با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
الگوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام در بخش عمومی ایران

جواد پورغفار؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ مهدی زینالی؛ ساسان مهرانی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.61861.1528

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی علاوه بر منابع انسانی و مالی مستلزم سرمایه‌گذاری معنی‌دار در تکنولوژی اطلاعات و سیستم‌های اطلاعات مدیریت است. هدف پژوهش ارائه الگوی مفهومی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری به ­هنگام در بخش عمومی ایران است.روش پژوهش: روش کیفی با رویکرد داده ­بنیاد است، پس از کسب نظر خبرگان ...  بیشتر

طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تلفیق نقشه شناخت، تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در سازمان تأمین اجتماعی

عزیز رشیدی؛ ابراهیم عباسی؛ مصطفی جعفری؛ نبی اله محمدی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 175-184

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.44987.1246

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: سازمان تأمین اجتماعی همانند هر سازمان انتفاعی وغیرانتفاعی دیگر همواره با مسئله تخصیص بودجه روبروست. این مقاله با هدف طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید بر مبنای مدل مورد استفاده در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامد) درسازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. روش پژوهش: عناصر ...  بیشتر

بهینه‌سازی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تراکم ذرات (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

مهدی فغانی؛ مسلم سعیدی گراغانی؛ روح اله هاشمی گروه

دوره 4، شماره 1 ، اسفند 1396، ، صفحه 87-100

چکیده
  اخیرا نظام بودجه‌ریزی کشورها با حرکت به‌سوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد اصلاح‌ شده است. این پژوهش در سال ۱۳۹۵ با هدف بهینه‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. داده‌های موردنیاز از واحد برنامه و بودجه دانشگاه گردآوری شد. سپس با توجه به نیازهای بودجه‌ای هر دایره در دانشگاه، مدل بهینه با استفاده ...  بیشتر