با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد

حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 141-156

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.64803.1594

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می‌شود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد و نرم‌افزار استفاده گردید. ...  بیشتر

حسابداری دولتی
ارائه مدلی کاربردی جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه در بخش عمومی بر اساس نظریه‌پردازی داده بنیاد

فرزاد کشاورز؛ بهرام برزگر؛ مصطفی قاسمی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 229-254

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66386.1632

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می‌باشد و از نظر هدف جزو پژوهش‌های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می‌باشند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری ...  بیشتر

ارائه مدلی برای شناسایی چالش‌های ارز‌های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران

علیرضا آقانوری کوپایی؛ اوژن کریمی؛ شهرام هاشم نیا

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1400، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.60433.1510

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی چالش‌های ارز‌های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران انجام گردید.روش پژوهش: در مرحله کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. نمونه‌گیری مرحله کیفی با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی ادامه یافت. اشباع داده‌ها نیز در 16مصاحبه حاصل گردید. در مجموع 10 مقوله و ...  بیشتر

طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد: رویکرد نظریه داده بنیاد

امین بلوری؛ محمد مرادی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 7، شماره 1 ، بهمن 1399، ، صفحه 9-30

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.56473.1435

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر درصدد طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد (رویکرد نظریه داده بنیاد) بوده و هدف پژوهش حاضر مدل‌سازی پدیده فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد است. روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده، نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این موضوع است. این تحقیق با انجام 12 مصاحبه به روش گلوله برفی به ...  بیشتر