با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در حوزه راه سازی کشور

سید نادر موسوی؛ کیهان آزادی؛ محمد رضا وطن پرست

دوره 9، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 223-254

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.63261.1551

چکیده
  این مطالعه به‌دنبال شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر نقش‌های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در بخش راه‌سازی کشور خواهد بود. برای دستیابی به این هدف سعی گردید تا از روش نظریه‌سازی داده بنیاد بر پایه مدل الماس در سه بعد برنامه‌ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و مدیریت عملکرد استفاده شود. پژوهش حاضر، ...  بیشتر

طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تلفیق نقشه شناخت، تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در سازمان تأمین اجتماعی

عزیز رشیدی؛ ابراهیم عباسی؛ مصطفی جعفری؛ نبی اله محمدی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 175-184

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.44987.1246

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: سازمان تأمین اجتماعی همانند هر سازمان انتفاعی وغیرانتفاعی دیگر همواره با مسئله تخصیص بودجه روبروست. این مقاله با هدف طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید بر مبنای مدل مورد استفاده در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامد) درسازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. روش پژوهش: عناصر ...  بیشتر