با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استایار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

3 عضوهئیت علمی، گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

4 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران

10.30473/gaa.2023.68781.1670

چکیده

هدف این مقاله تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان می باشد در همین راستا پژوهش حاضر از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات جز پژوهش‌های کمی می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، مدیران و سرپرستان حوزه سلامت و تحت نظر اداره علوم پزشکی استان ایلام به تعداد 215 نفر می‌باشد لذا نمونه اماری با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس می باشد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه می‌باشدکه روایی به صورت همگرا و واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد. همچنین سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد و می‌توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان 99.99 درصد و سطح خطای 0.01 تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان امام خمینی ایلام تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of health information technology on the relationship between financial performance and profitability in Imam Khomeini Hospital

نویسندگان [English]

  • tayebeh jamshidi 1
  • kaveh parandin 2
  • Maryam Lale Mazhin 3
  • Ali hatami 4

1 Assistant, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Bakhtar University, Ilam, Iran

2 4. Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 3. Faculty Member,Department of Accounting, Technical and Vocational University(TVU), Tehran, Iran

4 2. Master's student, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Bakhtar University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is the effect of health information technology on the relationship between financial performance and profitability in the hospital. In this regard, the current research is one of the quantitative researches in terms of the data collection method. The target statistical population in this research is 215 health managers and supervisors under the supervision of the Medical Sciences Department of Ilam Province, so a statistical sample of 150 people was determined using Cochran's formula. The sampling method is also available. The data collection tool in this research includes three questionnaires, the validity of which was confirmed in convergent and divergent ways, and the reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The results of research hypotheses showed that investment in health information technology of the hospital, including intermediary business processes after the implementation of the health information technology law for clinical and economic health, has a positive relationship with financial performance and productivity. Also, investment in hospital health information technology, including intermediary business processes, after the implementation of the health information technology law for clinical and economic health, has a positive relationship with financial performance and productivity, and it can be said that at the 99.99 percent confidence level and the error level 0.01 Health information technology has an effect on the relationship between financial performance and profitability in Imam Khomeini Hospital, Ilam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance
  • health information
  • Technology
  • usefulness