با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
نظام حساب واحد خزانه در ایران: کامیابی ها و جهت گیری آینده

علی رحمانی؛ مرضیه نوراحمدی؛ علی شیرزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/gaa.2024.70477.1709

چکیده
  موضوع و هدف مقاله:با ظهور نیازهای جدید در جامعه، دولت‌ها مسئولیت‌های جدیدی را بر عهده گرفته‌اند. این وظایف گسترده و متنوع هستند؛ اما منابع محدود دولت‌ها آن‌ها را مجبور به اولویت‌بندی نیازها و انتخاب سیاست‌های مدیریت منابع کرده است. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حفاظت از منابع مالی عمومی و کارآیی مصرف آن‌هاست. این وظیفه به چندین ...  بیشتر

تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی با رویکرد نظریه ساخت‌یابی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)

کاوه مهرانی؛ علی محمودی؛ علی رحمانی؛ ابوعلی ودادهیر

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 55-74

چکیده
  این پژوهش به منظور تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساخت‌یابی، به دنبال فهم ویژگی‌های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی است. این پژوهش با روش‌شناسی موردپژوهی، شناسایی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مقوله‌بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت‌یابی ...  بیشتر

تدوین مدلی برای راهبری دانشگاهی

سید علی حسینی؛ علی رحمانی؛ مرضیه کمرئی

دوره 2، شماره 1 ، آذر 1394، ، صفحه 59-70

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی راهبری اثربخش دانشگاهی و احصای شاخص ها و مولفه های آن در مراکز آموزش عالی می باشد. هم چنین شناسایی موانع و چالش های راهبری اثربخش از اهداف دیگر این تحقیق است. در این تحقیق راهبری دانشگاهی در دانشگاه الزهرا(س) در سال 93 از دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. ...  بیشتر