify the effective factors and to present an appropriate model for commercialization of         doctoral dissertations in accounting.
Research Method: This research is qualitative in terms of approach and exploratory in terms of purpose. Data were designed through a questionnaire and distributed electronically among 300 accounting professors and collected comments. On the other hand, doctoral dissertations in accounting from 1993 to 2021, including 116 relevant dissertations on the subject of commercialization were reviewed.
Research Findings: Individual, cultural, organizational, environmental, political and economic factors are effective in providing a conceptual model for the commercialization of accounting doctoral dissertations. level of  public sector audit quality proposition.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results showed that the economic factor with a weight of 5.89 in the first rank and the individual factor with a weight of 4.74 in the second rank and the environmental factor with a weight of 3.36 in the third rank and the cultural factor with a weight of 3.06 in the fourth rank and the organizational factor and Politics with an average rank of 2.83 and 1.12 are in the fifth and sixth ranks, respectively. In this research, for the first time, the commercialization of doctoral dissertations in accounting has been investigated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • Accounting
  • Structural Equations
امیری، سعید. (1383). تاثیرگذاری توصیه‌های سیاستی منتج از طرح‌های پژوهشی در حل معضل‌های کشور، مقاله‌های دومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد، دانشکده‌اقتصاد دانشگاه تهران و علامه طباطبایی.
بانی، محمود.، فغانی ماکرانی، خسرو.، ذبیحی، علی. (1398). تاثیر تعهد حرفه‌ای و ایدئولوژی اخلاقی بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت‌های دولتی با روش مدل سازی معادلات ساختاری. حسابداری دولتی. 1(11)، 96-81.
بندریان، رحیم. (1388). بازاریابی و تجاری سازی تکنولوژی های جدید: مراحل، عوامل تسهیل کننده و فاکتورهای کلیدی موفقیت. فصلنامه رشد فناوری 1 (3)، 12-28.
پورعزت، علی اصغر، و حیدری، الهام. (1390). شناسایی و دسته بندی چالش ها و موانع تجاری سازی دانش با استفاده از روش کیو. سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 62-49.
جاهد، حسین علی، و آراسته، حمید رضا. (1392). عوامل برون سازمانی مؤثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی. فصلنامة پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 19(1)، 68-45.
حسینی، محمود. (1376). راهبردها و روش‌های ارتقاء و توسعه قابلیت‌ها و مهارت‌های هیات علمی در دانشگاه‌های ایران. نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
حسین پور، هادی.، خاکشور، حامد. (1392). تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی در کارآفرینی اقتصادی . کنفرانس بی نالمللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
رجبی،نصرت الله. (1380). موانع و عوامل تسهیل کنندة به کارگیری یافته های پژوهشی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
صفری، سعید.، کلاهی، بهروز. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر تجار یسازی تحقیقات دانشگا ه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. اولین همایش منطق های کارآفرینی و تجار یسازی، اسلامشهر، دانشکدة فنی و حرفه ای سما واحد اسلامشهر.
عباسی اسفنجانی، حسین، و فروزنده دهکردی، لطف اله. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه شاخگی. فصلنامة سیاست علم و فناوری، 6(4)، 46-33.
گودرزی، مهدی، بامداد صوفی، جهانیار، اعرابی، سید محمد، و امیری، مقصود. (1390). الگوی فرایند تجاری سازی فناوری در مؤسسات تحقیقاتی دولتی ایران. سیاست علم و فناوری، 4 (2)، 56-41.
محمودپور، بختیار. (1391). طراحی مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی با تاکید بر حوزه مدیریت آموزشی و با رویکرد صنعت مشاوره مدیریت. پایان‌نامه دکترای تخصصی، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
مرادی، محمد و صفی خانی. (1395). تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی. بررسی حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 574-547.
مسعودیان، پژمان.، قشقایی زاده، نسیم. (1392). تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی (مطالعة موردی: دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان). نشریة الکترونیکی فلسفه و عملکرد کتابخانه، (7)2، 26-2.
مشایخ، شهناز.، گرامی راد، فاطمه، و محمود خانی، مهناز. (1399). بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب‌های حسابداری و حسابرسی دولتی در ایران. حسابداری دولتی. 2(12)، 78-65.
منصوری، فردین.، ثقفی، علی، و موسی پور، نعمت الله. (1393). مدلی برای کاربست پذیری رساله‌های دکتری حسابداری (با تاکید بر حل معضل های مالی و پولی). فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 7(1)، 207-173.
میگون پوری، محمد رضا.، احمدی، بهمن. (1391). شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزة صنعت پتروشیمی. توسعة کارآفرینی، 5 (2)، 46-27.
نوبخت وند، جابر.، نیکونام طوسی، وحیده. (1393). نقش دانشگاه در کارآفرینی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی. ریاضیات کاربردی در مهندسی، مدیریت و فناوری، ویژه‌نامة مدیریت و فناوری، 1095-1101.
Abbasi, E. H. & Foruzandeh, D, L. (2014). Identify and Explanation the Factors that Affects in Commercialization of University Research Using Triangulation Model. Journal of Science & Technology Policy, 6(4), 33-46. (in Persian)
Amiri, S. (2004). The effectiveness of policy recommendations resulting from research projects in solving the country's problems, Proceedings of the Second Conference on Economics Education and Research, Faculty of Economics, University of Tehran and Allameh Tabatabai. (in Persian)
Bandariyan R. (2009). Marketing and commercializing new technologies: stages, facilitators, and key factors of success. Growth Technol Q. 190. (in Persian)
Bani, M., Faghani Makrani, K., Zabihi, A. (2020). The Impact of Professional Commitment and Ethical Ideology on Audit Quality with the Mediating Role of Ethical Behavior of Auditors of State-Owned Companies by Structural Equation Modeling Method. Governmental Accounting. 1 (11), 96-81. (in Persian)
Caerteling, J. S., Halman, J. M., & Dorée, A.G. (2008). Technology Commercialization in Road Infrastructure: How Government Affects the Variation and Appropriability of Technology. Journal of Product Innovation Management, 25 (2), 143 – 161.
Casper, S. (2013). The spill-over theory reversed: The impact of regional economies on the commercialization of university science. Res Policy. 42(8): 13-24.
Chen, C. J. (2009). Technology commercialization, incubator and venture capital, and new venture performance, Journal of Business Research, 62 (1), 93–103.
Courtois, B. A. (2004). Commercialization. Information Technology Association of Canada, http://www.itac.ca/pdf/04may_issue_commercialization.pdf.
Goudarzi, M., Bamdad soufi, J., Arabi, S. & Amiri, M. (2011). Model of the process of commercialization of technology in Iranian state research institutes. Journal of Science & Technology Policy, 4(2), 41-56. (in Persian)
Grandi A, Grimaldi R. (2005). Academics' organizational characteristics and the generation of successful business ideas. Journal of Business Venturing.20(6):821-45.
Hosseini, M. (1997). Strategies and methods for upgrading and developing faculty capabilities and skills in Iranian universities. The First Higher Education Seminar in Iran, Volume One, Tehran: Allameh Tabatabaei University Press. (in Persian)
Hosseinpour, H. & Khakshir, H. (2013). The commercialization of academic research in economic entrepreneurship. International economic conference in terms of sanctions, Babolsar, a research firm Torud north. (in Persian)
Jahed, H. & Arasteh, H. (2013). External organizational factors influencing commercialization of research results. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19 (1), 45-68. (in Persian)
Kropp, F., & Zolin, R. (2005). Technological Entrepreneurship and Small Business Innovation Research Programs. Academy of Marketing Science Review, 7, 1-14. [Online] Available: http://www.amsreview.org/articles/kropp07-2005.pdf.
Ktepe, G. (2004). Mechanisms for transferring university research results to industry: Licensing and university Start-up, division of innovation-LTH Lund University: Swedish Institute for Growth Policy Studies.
Link, A. N. & Siegel, D. S. (2005). Generating science-based growth: an econometric analysis of the impact of organizational incentives on university–industry technology transfer. European Journal of Finance, 11(3), 169-181.
Mahmoodpour B. (2013). Designing a model for the commercialization of the research Findings of humanities with a focus on educational management and from the Perspective of management counseling industry. Tehran, Iran: Alameh Tabatabaei University;. (in Persian)
Mansoori, F., Saghafi, A, and Musapour, N (2015). A model for the applicability of doctoral dissertations in accounting (with an emphasis on solving financial and monetary problems). Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 7 (1), 207-173.
Mashayekh, Sh., Gerami Rad, F, and Mahmoud Khani, M. (2020). Investigating the situation of publishing and accounting books in Iran. Governmental Accounting. 2 (12), 78-65. (in Persian)
Masudian, P., Ghashgayizadeh, N. (2013). Commercializing University Research results: A Case Study by Behbahan Islamic Azad University. Library Philosophy and Practice (e-journal), 2(7), 2-26. (in Persian)
Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage publications, USA.
Miegounpouri, M, R. & Ahmadi, B. (2013). Identification of factors influencing the selection of commercialization strategies for academic research in the field of petrochemical industry. Journal of Entrepreneurship development, 5(2), 27-46. (in Persian)
Moradi, M and Safikhani. (2017). Analysis of public sector accounting research in Iran and the direction of future research. Accounting and Auditing Review, 23 (4), 574-547. (in Persian)
Nagy, J. & Robb A. (2007). Can universities be good corporate citizens? Critical Perspectives on Accounting, in press.
Nobakhtvand, J., Nikoonam Toosi, V. (2015). The Role of University in Entrepreneurs the Commercialization of University Researches. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, The special issue in Management and Technology 1095-1101. (in Persian)
O’Shea, R. P., Chugh, H. & Allen, T. J. (2008). Determinants and consequences of university spinoff activity: a conceptual framework. The Journal of Technology Transfer, 33(6), 653-666.
Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., ... & Krabel, S. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42(2), 423-442.
Pourezzat, A, A. & Heidari, A. (2011). Identify and classify the challenges and barriers to knowledge commercialization by Q method. Journal of science and technology policy, 4(1), 49-62. (in Persian)
Rajabi, N. 2001. Tehran, Iran: Research Center of Education and Training. (in Persian)
Richman J. A. (2015). Student Perspective on the Causes of the Commercialization of Higher Education and the Movement of Professors Away from Undergraduate Teaching Towards Research and the Effect Those Two Movements Have on Undergraduate Learning and Education. Vis Liberal Arts.1(1):2-10.
Safari, S. & Kolahe, B. (2013). Identify factors influencing the commercialization of academic research and higher education institutions. First regional conference on entrepreneurship and commercialization, Branch, Vocational Schools Branch unit Sama. (in Persian)
Van Norman GA, Eisenkot R. (2017). Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization: Part 1: Intellectual Property Rights-Basics of Patents and Copyrights. JACC Basic Transl Sci. 2(1):85-97.