با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان امام خمینی

طیبه جمشیدی؛ کاوه پرندین؛ مریم لاله ماژین؛ علی حاتمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.68781.1670

چکیده
  هدف این مقاله تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان می باشد در همین راستا پژوهش حاضر از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات جز پژوهش‌های کمی می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، مدیران و سرپرستان حوزه سلامت و تحت نظر اداره علوم پزشکی استان ایلام به تعداد 215 نفر می‌باشد لذا نمونه اماری با استفاده ...  بیشتر

بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی

مهدی مهدی خو؛ مریم محمود ترابی؛ محسن ختن لو

دوره 1، شماره 2 ، خرداد 1394، ، صفحه 83-92

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجزاء سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نیرو در شهرستان همدان است. جامعه آماری شامل  کلیه کارکنان این شرکتها بوده و روش پژوهش توصیفی و استنباطی است. ابزار گرد آوری اطلاعات تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس و پرسشنامه 26  سوالی طراحی شده برای سنجش ابعاد ...  بیشتر