طراحی مدلی برای حسابرسی عملیاتی پروژه‌ها در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استاد، گروه‌ حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

10.30473/gaa.2020.55817.1421

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه مدلی برای اجرای حسابرسی عملکرد پروژه‌ها با تمرکز بر پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه می‌باشد.
روش پژوهش: به موجب رویکرد اکتشافی تحقیق و اجرای محدود حسابرسی عملکرد در ایران، از روش تحقیق کیفی و نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان استفاده می‌شود.
یافته های پژوهش: طبق نتایج تحقیق الزامات قانونی، نیاز به پاسخگویی، استقلال حسابرس، چشم‌انداز و اهداف شفاف، منابع مالی، استانداردهای حرفه‌ای، کیفیت و دسترسی به اطلاعات، شاخص‌های عملکرد، مشارکت واحد حسابرسی‌شونده، مدیر حسابرسی، تیم‌پیاده‌سازی، کار تیمی و آموزش ضمن خدمت بر اجرای حسابرسی عملکرد مؤثر هستند. اجرای این مدل موجب پاسخگویی، بهبود عملکرد و راهبری شرکتی، صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و رضایت مشتریان و برنامه‌ریزی می‌شود.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نوپا بودن حسابرسی عملکرد در ایران و ویژگی‌های شرکت‌های دولتی مدل ارائه شده در مقایسه با تحقیقات مشابه قابلیت کاربرد و پیاده‌سازی بیشتری دارد. همچنین در ایران اولین پژوهشی است که مدلی را برای حسابرسی عملکرد در پروژه‌ها ارائه می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Performance Audit of Projects in the National Iranian Oil Company and its Subsidiaries

نویسندگان [English]

 • mahsa ghasemi 1
 • Rezvan Hejazi 2
 • Azadeh Maddahi 3
1 PhD. student of Accounting, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Accounting, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Accounting Department, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of the study is to design a model for conducting performance auditing of projects focusing on the projects of the National Iranian Oil Company and its subsidiaries.
Research Method: According to the exploratory approach of research and implementation of performance audit scope in Iran, the method of qualitative research and grounded theory is used.
Research Findings: According to the results of the research, legal requirements, need to be accountable, independence of performance auditing, clear vision and goals, financial resources, professional standards, quality and availability of information, performance criteria, Cooperation of the auditee, audit manager, implementation team, team work and in-service training are the factors affecting the implementation of operational auditing. Implementation of this model will lead to accountability, improve corporate governance and performance, efficiency, economy, effectiveness, customer satisfaction and planning.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge:  Due to the infancy of performance auditing in Iran and characteristics of governmental companies, the proposed model is more applicable and implemented compared to similar research. It is also the first study in Iran to provide a model for performance auditing in projects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance audit model
 • Efficiency
 • Economy
 • Effectiveness
 • Grounded Theory
 • احمدی، سید علی­اکبر و روزبهانی، علیرضا (1397). طراحی و تدوین مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک­های دولتی. حسابداری دولتی، 4(2)، 4-54.
 • استراوس، انسلم و کربین، جولیت (1395). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای (ابراهیم افشار، مترجم). تهران؛ نشرنی (نشر اثر اصلی، 1990).
 • برادران حسن‌زاده، رسول؛ محبوبی بناب، معصومه؛ و رحیمی، غلامرضا (1391). بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت (مطالعه موردی دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی). مدیریت بهره­وری، 22، 167-194.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ و آذر، عادل (1394). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران؛ صفار: اشراقی.
 • دیوان محاسبات کشور، راهنمای حسابرسی عملکرد (1390). کمیته اجرایی حسابرسی عملکرد، 1-98.
 • رحیمی، غفور (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. تدبیر، 173، 28-33.
 • جوی‌پا، حسن (1389). آسیب‌شناسی اجرای حسابرسی عملکرد توسط دیوان محاسبات کشور و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود آن. دانش حسابرسی، 10(2)، 109-128.
 • فتاحی، سیروس، خشنود، ابراهیم و قلی‌پور، ایرج، (1394)، بررسی تأثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقاء بهره‌وری بخش‌های دولتی ایران (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور)، دانش حسابرسی، 15(61)، 107-134.
 • فرزانه، حیدر (1386). بررسی موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی از دیدگاه مدیران و کارشناسان دیوان محاسبات کشور. دانش حسابرسی، 7(24)، 28-41.
 • قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390).
 • کامیابی، یحیی؛ ملکیان، اسفندیار؛ و خانلاری، مرتضی (1397). تبیین مؤلفه‌های حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با تأکید بر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی. دانش حسابرسی، 18(71)، 57-76.
 • کمیته تدوین استانداردها، استانداردهای حسابرسی عملیاتی نشریه 1019 سازمان حسابرسی، (1397). سازمان حسابرسی.
 • مجبوری یزدی، هدی؛ محمدی، شعبان؛ طالبی نجف­آبادی، عبدالحسین؛ و کمالی کرمانی، نرجس (1397). بررسی نقش تعدیل­کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری. حسابداری دولتی. 4(2)، 134-154.
 • مشایخی، بیتا؛ مهرانی، کاوه؛ رحمانی، علی؛ و مداحی، آزاده (1392). تدوین مدل کیفیت حسابرسی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 6(23)، 103-137.
 • نخبه فلاح، افشین (1384). بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه از دیدگاه مدیران شرکت. دانش حسابرسی، 17 و 18، 78-92.
  • Ahmadi, S.A. & Roozbahani, A., (2018). Design and Compilation of the Audit Model of Performance of Executive Directors of Public Banks. Governmental Accounting, 4(2), 41-54. (in Persian)
  • Baradaran, H.R., Mahboobi, B.M., & Rahimi, G., (2012). Investigating Execution Obstacles of Management Performance Auditing (Case study: Executive Organizations of East Azerbaijan Province). Productivity Management, 22, 167-194. (in Persian)
  • Beasley, Mark S., Carcello, J.V. & Hermanson, D.R. (2001). Top 10 audit deficits. Journal of Accountancy, 4(191), 63-66.
  • Danaei Fard, H., Alvani, M., & Azar, A., (2015). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran; Saffar: Eshraghi. (in Persian)
  • Farzaneh, H., (2007). Investigating the executive barriers of operational auditing in executive bodies from the perspective of managers and experts of the Supreme Audit Court. Audit Science, 7(24), 28-41. (in Persian)
  • Fattahi, S., Khoshnoud, E., & Gholipour, I., (2015). Investigating the effect of performance audit on improving the productivity of Iran's public sector (case study of the Supreme Audit Court). Audit Science, 15(61), 107-134. (in Persian)
  • Glynn, J., & Murphy, M. (1996). Public Management: Failing Accountabilities and Failing Performance Review. International Journal of Public Sector Management, 9(5/6), 125-137.
  • Jooypa, H., (2010) Pathology of performance audit by the National Audit Office and provide suggestions for its improvement. Audit Science, 10(2), 109-128. (in Persian)
  • Kamyabi, Y., Malekian, E. & Khanlari, M., (2018). Explain the components of performance auditing in the public sector of Iran with emphasis on environmental and social performance. Audit Science. 18(71), 57-76. (in Persian)
  • Law of the Fifth Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran (1390-1394).
  • Majbouri Yazdi, H., Mohammadi, Sh., Talebi Najaf Abadi, A.H., & Kamali Kermani, N., (2018). Investigate the Moderating Role of Performance Audit on Impact Accrual Accounting on Public Sector Accounting Using Structural Equation. Govermental Accounting, 4(2), 134-154. (in Persian)
  • Mashayekhi, B., Mehrani. K., Rahmani, A., & Maddahi, A., (2013). Developing of the Audit Quality Model. Journal of Securities Exchange, 6(23), 103-137. (in Persian)
  • Nalewaik, A., (2013). Factors Affecting Capital Program Performance Audit Findings. International Journal of Managing Projects in Business, 6(3), 615-623.
  • Nalewaik, A., (2007). Construction Audit—An Essential Project Controls Function. Cost Engineering, 49(10), 20-25.
  • Nalewaik, A. & Mills, A., (2014). The Path to Assurance: An Analysis of Project Performance Methodologies. Social and Behavioral Sciences, 119, 105-114.
  • Nalewaik, A. & Mills, A., (2015). Project Performance Audit: Enhanced protocols for Triple Bottom Line Results. Social and Behavioral Sciences, 194, 134-145.
  • Nokhbeh Fallah, A., (2005). Investigating the barriers to conducting management performance audits in the National Petrochemical Company and its subsidiaries from the perspective of company managers. Audit Science. 17 & 18, 78-92. (in Persian)
  • Nyangwara, PO. & Datche, E., (2015). Factors Affecting the Performance of Construction Projects: A Study of Construction Projects in the Coastal Region of Kenya. International Journal of Scientific and Research Publications, 5(10), 2250-3153.
  • Padia, N & Vuuren, M. J. (2012). Performance auditing: Development of an audit model to evaluate efficiency, effectiveness and economy of the performance of a business. African Journal of Business Management, 6(39), 10417-10426.
  • Power, M., (2003). Auditing and the production of legitimacy. Accounting, Organizations and Society, 28(4), 379–394.
  • Raaum, R.B., & Morgan, S.L., (2009), Performance Auditing: A Measurement Approach (2ND Edition). The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF): Florida
  • Rahimi, GH., (2006). Evaluate the performance and continuous improvement of the organization. Tadbir, 173, 28-33. (in Persian)
  • Raudla, R., Taro, K., Agu, C., & Douglas, J. W., (2015). The Impact of Performance Audit on Public Sector Organization: The Case of Estonia. Public Organization Review, 16(2), 217-233.
  • Standards Development Committee, (2018). Performance Audit Standards No 1019. Audit Organization. (in Persian)
  • Strauss, A., & Corbin, J., (2016). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Grounded Theory (Translator: Ebrahim Afshar), Tehran, Nashr Ney (1990). (in Persian)
  • Technical Board, (2006). Total Cost Management Framework. Morgantown, WV: AACE International.
  • The Supreme Audit Court, (1390). Performance Audit Guidelines. Performance Audit Executive Committee, 1-98. (in Persian)