نویسنده = هدی مجبوری یزدی
تدوین مدل کشف تقلب در حسابداری دادگاهی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 1-19

10.30473/gaa.2023.66164.1624

هدی مجبوری یزدی؛ سید احمد خلیفه سلطانی؛ رضوان حجازی


بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 135-154

هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی