رابطه استفاده از رویه های نوین حسابداری و ایجاد انگیزش و بهبود رضایت ذینفعان خدمات عمومی در شهرداری های تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تغییرات در حسابداری شامل استفاده از رویه های جدید حسابداری تعهدی، جهت ایجاد انگیزش و بهبود رضایت ذینفعان و ارزش گذاری در خدمات عمومی شهرداری های شهر تهران می باشد. روش انجام این پژوهش، پیمایشی-میدانی است. برای بررسی رابطه تغییرات حسابداری و ایجاد ارزش در خدمات عمومی در شهرداری ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد برگرفته از تحقیق هانس (2013) و از 60 نفر مسؤولان ارشد شهرداری های 22 گانه تهران شامل رؤساى حسابدارى واحدهاى تابعه و کارشناسان مالى ستاد و واحدهاى تابعه طی سال 1394 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تغییرات حسابداری منجر به رضایت خاطر ذینفعان و ارزش گذاری بالاتر خدمات عمومی شهرداری ها می شود. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که استفاده از سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری ها باعث ایجاد اطلاعات کامل تری برای ذینفعان شده و با تاثیرگذاری در تصمیم گیری مدیران منجر به ارتقای کیفیت خدمات عمومی شهرداری ها و ایجاد انگیزش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of use of Accountancy Modern Procedures and Motivation Creation and Stakeholder’s Satisfaction Improvement by Public Services in 22 Municipalities in Tehran

نویسندگان [English]

 • zohre hajiha 1
 • Karamat Amirtaheri 2
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Iran.
2 M.A. Accounting, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research is the investigation of changes in the accounting includes use of   accounting modern procedures of accrual based accounting system for motivation creation and the improvement of stakeholder’s satisfaction and evaluation of Tehran municipalitie’s public  services. The method of this research is survey and we used from a standard questionnaire of Hans (2013) research and 60 persons of top   managers and financial experts for investigating of the relation between accounting changes and value creation in public services in municipalities during the year 2015. The results show that accounting changes lead to stakeholder’s satisfaction and better evaluation of public services of municipalities. Therefore, we can conclude that the employment of accrual based accounting system in municipalities can result to generate to more comprehensive financial information for all groups of stakeholders and leads to improvement of quality of municipalitie’s public services and motivation creation by the effect of manager’s decision making of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Funds
 • Accounting Modern Procedures
 • Stakeholder’s Satisfaction
 • Tehran Municipality
 • باباجانی، جعفر. (1388). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها. تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، چاپ اول.
 • جهاندوست، سهراب. (1374) ”تحقیقی پیرامون تدوین بودجه عملیاتی درسازمان بنادر و کشتیرانی ایران“. پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • سازمان شهرداری های کشور. ( 1383). گزارش اقتصاد شهری و شهرداری ها. تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور، چاپ اول.
 • گرد، عزیز؛ کریمی، عباس. (1390). ”بررسی اثرات تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی“. دانش حسابرسی، 11(4)، 21-6.
 • یاوری، علی؛ احمدی، ایرج؛ روضه ای، منصور. (1392). ”ضرورت بر به کارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم انتظامی امین“. فصلنامه توسعه، 8(28)، 148-129.
 • Becker, SD., Jagalla, T. & Skaerbaek, P. (2013). “The Translation of Accrual Accounting and Budgeting and the Reconfiguration of Public Sector   Accountant’s Identities”. Critical Perspectives on Accounting, 24(3),      55-87.
 • Brodkin, EZ. (2011). “Street-level Organizations under New Managerialism”. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(2), 253–77.
 • Caperchione, E. (2012). “L’armonizzazione Contabile Nella Prospettiva Internazionale”. Azienda Pubblica, 1, 83-99.
 • Christiaens, J., Reyniers, B. & Rolle, C. (2010). “Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Information Systems: A Comparative study”. International Review of Administrative Sciences, 76(3), 537-554.
 • Jurgen Bruns, H. (2014). “Development in Local Government: How and Why does HR Strategy Matter in Organizational Change and Development?”. Business Research, 7, 1–49.
 • Jurgen Bruns, H. (2013). “Accounting Change and Value Creation in Public Services do Relational Archetypes make a Difference in Improving Public Service Performance?”. Critical Perspectives on Accounting, 5(3), 223-251.
 • Jordan, M. & Hackbart, M. (2005). “The Goals and Implementation Success of State Performance Based Budgeting”. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 17(3), 45-58.
 • Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2011). Public management form: a comparative analysis: new public management, governance and the neo. Oxford: Oxford University Press, 3rded.